Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Τυπικόν της 25ης Mαΐου 2013


Σάββατον: Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων.
 Ἡ τρίτη εὕρεσις τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου 
καί ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
 

Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ
Ἀπολυτίκια:
 1.– «Ὅτε κατῆλθες...». 
2. «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ...». 
3. Δόξα˙ «Ταῖς Μυροφόροις...».
Κοντάκιον: 
«Τό χαῖρε ταῖς Μυροφόροις...».
Ἀπόλυσις: 
Μικρά. Ἡ Ἀναστάσιμος.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Εἰς τό· «Κύριε, ἐκέκραξα...».
Ἑσπέρια: 
1.– Τά 3 Στιχηρά Ἰδιόμελα τῶν Μυροφόρων· «Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες... 
– Τί τά μύρα τοῖς δάκρυσι... – Αἱ Μυροφόροι ὄρθριαι γενόμεναι...» καί 
2.– Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Προδρόμου·
 «Μάκαρ Ἰωάννη Πρόδρομε... – Χάριν ἀέναον βρύουσα... 
– Τρίτην τελοῦ­μεν φανέρωσιν...».
Δόξα: 
Τό Ἰδιόμελον τοῦ Προδρόμου· «Θησαυρός ἐνθέων δω­ρεῶν...».
Καί νῦν: 
Τό ὁμόηχον Ἰδιόμελον τῶν Μυροφόρων· «Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες...».
Εἴσοδος: 
«Φῶς ἱλαρόν...».Τό Προκείμενον τῆς· ἡμέρας.
Ἀπόστιχα:
 Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Προδρόμου· «Δεῦτε, τήν τιμίαν κεφαλήν... 
– Ὥσπερ, ἐκ μετάλλων ὁ χρυσός... 
– Πάλαι, ὥσπερ θεῖος θησαυρός...», μετά τῶν πρό αὐτῶν στίχων
 εἰς τά δύο τελευταῖα: α΄. – «Ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυΐδ, 
ἡτοίμασα λύχνον τῷ Χριστῷ μου». β΄. 
– «Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυΐδ καί πάσης τῆς πραότητος αὐτοῦ».
Δόξα:
 Τό Ἰδιόμελον αὐτῶν· «Ἡ τῶν θείων ἐννοιῶν...».
Καί νῦν: 
Τό ἕτερον Ἰδιόμελον τῶν Μυροφόρων· «Σέ τόν ἀναβαλλόμενον...».
Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια: 
1.– Τό Ἀναστάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες...». 
2.– Τοῦ Ἰωσήφ· «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ...». 
3.– Δόξα, τοῦ Προδρόμου· «Ὡς θεῖον θησαύρισμα...» καί
 4.– Καί νῦν, τῶν Μυροφόρων· «Ταῖς Μυροφόροις...».
Ἀπόλυσις: 
«Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».
Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ
 Μετά τόν Ν΄ Ψαλμόν. Τρισάγιον καί τό Ἀπολυτίκιον τοῦ
 Προδρόμου· «Ὡς θεῖον θησαύρισμα...».
ΟΡΘΡΟΣ
Ἑξάψαλμος.
 Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».
Ἀπολυτίκια:
 Τά τοῦ Ἑσπερινοῦ.
Καθίσματα:
 Τοῦ Προδρόμου τῆς α΄ καί β΄ Στιχολογίας καί τό μετά τόν 
Πολυέλεον καί εἰς τό Δόξα, Καί νῦν, ἀνά ἕν τῶν Μυροφόρων·
 «Τά μύρα Σωτήρ...», «Τά μύρα θερμῶς...» καί˙ 
«Τῶν Μαθητῶν σου ὁ χορός...», ζήτει ταῦταἀντιστοίχως τῇ Πέμπτῃ, 
τῇ Παρασκευῇ καί τῷ Σαββάτῳ πρωῒ.
Ἀναβαθμοί: Τό α΄ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου· «Ἐκ νεότητός μου...».
Προκείμενον: «Ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυΐδ, ἡτοίμασα λύχνον τῷ Χριστῷ μου».
Στίχος: «Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυΐδ καί πάσης τῆς πραότητος αὐτοῦ».
Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: 
Τοῦ Προδρόμου· «Ἐξῆλθεν ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ...» (Λουκ. ζ΄ 17-30), 
ζήτει τοῦτο τῇ 24ῃ Φεβρουαρίου.
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι...».
Ὁ Ν΄ Ψαλμός: 
(Χῦμα). Δόξα· «Ταῖς τοῦ σοῦ Προδρόμου...». Καί νῦν· 
«Ταῖς τῆς Θεοτόκου...» καί τό Ἰδιόμελον· «Ἡ τῶν θείων ἐν­νοιῶν...», 
ζήτει τοῦτο εἰς τό Δόξα, τῶν Ἀποστίχων τῶν Ἑσπερίων.
Κανόνες: 
1.–Τῶν Μυροφόρων· «Ἐσταυρώθης σαρκί...», μετά τῶν 
Εἱρμῶν αὐτοῦ, μετά στίχου˙ «Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι» καί 
2.– Τοῦ Προδρόμου· «Φωνή τοῦ Λόγου γεγονώς...» 
μετά στίχου· «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν»,ἀμφότεροι εἰς 4.
Ἀπό γ΄ ᾨδῆς·
Τό Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος τῶν Μυροφόρων (χῦμα) καί τά·
Μεσῴδια Καθίσματα: 
1.– Τοῦ Προδρόμου· «Ἐπεφάνη σήμερον...» καί 
2.– Δόξα, Καί νῦν, τῶν Μυροφόρων· «Τῶν Μαθητῶν σου ὁ χορός...».
Ἀφ’ ς΄ ᾨδῆς·
Κοντάκιον – Οἶκος:
 Τοῦ Προδρόμου.
Συναξάριον: 
Τῆς ἡμέρας.
Καταβασίαι: 
«Ἀναστάσεως ἡμέρα...».
Ἡ Τιμιωτέρα.
Εἱρμός θ΄ ᾨδῆς: 
«Ὁ Ἄγγελος ἐβόα... – Φωτίζου, φωτίζου...».
Ἐξαποστειλάρια: 
1.– Τοῦ Προδρόμου· «Ἐν τῇ εὑρέσει, Πρόδρομε...» καί 
2.– Τῶν Μυροφόρων· «Γυναῖκες ἀκουτίσθητε...».
Αἶνοι:
 1.– Τά 3 Στιχηρά Ἀναστάσιμα· «Πᾶσα πνοή... 
– Εἰπάτωσαν Ἰουδαῖοι... – Χαίρετε λαοί...» καί 
2.– Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Προδρόμου· «Χαίροις,ἡ ἱερά Κεφαλή... 
– Σκεύει τοῦ Βαπτιστοῦ ἀργυρῷ... – Κάρα ἡ τόν ἀμνόν τοῦ Θεοῦ...».
Δόξα: Τό Ἰδιόμελον αὐτῶν· «Τήν πανσεβάσμιον κάραν...».
Καί νῦν: 
Τό Ἰδιόμελον τῶν Μυροφόρων· «ᾘτήσατο Ἰωσήφ τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ...»,
ζήτει τοῦτο εἰς τό Δόξα, Και νῦν, τῶν Ἀποστίχων τῆς σήμερον.
Δοξολογία:
 Μεγάλη.
  «Ὡς θεῖον θησαύρισμα...».
ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Ἀντίφωνα-Εἰσοδικόν: 
Τοῦ Πάσχα.
Μετά τήν Εἴσοδον.
Ἀπολυτίκια: 
1.– Τό Ἀναστάσιμον· Τό Ἀναστάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες...»
2.– Τοῦ Ἰωσήφ· «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ...»
3.– Τῶν Μυροφόρων· «Ταῖς Μυροφόροις...».
 4.–Τοῦ Προδρόμου· «Ὡς θεῖον θησαύρισμα...» καί 5.– Τοῦ Ναοῦ.
Κοντάκιον: Τῶν Μυροφόρων· «Τό χαῖρε ταῖς Μυροφόροις...».
Τρισάγιον.
Ἀπόστολος:
 Τοῦ Προδρόμου· «Ὁ Θεός ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι...» 
(Β΄ Κορ. δ΄ 6-15), μετά Προκειμένου· 
«Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν Κυρίῳ.– Εἰσάκουσον ὁ Θεός τῆς φωνῆς μου»
ζήτει τοῦτον τῇ Κυριακῇ ιε΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν.
Εὐαγγέλιον:
 Ὁμοίως· «Ἀκούσας ὁ Ἰωάννης ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ...» (Ματθ. ια΄ 2-15), 
ζήτει τοῦτο τῇ 24ῃ Φεβρουαρίου.
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: 
«Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: 
«Εἰς μνημόσυνον...».
«Χριστός ἀνέστη...», κτλ.
Ἀπόλυσις: 
Ἡ τοῦ Ἑσπερινοῦ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου