Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Χρήστος Σαλταούρας, Η Βασιλεία του Ιησού ΧριστούΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Χρήστος Σαλταούρας
« καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ.  καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν.  οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου , κληθήσεταικαὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυῒδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,  καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος» Λουκάς 1: 30-33.

« ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ ᾿Αδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτω καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται.  ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι· ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ· εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδῷ τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν.  δεῖ γὰρ αὐτὸνβασιλεύειν ἄχρις οὗ ἂν θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ.  ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος·  πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα.  ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ᾖ ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν» Α Κορινθίους 15:22-28.
            Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά ο Αρχάγγελος Γαβριήλ λέγει στην Αειπάρθενο σχετικά με την Βασιλεία του Ιησού Χριστού ότι θα «βασιλεύσει  εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος». Δηλαδή η Βασιλεία του Ιησού δεν θα τελειώσει ποτέ. Είναι μια δίχως τέλος Βασιλεία.
            Αντιθέτως ο Απόστολος  Παύλος λέγει ότι ο Ιησούς θα ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ την Βασιλεία του στον Πατέρα… «παραδῷ τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ πατρί»… ότι θα Βασιλεύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα «βασιλεύειν ἄχρις οὗ», ότι τελικώς «ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα» ! Ένας Βασιλέας που παραδίδει την Βασιλεία του δεν βασιλεύει αιωνίως ! Βασιλεύει «ἄχρις οὗ»παραδώσει την βασιλεία και «ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα» !
Πως συμβιβάζονται τα ανωτέρω χωρία; Μήπως η Αγία Γραφή αντιφάσκει όπως προπαγανδίζουν διάφοροι αντίχριστοι;
Όχι ! Η Γραφή δεν αντιφάσκει. Η Γραφή είναι θεόπνευστη και αλάθητη !
Ο Ιησούς θα παραδώσει την Βασιλεία του στον Θεό Πατέρα ως Άνθρωπος, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το έργο που του έχει ανατεθεί από τον Θεό. Ως Θεός ο Ιησούς όμως δεν παραδίδει την Βασιλεία του. Παραμένει αιώνιος Βασιλεύς !
Ο Ιησούς Χριστός έχει δύο φύσεις- την θεία και την ανθρώπινη. Είναι ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ. Τα χωρία Λουκάς 1: 30-33 και Α Κορινθίους 15:22-28 αποδεικνύουν τις δύο φύσεις του Μεσσία και κρημνίζουν τις αιρετικές δοξασίες των Αντιχαλκηδονίων αιρετικών και των επίσης αντιχρίστων ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά ! Ας μας απαντήσουν οι διάφοροι αρνητές των δύο φύσεων του Χριστού (Αρμένιοι, Κόπτες, Συροϊακωβίτες, Χιλιαστές) : Ο Ιησούς θα παραδώσει την Βασιλεία του ή θα βασιλεύει «εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος» ;;;

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου