Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

Σήμερον ο Δεσπότης της κτίσεως


Τη αγία και Μεγάλη Παρασκευή, εις τον Εσπερινόν
Σήμερον ο Δεσπότης της κτίσεως, παρίσταται Πιλάτω, και σταυρώ παραδίδοται ο Κτίστης των απάντων, ὡς αμνὸς προσαγόμενος τη ιδίᾳ βουλήσει, τοις ήλοις προσπήγνυται, και την πλευράν κεντάται, και τω σπόγγω προσψαύεται, ο μάννα επομβρήσας, τας σιαγόνας ραπίζεται, ο Λυτρωτὴς του Κόσμου, και υπο των ιδίων δούλων εμπαίζεται, ο Πλάστης των απάντων. Ω Δεσπότου φιλανθρωπίας! υπὲρ των σταυρούντων παρεκάλει τον ίδιον Πατέρα, λέγων Άφες αὐτοις τὴν αμαρτίαν ταύτην ου γὰρ οίδασιν οι άνομοι, τι αδίκως πράττουσιν.

Ο Ματθαίος Βατοπαιδινός χρησιμοποιεί την κλίμακα του πλαγίου του β', (δεδεμένη μετά του νενανώ και των τετάρτων(μαλακού και σκληρού)), όπως τη χρησιμοποιούσαν οι παλαιοί μελοποιοί στο στιχηράριο και στην παπαδική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου