Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

ΤΟΥ ΚΡΥΨΑΝΤΟΣ ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΟΝ


Τοῦ κρύψαντος τὸ τάλαντον, 
τὴν κατάκρισιν, ἀκούσασα ψυχή, 
μὴ κρύπτε λόγον Θεοῦ, 
κατάγγελλε τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, 
να πλεονάζουσα τὸ χάρισμα, 
εἰσέλθῃς, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου