Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 31, 2012

Στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτουςΔιονύσιος Ψαριανός (Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης (+))
 Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἀπ’ ὅλες τὶς εὐχές, ποὺ μοιράζονται τώρα μὲ τὴν ἀνατολὴ τοῦ νέου ἔτους, ἡ πιὸ σωστὴ γιὰ μᾶς τοὺς χριστιανοὺς εἶναι ἡ δέηση τῆς Ἐκκλησίας. «Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετάνοιᾳ ἐκτελέσαι». Ἡ πιὸ ἐπίκαιρη καὶ πιὸ ἀληθινὴ εὐχὴ εἶναι αὐτή, τὸ χρόνο τῆς ζωῆς μας ποὺ μᾶς μένει νὰ τὸν περάσουμε εἰρηνικὰ καὶ μετανοημένοι.

Ὅταν ἡ Ἐκκλησία λέη «ἐν εἰρήνῃ», δὲν ἐννοεῖ μόνο τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ εἰρήνη, ἀλλὰ πρῶτα καὶ πολὺ περισσότερο τὴν ἐσωτερικὴ καὶ ψυχική μας εἰρήνη, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξαρτᾶται καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου. Γιατί εἶναι ἀλήθεια πὼς ὁ κόσμος δὲν θὰ εἰρήνευση, ἂν δὲν εἰρηνεύσουν ἕνας-ἕνας οἱ ἄνθρωποι, ἀνοίγοντας εἴσοδο καὶ δεχόμενοι μέσα τους τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ δὲν βλέπει ἀπὸ μακρυὰ τὴν πορεία τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων. Καθὼς στὴν ἀρχὴ τῆς δημιουργίας τὸ Πνεῦμα του «ἐπεφέρετο ἐπάνω τῆς ἀβύσσου» (1), ἔτσι καὶ τώρα τὸ ἴδιο Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ εἶν’ ἐπάνω ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ τὸν συντηρεῖ καὶ τὸν κυβερνᾶ. Ὄχι σὰν μοίρα ἤ σὰν τυφλὴ βία, ἀλλὰ ὁ θεῖος Λόγος ἐπάνω στὴν κτίση καὶ ἡ θεία Χάρη μέσα στοὺς ἀνθρώπους. Οὔτε στὴν τύχη βρέθηκε ὁ κόσμος οὔτε ἄσκοπη εἶναι ἡ πορεία του οὔτε ἄγνωστο εἶναι τὸ τέλος του.

Ἡ Ἐκκλησία ὁμιλεῖ γιὰ τὰ «ἐν ἀρχῇ» καὶ κηρύττει γιὰ τὰ «τέλη τῶν αἰώνων». Ἡ θεία Γραφή, ποὺ εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν Ἐκκλησία, ὄχι μὲ τὴ γλώσσα τῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ μὲ τὸ πνεῦμα τῆς πίστεως, ὁμιλεῖ γιὰ τὴν ἀρχὴ καὶ γιὰ τὸ τέλος τοῦ κόσμου. «Πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ρήματι Θεοῦ...» (2), γράφει γιὰ τὴν ἀρχὴ ὁ Ἀπόστολος. Δηλαδή, μὲ τὴν πίστη βάζομε στὸ μυαλό μας πὼς οἱ κόσμοι δημιουργήθηκαν μὲ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Καὶ γιὰ τὸ τέλος ἄλλος Ἀπόστολος γράφει· «οὐρανοὶ ροιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσονται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται» (3). Δηλαδὴ οἱ οὐρανοὶ θὰ ἐξαφανιστοῦν μὲ πάταγο καὶ τὰ φυσικὰ στοιχεῖα θὰ διαλυθοῦν ἀπὸ τὴ φωτιά, καὶ ἡ γῆ κι ὅλα τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων ἐπάνω της θὰ καοῦν καὶ θὰ γίνουν στάχτη.

Τὸ τέλος αὐτό, ὄχι σὰν καταστροφὴ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ σὰν ἀλλαγὴ καὶ μεταμόρφωση, θὰ μᾶς περάση «ἀπὸ τοῦ νῦν πρὸς τὸν μέλλοντα αἰῶνα», σὲ μία καινούργια καὶ ἀνέσπερη ἥμερα, τὴν ὄγδοη καὶ ἀτελεύτητη ἡμέρά τῆς δημιουργίας καὶ τῆς ἀνάστασης.

Κι ὅταν ἡ Ἐκκλησία στὴ δέηση γιὰ τὸν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς μας λέη «ἐν μετάνοιᾳ», τοῦτο ἀκριβῶς ἐννοεῖ· νὰ εἲμαστ’ ἕτοιμοι περιμένοντας αὐτὸ τὸ τέλος, ἐπειδὴ δὲν ξέρομε πότε μᾶς ἔρχεται. Καὶ πάντως ὄχι τὸ τέλος τοῦ κόσμου, ἀλλὰ τὸ τέλος τοῦ βίου μας, ποὺ ἂν δὲν εἶναι τὸ τέλος τοῦ κόσμου, εἶναι τὸ δικό μας τέλος γιὰ τὸν κόσμο. Ὕστερα, καθὼς εἶπε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, «ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι» (4).

Ὅ,τι ἔχομε νὰ κάμωμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας καὶ γιὰ τὴ σωτηρία μας θὰ τὸ κάμωμε τώρα, μέσα σ’ αὐτὴ τὴ διάρκεια τῆς ἐδῶ ὕπαρξής μας, ποὺ λέγεται βίος. Ὁ βίος αὐτὸς εἶναι μία πίστωση καὶ μία προθεσμία, ποὺ μᾶς παρέχεται γιὰ νὰ ἐργασθοῦμ’ ἐπάνω στὸ κεφάλαιο ποὺ μᾶς ἔδωκε ὁ Θεός, ποὺ εἶναι τὸ «κατ’ εἰκόνα», γιὰ νὰ κατορθώσουμε ὅσο μπορέσουμε τὸ «καθ’ ὁμοίωσιν», ποὺ θὰ εἶναι ἡ φιλοτιμία κι ὁ κόπος ὁ δικός μας.

Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ὄχι μόνο οἱ ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, μὰ καὶ πολλοὶ ἀπὸ κείνους ποὺ λένε πὼς εἶναι χριστιανοί, δὲν τὰ σκέφτονται ἔτσι, ἀλλ’ ἀντίθετα πιστεύουν πὼς ὁ βίος κι ἡ ζωὴ μας εἶναι κάτι ἄλλο παρὰ εὐθύνη καὶ χρέος καὶ ἐργασία καὶ κόπος καὶ φιλότιμη προσπάθεια, γιὰ νὰ φτιάξουμε καὶ τὸν ἑαυτό μας καὶ τὸν κόσμο. Γιατί γι’ αὐτὸ ἤρθαμε, γιὰ νὰ φτιάξουμε, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας κι ἐπεκτείνοντας τὴν προσπάθειά μας ὅσο μποροῦμε πιὸ πολὺ καὶ στὰ γύρω μας.

Δὲν ἤρθαμε μόνο γιὰ νὰ πάρωμε ἀπὸ τὴ ζωή, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ δώσουμε. Πρῶτα γιὰ νὰ δώσουμε κι ὕστερα γιὰ νὰ πάρωμε· ὁ πατέρας κι ἡ μάνα γιὰ τὰ παιδιά τους, ὁ ἀδελφὸς γιὰ τὸν ἀδελφό του, ὁ ἱερέας γιὰ τὸ ποίμνιό του, ὁ δάσκαλος γιὰ τοὺς μαθητές του, ὁ πολίτης γιὰ τὸν τόπο του, ὁ κυβερνήτης γιὰ τὴ χώρα του.

Στὸν καιρὸ μας φαίνονται σὰν καὶ νὰ ἔχουν ἀλλάξει οἱ ἀντιλήψεις τῶν ἀνθρώπων· ὅλοι ζητοῦν δικαιώματα κι ὅλοι θέλουν νὰ πάρουν, μὰ κανένας δὲν σκέφτεται τί δίνει, τί κάνει πρῶτα γιὰ τὸν ἑαυτό του, γιὰ νὰ γίνη καλύτερος, κι ὕστερα τί κάνει καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ γιὰ τὸν τόπο του. Γιατί δὲν μπορεῖ νὰ γίνη ἀλλιῶς· στὴ ζωὴ δὲν εἴμαστε μόνοι μας οὔτε χωρὶς τόπο. Εἴμαστε μία κοινωνία ἀνθρώπων ἐπάνω σ’ ἕναν τόπο, ποὺ εἶναι τὸ χωριό μας, ἡ πόλη μας, ἡ πατρίδα μας. Τὰ πρόσωπα καὶ τὰ πράγματα εἴμαστε δεμένοι ἔτσι, ποὺ νὰ μὴν μπορῆ νὰ πῆ κανεὶς πὼς εἶναι μόνος του, ἀδέσμευτος κι ἀνεξάρτητος, ποὺ νὰ κάνει ὅ,τι θέλει καὶ τοῦ ἀρέσει.

Ὁ τρόπος αὐτός, μὲ τὸν ὁποῖο μιλᾶμε σήμερα στὴν πρώτη τοῦ νέου ἔτους, εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο πιστεύει καὶ ὁμιλεῖ ἡ Ἐκκλησία, ὅταν ἀπευθύνεται στὰ παιδιά της. Γιατί ὁ ποιμένας τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ αὐτὴν ἐδῶ τὴ θέση στὰ παιδιὰ τῆς Ἐκκλησίας, στοὺς χριστιανοὺς καὶ στοὺς πιστοὺς ὁμιλεῖ καὶ ἀπευθύνεται. Καὶ ὁ λόγος του δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τίποτ’ ἄλλο παρὰ λόγος πίστεως, λόγος οἰκοδομῆς καὶ παράκλησης πρὸς τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ.

Δεχθῆτε λοιπόν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὅσα καὶ σήμερα ἔκρινε πὼς μποροῦσε νὰ πῆ ὁ ἐπίσκοπός σας. Δεχθῆτε τα ὄχι σὰν λόγια τυπικά, ποὺ λέγονται μόνο γιὰ νὰ λεχθοῦν οὔτε λόγια ποὺ θέλουν νὰ κάμουν κάποια ἐντύπωση, ἀλλὰ σὰν ρήματα ζωῆς, σὰν λόγο Θεοῦ, ἑρμηνευμένο μὲ ταπεινοσύνη καὶ ἀγάπη. Δεχθῆτε στὸ τέλος καὶ τὴν εὐχὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ εὔχεσθε καὶ σεῖς γιὰ μᾶς τοὺς ἱερεῖς σας, γιὰ νὰ ζήσουμε ὅλοι «τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἠμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετάνοιᾳ». Ἀμήν.

†ο Σ.Κ.Δ.

* Ἐλέχθη α. εἰς τὸν [Μητροπολιτικὸν] Ἱ. Ν. ἁγίου Νικολάου [Κοζάνης] τῇ 1ῃ Ἰανουαρίου 1982 β. ἐλέχθη ἐν τῷ αὐτῷ Ναῷ τῇ 1ῃ Ἰαν. 1983, γ. ἐλέχθη ἐν τῷ αὐτῷ Ναῷ τῇ 1ῃ Ἰαν. 1986.


Ὑποσημειώσεις
1. Γέν. 1,2.
2. Ἑβρ. 11,3.
3. Β' Πέτρ. 3,10.
4. Ἰω. 9,4.

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 24, 2012

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!.
 ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ....
ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ!!!

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.


῾Η γέννησις τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ
Β´\ΕΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 2 αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. 3 καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 4 ἀνέβη δὲ καὶ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν εἰς πόλιν Δαυΐδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυΐδ, 5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί, οὔσῃ ἐγκύῳ.
6 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, 7 καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.
8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. 9 καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. 10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, 11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ. 12 καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν φάτνῃ.
13 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων· 14 δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.
15 καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ποιμένες εἶπον πρὸς ἀλλήλους· διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ρῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, ὃ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 16 καὶ ἦλθον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦρον τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν ᾿Ιωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ. 17 ἰδόντες δὲ διεγνώρισαν περὶ τοῦ ρήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου· 18 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς. 19 ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ρήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 20 καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.
21 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ.
῾Η παρουσίασις τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς τὸν ναὸν
22 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς ῾Ιεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ, 23 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται, 24 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ Κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν.
῾Ο Συμεὼν καὶ τὸ «νῦν ἀπολύεις»
25 Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν ῾Ιεροσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν ῞Αγιον ἐπ᾿ αὐτόν· 26 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ῾Αγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου. 27 καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον ᾿Ιησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, 28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε·
29 νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμά σου ἐν εἰρήνῃ,
30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν.
32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου ᾿Ισραήλ.
33 Καὶ ἦν ᾿Ιωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 34 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπε πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ· ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον. 35 καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ρομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.
῎Αννα ἡ προφῆτις
36 Καὶ ἦν ῎Αννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ· αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα ἔτη μετὰ ἀνδρὸς ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς, 37 καὶ αὐτὴ χήρα ὡς ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων, ἣ οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν· 38 καὶ αὕτη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν ἐν ῾Ιερουσαλήμ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφάλαιο 2ο

1  ΕΝ ΕΚΕΙΝΑΙΣ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΕΞΗΛΘΕ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΝΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΣΑ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

2  ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΕΙΝΕ ΠΡΩΤΗ ΟΤΕ ΗΓΕΜΟΝΕΥΕ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ Ο ΚΥΡΗΝΙΟΣ

3  ΚΑΙ ΗΡΧΟΝΤΟ ΠΑΝΤΕΣ ΝΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝΤΑΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΠΟΛΙΝ

4  ΑΝΕΒΗ ΔΕ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΖΑΡΕΤ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΗΤΙΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΒΗΘΛΕΕΜ ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟΣ ΗΤΟ ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

5  ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΜ ΤΗΣ ΗΡΡΑΒΩΝΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΤΙΣ ΗΤΟ ΕΓΚΥΟΣ

6  ΚΑΙ ΕΝΩ ΗΣΑΝ ΕΚΕΙ ΕΠΛΗΡΩΘΗΣΑΝ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΝΑ ΓΕΝΝΗΣΗ

7  ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑΡΓΑΝΩΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΚΛΙΝΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΤΗ ΦΑΤΝΗ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΗΤΟ ΤΟΠΟΣ ΔΙ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΤΩ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΙ

8  ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΥΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΓΡΟΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΤΤΟΝΤΕΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟΝ ΑΥΤΩΝ

9  ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΑΙΦΝΗΣ ΕΦΑΝΗ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΛΑΜΨΕ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΟΒΗΘΗΣΑΝ ΦΟΒΟΝ ΜΕΓΑΝ

10  ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗ ΦΟΒΕΙΣΘΕ ΔΙΟΤΙ ΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΑΙ ΕΙΣ ΕΣΑΣ ΧΑΡΑΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΗΤΙΣ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

11  ΔΙΟΤΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΙΣ ΕΣΑΣ ΕΝ ΠΟΛΕΙ ΔΑΒΙΔ ΣΩΤΗΡ ΟΣΤΙΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ

12  ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΙΣ ΕΣΑΣ ΘΕΛΕΤΕ ΕΥΡΕΙ ΒΡΕΦΟΣ ΕΣΠΑΡΓΑΝΩΜΕΝΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΗ ΦΑΤΝΗ

13  ΚΑΙ ΕΞΑΙΦΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΦΑΝΗ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΥΜΝΟΥΝΤΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΩΝ

14  ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ

15  ΚΑΙ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΕΙΠΟΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΣ ΥΠΑΓΩΜΕΝ ΛΟΙΠΟΝ ΕΩΣ ΒΗΘΛΕΕΜ ΚΑΙ ΑΣ ΙΔΩΜΕΝ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΦΑΝΕΡΩΣΕΝ ΕΙΣ ΗΜΑΣ

16  ΚΑΙ ΗΛΘΟΝ ΜΕΤΑ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΝ ΤΗΝ ΤΕ ΜΑΡΙΑΜ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΗ ΦΑΤΝΗ

17  ΚΑΙ ΙΔΟΝΤΕΣ ΔΙΕΚΗΡΥΞΑΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΝ ΛΑΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥΤΟΥ

18  ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΕΘΑΥΜΑΣΑΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΑΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ

19  Η ΔΕ ΜΑΡΙΑΜ ΕΦΥΛΑΤΤΕ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΗΣ

20  ΚΑΙ ΥΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΔΟΞΑΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΜΝΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΔΙΑ ΠΑΝΤΑ ΟΣΑ ΗΚΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΙΔΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΛΑΛΗΘΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ

21  ΚΑΙ ΟΤΕ ΕΠΛΗΡΩΘΗΣΑΝ ΑΙ ΟΚΤΩ ΗΜΕΡΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΤΕΜΩΣΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΚΛΗΘΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡΙΝ ΣΥΛΛΗΦΘΗ ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΛΙΑ

22  ΚΑΙ ΟΤΕ ΕΠΛΗΡΩΘΗΣΑΝ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ ΑΝΕΒΙΒΑΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΔΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΗΣΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

23  ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΤΙ ΠΑΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΙΓΟΝ ΜΗΤΡΑΝ ΘΕΛΕΙ ΚΛΗΘΗ ΑΓΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

24  ΚΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩΣΙ ΘΥΣΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΡΗΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΖΕΥΓΟΣ ΤΡΥΓΟΝΩΝ Η ΔΥΟ ΝΕΟΣΣΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝ

25  ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΗΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΙΣ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΥΤΟΣ ΗΤΟ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ ΗΤΟ ΕΠ ΑΥΤΟΝ

26  ΚΑΙ ΗΤΟ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΑΠΟΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΙΔΕΙ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΡΙΝ ΙΔΗ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

27  ΚΑΙ ΗΛΘΕ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΤΕ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΣΕΦΕΡΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΜΩΣΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΕΙΑΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

28  ΑΥΤΟΣ ΕΔΕΧΘΗ ΑΥΤΟ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΚΑΛΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΣΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΕΙΠΕ

29  ΝΥΝ ΑΠΟΛΥΕΙΣ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ ΣΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΡΗΜΑ ΣΟΥ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ

30  ΔΙΟΤΙ ΕΙΔΟΝ ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΜΟΥ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΣΟΥ

31  ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΗΤΟΙΜΑΣΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

32  ΦΩΣ ΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

33  ΚΑΙ Ο ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ Η ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΟΥ ΕΘΑΥΜΑΖΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ

34  ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΜΑΡΙΑΜ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΙΔΟΥ ΟΥΤΟΣ ΚΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΠΤΩΣΙΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΠΟΛΛΩΝ ΕΝ ΤΩ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΕΙΣ ΣΗΜΕΙΟΝ ΑΝΤΙΛΕΓΟΜΕΝΟΝ

35  ΚΑΙ ΣΟΥ ΔΕ ΑΥΤΗΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΡΟΜΦΑΙΑ ΘΕΛΕΙ ΔΙΑΠΕΡΑΣΕΙ ΔΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΩΣΙΝ ΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ

36  ΚΑΙ ΥΠΗΡΧΕ ΤΙΣ ΑΝΝΑ ΠΡΟΦΗΤΙΣ ΘΥΓΑΤΗΡ ΦΑΝΟΥΗΛ ΕΚ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΣΗΡ ΑΥΤΗ ΗΤΟ ΠΟΛΥ ΠΡΟΒΕΒΗΚΥΙΑ ΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΝ ΗΤΙΣ ΕΖΗΣΕ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΕΠΤΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΑΥΤΗΣ

37  ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΗΤΟ ΧΗΡΑ ΩΣ ΕΤΩΝ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΤΙΣ ΔΕΝ ΑΠΕΜΑΚΡΥΝΕΤΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΥΚΤΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΝ ΛΑΤΡΕΥΟΥΣΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΝ ΝΗΣΤΕΙΑΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙΣ

38  ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΦΘΑΣΑΣΑ ΕΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΩΡΑ ΕΔΟΞΟΛΟΓΕΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΕΛΑΛΕΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΜΕΝΟΝΤΑΣ ΛΥΤΡΩΣΙΝ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

39  ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΥΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΙΛΑΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΑΥΤΩΝ ΝΑΖΑΡΕΤ

40  ΤΟ ΔΕ ΠΑΙΔΙΟΝ ΗΥΞΑΝΕ ΚΑΙ ΕΔΥΝΑΜΟΥΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟΝ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣ ΘΕΟΥ ΗΤΟ ΕΠ ΑΥΤΟ

41  ΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ ΔΕ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΝ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

42  ΚΑΙ ΟΤΕ ΕΓΕΙΝΕΝ ΕΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΦΟΥ ΑΝΕΒΗΣΑΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

43  ΚΑΙ ΕΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΩ ΑΥΤΟΙ ΥΠΕΣΤΡΕΦΟΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΜΕΙΝΕΝ ΟΠΙΣΩ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΟΗΣΕΝ Ο ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ Η ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΟΥ

44  ΝΟΜΙΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΗΤΟ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΟΔΙΑ ΗΛΘΟΝ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΟΔΟΝ ΚΑΙ ΑΝΕΖΗΤΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΝΩΡΙΜΩΝ

45  ΚΑΙ ΜΗ ΕΥΡΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΥΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ

46  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΥΡΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΑΘΗΜΕΝΟΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΑ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΩΝΤΑ ΑΥΤΟΥΣ

47  ΕΞΙΣΤΑΝΤΟ ΔΕ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΣΙΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ

48  ΚΑΙ ΙΔΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΕΞΕΠΛΑΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ Η ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΟΥ ΤΕΚΝΟΝ ΔΙΑ ΤΙ ΕΠΡΑΞΑΣ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΟΥΤΩΣ ΙΔΟΥ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΤΑΛΥΠΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΖΗΤΟΥΜΕΝ

49  ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΑ ΤΙ ΜΕ ΕΖΗΤΕΙΤΕ ΔΕΝ ΗΞΕΥΡΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΜΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ

50  ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΝΟΗΣΑΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΛΑΛΗΣΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ

51  ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΝΑΖΑΡΕΤ ΚΑΙ ΗΤΟ ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΔΕ ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΟΥ ΕΦΥΛΑΤΤΕ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΗΣ

52  ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΡΟΕΚΟΠΤΕΝ ΕΙΣ ΣΟΦΙΑΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΝ ΚΑΙ ΧΑΡΙΝ ΠΑΡΑ ΘΕΩ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ

Πέμπτη, Δεκεμβρίου 20, 2012

ΓΙΑΤΙ ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 150 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ; ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.

Μέχρι σήμερα τό ἀπόγευμα 19 Δεκεμβρίου 2012, τά μηνύματα τῆς Ἀνοιχτῆς 
Διαβούλευσης γιά τήν ἀπαράδεκτη κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, εἶχαν 
φθάσει τά 358 δημοσιευμένα περίπου ( δέν μποροῦμε νά γνωρίζουμε πόσα ἦταν 
τά stand by ).
Τό βραδάκι, εἰδοποιήθηκα ἀπό φίλη μου πού ἐπίσης ἄφησε τό σχόλιό της
 κατά τῆς κατάργησης, πώς ἡ Κυβέρνηση στόν συγκεκριμένο χῶρο πού διέθεσε
 προκειμένου νά σφυγμομετρήσει τίς ἀντιδράσεις τῶν πολιτῶν 
( http://www.opengov.gr/ypoian/?p=3528#respond ), «πέταξε» πάνω ἀπό 150
 μηνύματα-σχόλια! Κι ἐπειδή τυγχάνει νά τά ἔχω διαβάσει, 
ΟΛΑ  ΗΤΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΜΗΔΕΝΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ! 
Τό 100% τοῦ κόσμου ( αὐτοῦ πού ἐνημερώθηκε χάριτι Θεοῦ γιά τήν Διαβούλευση,
 ἡ ὁποία σημειωτέον ἔγινε «μουλωχτά» ἀπό τήν Κυβέρνηση καί ἡμῶν κοιμωμένων ).
Δέν ὑπῆρχε στά Μ.Μ.Ε. ἀπό τήν Κυβέρνηση διαφήμιση τῆς Διαβούλευσης. 
Μήπως ὄχι τυχαῖα; Γιατί:
1. Τό Κράτος ἀφενός θά νίπτει τάς χείρας του πώς ἐνδιαφέρεται γιά τή γνώμη 
τῶν πολιτῶν
2. καί ἀφετέρου θά γλιτώσει τίς πάμπολλες ἀρνητικές σέ δημοσίᾳ θέᾳ
 ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου!
( σημειωτέον ὅτι μεθαύριο στίς 21/12/2012 κλείνει ἡ Διαβούλευση, 
ὁπότε ἔνας μεγάλος ἀριθμός 
«ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ,
 μᾶλλον δέν ἀρέσει σέ κάποιους ὑψηλά ἱστάμενους ).

Παρόλ’ αὐτά, οἱ Κυβερνῶντες μας ὑπέστησαν πανολεθρία ἀπό τήν 
κατακραυγή τοῦ λαοῦ πού ἐνημερώθηκε ὅτι βρίσκεται ἐν ἐξελίξει Ἀνοιχτή 
Διαβούλευση, γιά τά ἀντιχριστιανικά καί ἀπάνθρωπα σχέδιά τους!

Καί τό ἐρώτημα εἶναι:
-Ποῦ πῆγαν τά 150 μηνύματα, μέσα στά ὁποῖα καί τό δικό μου;
Μόλις διεπίστωσα τήν «ἀπόσυρση» καί τοῦ δικοῦ μου σχολίου, προέβησα 
στήν ἐπαναποστολή του:

  19 Δεκεμβρίου 2012, 22:52 | Μ. Σ.
ΧΑΙΡΕΤΕ.
ΣΑΣ ΕΣΤΕΙΛΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΑΤΕ ΣΤΙΣ 18 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:55. ΤΩΡΑ ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΤΟ ΑΦΑΙΡΕΣΑΤΕ, 
ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150 ΜΗΝΥΜΑΤΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ 
ΤΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕ ΜΙΑ 
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΖΟΥΜΕ. 
ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ ΜΟΥ. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΤΕ, ΘΑ ΠΡΟΒΩ
 ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΙ
 ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ.
Τό θέμα δέν εναι μονάχα νάπαυση τν ργαζομένων καί
πικοινωνία-σύνδεση τν μελν τς οκογένειας πού «χτυπιέται»
δυσώπητα. Τό θέμα εναι πάνω π’ λα, ν θέλουμε νά κάνουμε
 ατό πού μς ζητ Κύριος. Νά Το φιερώσουμε δηλαδή τήν 
μέρα τς Κυριακς γιά τήν λατρεία Του καί οσιαστικά γιά τή
 δική μας σωτηρία, γιατί Θεός δέν χει νάγκη πό μς, λλά
μες πό Ατόν. λατρεία δική Του, εναι λύτρωση δική μας!
Κύριος μς θέλει υούς καί συγκληρονόμους Του. 
Ο πολιτικοί πού τάσσεστε πέρ τς Νέας Τάξης Πραγμάτων
ντίθετα, μς θέλετε δούλους, ρομπότ καί χειραγωγήσιμες μαριονέττες
 πού νά κουνομε συγκαταβατικά καί βουλα τό κεφάλι στά ντίχριστα 
καί ξενόφερτα ντάλματά σας. Κι πειδή ατή « συνταγή» δέν σς 
βγαίνει κόμη πως θέλετε, πάρχουν φωνές ντίδρασης καλή ρα, 
γι’ ατό μς ξαθλιώνετε ΕΝΤΕΧΝΩΣ οκονομικά, γιά νά 
προδώσουμε τά πιστεύω μας γιά να ξεροκόμματο. Κάλλιο δειο 
στομάχι, παρά δεια ψυχή καί ζωή πό Χριστό! Καί πιπλέον:
κατάργηση, διά νόμου μάλιστα τς ργίας τς Κυριακς, ποτελε 
μία κατάφορη καί νοιχτή πίθεση κατά μέτωπον κατά τν Χριστιανν 
καί τς ρθόδοξης Πίστεως καί ναν θρασύτατο κι νοιχτό πόλεμο 
κατά Πρόσωπον το διου το Θεο! Ο πολιτικοί διά νόμου
 θΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΕΤΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ.
Γιατί μως; Μήπως γιά νά πάρετε σες ς ψευδοθεοί τήν θέση Του
 καί νά μς λέγχετε πόλυτα; Μήπως γιά νά μς φέρετε κανέναν
 παγκόσμιο ντίχριστο μιά ρα νωρίτερα; Στή Μέλλουσα Κρίση 
πς θά κφύγετε τς Θείας Δικαιοσύνης το Κυρίου; 
Μς θυμίζει κάτι παρακάτω στίχος πό τό Ψαλτήριο το
Προφήτη Δαυΐδ;: «δετε καί καταπαύσωμεν πάσας τάς ορτάς
 το Θεο πό τς γς.» ( Ψαλμ. 73, στίχ.8 ) Καί βέβαια
ργία-ορτή το Κυρίου, Κυριακή μέρα λατρείας Του, 
εναι μιά καλή ρχή γιά τή Νέα ποχή. Τίς πόλοιπες ορτές,
δη σέ μεγάλο βαθμό τίς χει ποχρωματίσει καί τείνει 
νά τίς κάνει τελείως μπορικές καί κοσμικές, πργμα πού 
συμβαίνει δη σέ μεγάλο βαθμό. ν γίνει τώρα ρχή μέ τήν 
κατάργηση τς φιερωμένης στόν Θεό μέρας, πόλοιπη 
πνευματική «κατολίσθηση» λων τν Χριστιανικν ορτν, 
θά εναι εκολη πόθεση. «Μεθοδευμένο σχέδιο»! Μήπως νά
 καταπαύσετε σες τά σκοτεινά σχέδιά σας κι χι Κυριακή
 τήν ργία της;
Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.
Καί συνεχίζω: γιά κακή τους τύχη, εἶχα προβλέψει καί κράτησα ἀποδείξεις
 καί τῆς πρώτης ἀποστολῆς τοῦ σχολίου μου, ἀλλά καί τῆς δεύτερης πού μέχρι
 τώρα, βρίσκεται σέ ἀναμονή.

Σᾶς παραθέτω τά ἀποδεικτικά στοιχεῖα ἀποστολῆς τοῦ σχολίου μου καί τήν 
πρώτη φορά ( αὐτό πού «ἐξαφανίστηκε» ) καί τήν δεύτερη πού ἀναμένει 
( εἶμαι ἡ σχολιάστρια Μ.Σ. καί σκανάρισα γιά πειστικότερη ἀπόδειξη καί
 τούς ἀμέσως προηγούμενους σχολιαστές μου ):

Τό δημοσιευμένο μήνυμά μου ἀρχικῶς:


Τό ἀφαιρεθέν μήνυμα, μέ ἐρώτηση-σχόλιο πρός τήν Ἀνοιχτή 
Διαβούλευση σέ ἀναμονή πρός ἀνάρτησή του:


Ὁ λόγος πού σκέφθηκα νά κρατήσω ἀποδείξεις, εἶναι τό κακό προηγούμενο 
πού βίωσα καί μέ τήν Ἀνοιχτή Διαβούλευση γιά τήν κάρτα τοῦ πολίτη. 
Καί τότε, πολλά ἀρνητικά σχόλια «ἔκαναν φτερά» ( καί τό δικό μου πάλι ) 
καί πολλές ἀρνητικές γιά τήν κάρτα ψῆφοι δέν χρεώνονταν, μέ ἀποτέλεσμα:
 κάποιοι νά προβοῦμε σέ δημόσια καταγγελία τῶν ἐν λόγῳ συμβάντων σέ διάφορα
 ἱστολόγια.

Ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἄν ἡ Ἀνοιχτή Διαβούλευση ἀποφασίσει νά ἀναρτήσει καί 
πάλι τά μηνύματα πού ἀφαίρεσε καταστρατηγώντας τή Δημοκρατία, 
τήν ἐλευθερία, τόν σεβασμό καί τήν ἀξιοπιστία, ὀφείλω νά καταγγείλω τό
 γεγονός ὡς ἀπαράδεκτο!
Δέν πιστεύω ὅτι ὀφείλεται σέ τεχνικούς λόγους, γιατί τά μηνύματα πού 
ἀπέσυραν ἦταν διάσπαρτα καί σχεδόν τά μισά καί ἐξάλλου, 
δέν ἀνακοίνωσαν τεχνικούς λόγους πρός καθησυχασμό τῶν πολιτῶν
 πού κατέθεσαν τήν ὁμολογία τῆς Πίστης τους καί τήν προσωπική τους γνώμη.

Μετά λύπης μου γιά τίς μέρες καί τά ἤθη πού ζοῦμε καί ἐν ὄψει τῶν 
Χριστουγέννων πού μᾶς βρίσκει χωρίς μετάνοια, Πίστη, ἀξιοπιστία καί
 γεννημένο στίς ψυχές καί ζωές μας Χριστό,
Μ.Σ.

Ο TEMPORES O MORES ( καιροί! ἤθη! ).

π. Δαβίδ Τσελίκας: «ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.»ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΗ 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.
Η ''ΧΙΛΙΕΤΗΣ'' ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΗΔΗ 
ΓΕΝΟΜΕΝΗ,ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, ΚΑΤΙ
 ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΠΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΣΗΜΕΡΑ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
 ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ 
ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ ΜΕ ΤΑΧΕΙΣ ΡΥΘΜΟΥΣ. ΒΕΒΑΙΑ, ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΙΜΝΙΟ
 ΤΩΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΠΙΣΤΩΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ
 ΠΡΟΦΗΤΕΥΜΕΝΟ. ΕΠΙΣΗΣ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΣΑΦΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΩΓΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ, ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ
 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΛΑΝΗΘΟΥΝ ΑΚΟΜΑ 
ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ! ΤΗΝ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΔΕΝ ΤΗ 
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ 
ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΟΡΗΣΕΙΣ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΕΣ. 
ΕΠΙΣΗΣ, Η ΕΠΙΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ''ΧΡΙΣΤΟΥ'' ΣΕ ΜΙΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΗ
 ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΟ
 ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ
 ΑΛΛΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ! 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΜΗ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΚΙ 
ΕΜΕΙΣ ΑΠΟΧΑΥΝΩΜΕΝΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΟΣΜΙΚΟΥΣ! ΜΑΚΑΡΙ 
ΟΙ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΠΟΘΟΙ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΑΔΩΝ 
(ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΠΩΘΕΙ ΟΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ) ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΝ
 ΑΛΗΘΙΝΟΙ. ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΥΜΒΕΙ
,ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΠΟΥ ΜΕ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
 ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΥΜΕΝΑ; 
ΤΕΛΟΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ 
ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΕΝ ΜΕΛΕΤΟΥΝ ΤΗ ΓΡΑΦΗ, ΣΥΓΧΩΡΕΣΤΕ ΜΕ ΝΑ
 ΠΡΟΤΡΕΨΩ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ 
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ. ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ, ΕΤΣΙ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΖΗΜΙΑ. 
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΟΛΟΥΣ

  Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός ἀτιμίαν δι' ἡμᾶς ὑπέμεινε τὰς ἀκάνθας ἡ κεφαλή ἡ ὄψις τὰ ἐμπτύσματα αἱ σιαγόνες τὰ ῥαπίσματα τὸ στό...