Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Με το ψαλτήρι !


  " ...ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου,οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ᾿ ἐμοῦ εἶ ...
...καὶ τὸ ἔλεός Σου Κύριε καταδιώξει με
πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου ... " 
    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου