Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

Επιστολή Μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία προς τους Εβραίους : Μην το αρνείστε, εσείς σταυρώσατε τον Ιησού Χριστό μας

Δημητσάνα-Μεγαλόπολη, Κυριακή 27 πριλίου 2014 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

πιστολή πρός τούς βραίους τούς ἀρνουμένους ὅτι σταύρωσαν τόν ησο Χριστό μας
δελφοί χριστιανοί,
Χριστός νέστη!
1. Χθές, προχθές, μο επαν γιά να ραββνο βραο πού λέει καί πολυ-λέει τι δέν εθύνονται ο βραοι γιά τήν Σταύρωση τοησο Χριστο καί ρίχνει τήν λη εθύνη γιά τήν πράξη ατή στούς Ρωμαίους. Γιά τήν βεβαιότητα το πράγματος ζήτησα νάκούσω καί γώ τήν μιλία του. πό τήν μιλία του προσωπικά μο κανε καλή ντύπωση  προσπάθειά του νά παλλάξει τόβραϊκό θνος του πό τήν κατηγορία τι βαρύνεται γιά τήν σταύρωση το Χριστο, γιατί μέ ατό δηλώνει τι τό θεωρε ς μεγάλο κακό ατό πού γινε.
Τό κακό δηλαδή νά καταδικασθε σέ θάνατο  θος ησος Χριστός. Καί δέν θέλει λοιπόν νά βαρύνεται καί νά κακολογεται τόθνος του μέ μία τέτοια βαρειά κατηγορία. Πραγματικά,  μιλητής μέ σα λέγει καί μέ τόν τρόπο πού τά λέγει φανερώνει τι γαπάει πολύ τό θνος του, τό βραϊκό θνος, γι ατό καί προσπαθε, χωρίςμως νά τό πιτυγχάνει, νά ποδείξει τι  βραϊκός λαός δέν χει καθόλου σχέση μέ τήν σταύρωση το ησο Χριστο. Δέν χουνμως τσι τά πράγματα, γιατί, πως τό λέγουν καθαρά τά Εαγγέλια, στά ποα καταφεύγει συχνά  μιλητής,  βραϊκός λαός ταν πού φώναζε καί παιτοσε πό τόν Ρωμαο γεμόνα νά σταυρωθε  ησος καί νά λευθερωθε  Βαραββς.  Πιλτοςπανειλημμένως κανε τήν προσπάθεια, μέ τήν συγκινητική μάλιστα νάμειξη τς γυναίκας του, νά μήν καταδικάσει τόνησο, γιατί διεπίστωσε τήν θωότητά του, λλά ο βραοιπίμονα καί ντονα παιτοσαν τήν σταυρική καταδίκη του. Καί μάλιστα πείλησαν τόν Πιλτο τι ν δέν τόν καταδικάσει, θά τόνναφέρουν στόν Καίσαρα, γιατί  καταδικαζόμενος επε τόν αυτό του γιά «βασιλέα». Καί «πς  βασιλέα αυτόν ποιν – επαν –ντιλέγει τ Καίσαρι» (ωάν. 19,12). Μάλιστα τόσο πεισματικοίταν ο βραοι στήν παίτησή τους πρός τόν Πιλτο γιά τήν σταύρωση το Χριστοστε, στόν δισταγμό το Πιλάτου τι δικαζόμενος εναι θος καί θά συμβε κακό, ν καταδικαστε, οβραοι πραν πάνω τους τήν εθύνη καί επαν: «Τό αμα του σέ μς καί στά παιδιά μας» (Ματθ. 27,25). Φαίνεται λοιπόν καθαρά καί πεντακάθαρα πό τά κείμενα τν ερν Εαγγελίων, τά ποα,πως φαίνεται, χει πολύ καλά π ψιν  μιλητής, τι ο βραοι, ο μοεθνες το μιλητοπρξαν ο σταυρωτές το Κυρίουμν ησο Χριστο.
2. παναλαμβάνω τι προσωπικά μο ρεσε  γωνία τομιλητο νά μή βαρύνεται τό θνος του γιά τήν καταδίκη τοησο Χριστο, γιατί ατό τό θεωρε μεγάλη προσβολή καί μεγάλο κακό γιά τούς μοεθνες του. Γι ατό καί δέν σταματ μέχρις δτό λόγο του, λλά, πειδή τόν πιέζει  λήθεια τν κειμένων, κάνει μιά ποχώρηση καί λέγει: στω τι τόν σταύρωσαν ο βραοι τόν Χριστό παιτώντας πό τόν Πιλτο τήν καταδίκη του. λλά ατοί ο βραοι – λέγει – ταν μία μικρά, μία λαχίστη μερίδα τοβραϊκο λαο καί δέν κπροσωποσαν ατοί λο τόν βραϊκό λαό. Καί πάλι μέ τό νέο του πιχείρημα προδίδει  μιλητής τήνγωνία του νά μή στιγματίζεται  λαός του μέ τό κακό τς σταυρώσεως το θώου ησο Χριστο. Τό πιχείρημά του μως δέν εναι καθόλου πιστημονικό. Γιατί  καιρός πού γινε καταδίκη το ησο Χριστο ταν τό Πάσχα τν βραίων. Καίπως γνωρίζει  διος καί ξέρουμε λοι πό τήν Παλαιά Διαθήκη, κατά τίς τρες μεγάλες βραϊκές ορτές, τς Σκηνοπηγίας, τοΠάσχα καί τς Πεντηκοστς, συγκεντρώνονταν στά εροσόλυμαλοι ο πανταχο τς γς βραοι γιά νά ορτάσουν στόν κεμοναδικό Ναό τους τίς ορτές ατές. Μάλιστα, ταν δέν μποροσαν νά παρευρίσκονται καί στίς τρες ορτές, πωσδήποτε τήν ορτή το Πάσχα τό θεωροσαν ερή ποχρέωση καίπιτακτική τους νάγκη νά εναι στά εροσόλυμα. ρα, κατά τήν καταδίκη το Χριστο δέν ταν στά εροσόλυμα ο λίγοι μόνο κεμόνιμοι ουδαοι κάτοικοι, λλά, γιά τήν ορτή το Πάσχα, εχε συντρέξει στήν πόλη πλθος ουδαίων. Ο στορικοί πολογίζουντι τήν ορτή το Πάσχα συγκεντώνονταν στά εροσόλυμα νακατομμύριο βραοι! πειτα, τό βραϊκό Συνέδριο («Σανχεντρίν»), τό ποο πανειλημμένως μνημονεύει  ραββνοςμιλητής, θεωρετο πό λους τούς βραίους αθεντία καί γιατό ο ποφάσεις του ξέφραζαν τήν γνώμη λου το ουδαϊκολαο.

3. Καί να λλο θέλουμε νά πομε στόν μιλητή καί νά τελειώσουμε τόν λόγο: άν τό σύνολο καί τό πλθος τν βραίων διαφωνοσε μέ τήν πόφαση τς σταυρικς καταδίκης τοΧριστο πό τούς βραίους τς ερουσαλήμ, θά πρεπε στήν συνέχεια τν τν νά χουμε μία πίσημη δήλωσή τους τι διαφωνον πρός τήν καταδίκη το ησο Χριστο καί νάκφράσουν τήν διαφωνία τους ατή μέ τό νά τόν πιστεύσουν ς τόν πραγματικό Μεσσία, ς τόν ληθινό Υό το Θεο. Δέν χουμεμως τέτοια ραία δήλωση καί τέτοιο ραο φαινόμενο, πλήν βεβαίως τν ξ ουδαίων χριστιανν, γιά τούς ποίους διαβάζουμε στά ερά κείμενα τς Καινς Διαθήκης. Μάλιστα κφράζουμε καί τήν λύπη μας γιά τόν διο βραο ραββνο μιλητή, γιατί τόνησο μας δέν τόν δέχεται ς πραγματικό Μεσσία, λλά ς να κοινό νθρωπο πού ρθε κι ατός νά κάνει μία μαδούλα. Καί δτο σημειώνουμε τήν ντίφασή του: ν  γιά μς Κύριος ησος Χριστός εναι γι ατόν νας ψευδομεσσίας πρός τί  τόση τουγωνία στήν μιλία του, νά ποσύρει πό τούς βραίους τήν κατηγορία γιά τήν σταυρική του καταδίκη; Καί μία λλη ντίφαση θέλουμε νά σημειώσουμε στόν μιλητή, στήν ποία θέλουμε καί νά μς παντήσει. Στήν μιλία του ναφέρεται συχνά στήν Παλαιά Διαθήκη. Τό ερό ατό βιβλίο μες τό λέμε «Παλαιά Διαθήκη», γιατί δεχόμαστε τόν ησο Χριστό ς τόν πραγματικό Μεσσία καίτι τά λόγια Του καί τά λόγια τν μαθητν Του συνιστον τήν «Καινή Διαθήκη». Τήν Παλαιά δηλαδή Διαθήκη τήν νομάζουμετσι, γιατί τήν ντιπαραθέτουμε πρός τήν πάρχουσα Καινή Διαθήκη. Γιά τόν ραββνο μιλητή, πού δέν δέχεται τόν ησο μας γιά πραγματικό Μεσσία, ποιά εναι γι ατόν  Καινή Διαθήκη,στε νά μιλε γιά «Παλαιά»;
Τέλος πάντων, δελφοί μου χριστιανοί, πως μο φαίνεται καίπως μο επαν καί λλοι, πως χουμε πρόβλημα μέ τούς Παπικούς καί τούς Οκουμενιστές, γρήγορα θά χουμε πρόβλημα καί μέ τούς ουδαίους καί τούς ουδαϊστές. Πολλά φίδια ζώνουν τήν πίστη μας! λλά δέν θά κλείψουν ο μαχητές, ο στρατιτες τς ρθοδοξίας. χι, νά μήν κλείψουν, Χριστέ καί Παναγία μας!
Μέ πολλές εχές,

†  Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου