Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

Τυπικόν της 24ης Σεπτεμβρίου 2012


24. Δευτέρα. Θέκλης μεγαλομάρτυρος, 

Θεοτόκου τῆς «Μυρ­τι­διω­τίσσης» ἐν Κυθή­ροις.

 Σιλουανοῦ τοῦ ᾿Αθωνίτου. 


Ἂν δὲν ὑπάρχῃ ἰδιαιτέρα φυλλὰς τῆς Θεοτόκου,
 ἡ ἀκο­λουθία ψάλλεται κατὰ τὴν τάξιν τοῦ Μηναίου
 μετὰ Πα­ρα­κλητικῆς (βλέπε ἔμπροσθεν εἰς τὰς γενικὰς
 τυπικὰς διατάξεις §§2-30). 
᾿Από­στο­λος: τῆς με­γαλομάρτυρος, λγ΄
 Κυρ. ἐπιστ. (Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15)·
 Εὐαγγέλιον: τῆς ἡμέρας, 
Δευτέρας β΄ ἑβδ. Λου­κᾶ (Λκ. δ΄ 38-44).
Εἰδήσεις. 1. Ἔνθα τιμᾶται ἡ μεγαλομάρτυς, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει
 ἰδιαι­τέρα φυλλὰς αὐτῆς, μετὰ τοὺς αἴνους παραλείπονται
 τὰ ἀπόστιχα καὶ λέγεται δοξολογία μεγάλη, ἐν δὲ τῇ λει­τουργίᾳ
 Εὐαγγέλιον τῆς ἁγίας, Σαβ. ιζ΄ ἑβδ. (Μτθ. κε΄ 1-13).
2. Ἐὰν ὑπάρχῃ ἀκολουθία τῆς Μυρτιδιωτίσσης, κατὰ τὸ Τ.Μ.Ε. 
συμ­ψάλλεται μετὰ τῆς ἁγίας Θέκλης καὶ προηγεῖται αὐτῆς,
 ἐν δὲ τῇ λει­τουργίᾳ ἀναγινώσκεται ᾿Απόστολος τῆς ἁγίας καὶ
 Εὐαγγέλιον τῆς Θεοτόκου.
3. Εἰς τοὺς πανηγυρίζοντας σήμερον ναοὺς τῆς Μυρτιδιωτίσσης
 ψάλ­λεται μόνη ἡ ἀκολουθία αὐτῆς μετὰ καταβασιῶν τοὺς εἱρμοὺς
 «Πεποι­κιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ», ᾿Αναγνώσματα τὰ τῆς 8ης Σεπτ
. (Φιλιπ. β΄ 5-11· Λκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28).
᾿Απολυτίκιον Μυρτιδιωτίσσης.
 ῏Ηχος δ΄. «Ταχὺ προκατάλαβε».
«Λαοὶ νῦν κροτήσωμεν δεῦτε τὰς χεῖρας πιστῶς, καὶ ᾄσωμεν ᾄσμα­σι
 τῇ θεομήτορι, ἐν πόθῳ κραυγάζοντες· χαῖρε ἡ προστασία πάντων τῶν
 δεομένων, χαῖρε ἡ σωτηρία τῶν τιμώντων σε πόθῳ, χαῖρε ἡ τῷ 
πα­ραλύτῳ τὴν ἴασιν βραβεύσασα»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου