Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Τυπικόν της 26η Ὄκτωβρίου 2012 , Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.Παρασκευή: Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου
 τοῦ Μυροβλύτου. 
Ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ (740).
 
Ἡ Ἀκολουθία κατά τήν ἐν τῷ Μηναίῳ τάξιν.
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Καταβασίαι: 
«Ἀνοίξω τό στόμα μου...».
ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Μετά τήν Εἴσοδον.
Ἀπολυτίκια: 
1.–Τοῦ Σεισμοῦ· «Ὁ ἐπιβλέπων ἐπί τήν γῆν...». 
2.– Τοῦ Ἁ­γίου· «Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις...» καί  
3.– Τοῦ Ναοῦ.    
Κοντάκιον: 
«Προστασία...».
Τρισάγιον.
Ἀπόστολος: 
Τοῦ Ἁγίου· «Ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι...» (Β΄ Τιμ. β΄ 1-10).
Εὐαγγέλιον: 
Ὁμοίως· «Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν...» (Ἰω. ιε΄ 17-27, ις΄ 1-2).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: 
«Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: 
«Εἰς μνημόσυνον...».
«Εἴδομεν τό φῶς», κτλ.
Ἀπόλυσις.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου