Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 4 «Δὲν φοβόμαστε. Εἶναι γραμμένα, προφητευμένα, θὰ γίνουνε. Νὰ καθαρίσει ἡ ἦρα ἀπὸ τὸ σιτάρι».


 ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟ

Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Παύλου Ἁγ. Ὄρους

ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

[Δ´]

Ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Διάλογοι περὶ τηλεοράσεως καὶ πνευματικῆς ζωῆς 
μὲ Ἁγιορεῖτες Πατέρες»
ἐκδ. «Ὀρθόδ. Κυψέλη», Θεσ/νίκη 2011

σελ. 139 ἑπ.

 Ἐρώτηση: Τώρα καὶ οἱ ἐπιστήμονες διαπιστώνουν πὼς ἡ τηλεόραση φέρνει πολὺ ἄγχος. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νὰ μείνει σὲ μία τέτοια ψυχή;

.          Ἀπάντηση: Δὲν μπορεῖ. Εἶναι πολλὰ τὰ κακά. Λέει μία λαϊκὴ παροιμία· «πές μου μὲ ποιὸν κάθεσαι, γιὰ νὰ σοῦ πῶ ποιὸς εἶσαι». Ἄν πᾶς μὲ ἄνθρωπο λογικὸ καὶ θεοφοβούμενο, βαίνεις κι ἐσὺ θεοφοβούμενος. Ἄν πᾶς μὲ ἄνθρωπο αἱρετικὸ καὶ μὲ ἕναν ληστὴ καὶ μὲ ἕναν κλέφτη, ἢ τὴ μία μέρα ἢ τὴν ἄλλη κι ἐσὺ αἱρετικὸς καὶ κλέφτης θὰ γίνεις. Ἡ κακιὰ συναναστροφὴ λοιπὸν “φθείρει ἤθη χρηστά”. Καταστρέφεται ὁ ἄνθρωπος. Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ καλὰ παιδιά, λένε οἱ Πατέρες γενικά, -ὅταν βλέπουμε ἕνα καλὸ παιδί, ἕναν καλὸ ἄνθρωπο, μιὰ καλὴ κοπέλα, ποὺ κυκλοφορεῖ στὸν κόσμο-, πίσω ἀπὸ αὐτὰ τὰ καλὰ παιδιὰ εἶναι κάποιοι καλοὶ γονεῖς…

.          Ἐρώτηση: Τὰ τελευταῖα χρόνια ἄλλαξαν τὰ ἤθη τῶν ἀνθρώπων. Πιστεύετε ὅτι ἡ τηλεόραση ἔχει κάποια σχέση μὲ αὐτὴν τὴν ἀλλαγή;

.          Ἀπάντηση: Βεβαίως. Μέσα ἀπὸ τὴν τηλεόραση τὰ πασάρουν ὅλα αὐτά. Ὅλα αὐτὰ τὰ συνθήματα τῆς Νέας Ἐποχῆς, «καὶ θὰ κάνουμε καὶ θὰ φτιάξουμε καὶ θὰ ρημάξουμε», μόνο σωστὰ πράγματα δὲν λένε. Μιλᾶνε ποτὲ στὴν τηλεόραση περὶ νηστείας; Μιλᾶνε ποτὲ περὶ προσευχῆς; Περὶ ἀγάπης Θεοῦ; Περὶ πίστεως; Δὲν μιλᾶνε ποτέ. Μόνο οἱ σταθμοὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ θρησκευτικὰ κανάλια. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι φθορά. Συνέχεια φθορά. Πασάρουνε τραγούδια, χορούς, γλέντια, παραμύθια, λένε γιὰ τὰ ζώδια, λένε ὅ,τι δὲν μπορεῖ νὰ σκεφτεῖ ὁ ἄνθρωπος. Κι ὅλα αὐτὰ δὲν ἀξίζουν μία δραχμή. Τίποτα. Ἄχρηστα πράγματα. Κι ὅμως πασάρουν. Γιὰ μένα, ὅποιος θέλει νὰ εἶναι καλὸς χριστιανὸς καὶ καλὸς ἄνθρωπος, στὴν τηλεόραση νὰ βάλει κλειδί.

.          Ἐρώτηση: Βλέποντας πολλὲς ὧρες οἱ ἄνθρωποι τηλεόραση, ζοῦν μέσα στὸν κόσμο τῆς τηλεοράσεως καὶ διαμορφώνουν ἄλλη συνείδηση. Δὲν παύουν ἔτσι νὰ ἔχουν τὴν δική τους ζωή;

.          Ἀπάντηση: Ναί. Καὶ μέσα σὲ αὐτὴ τὴν θεωρία ἔχουνε τὴν Νέα Ἐποχή. Νὰ τὰ σαρώσει ὅλα, νὰ μὴν ἀφήσει τίποτα. Οὔτε οἰκογένεια, οὔτε ἠθική, οὔτε τίποτα.

.          Ἐρώτηση: Μποροῦμε νὰ συσχετίσουμε τὴν τηλεόραση μὲ τὸ τέλος τοῦ κόσμου; Εἶναι σωστό, ὅτι θὰ δοῦμε μέσῳ τῆς τηλεοράσεως τὰ σώματα τῶν προφητῶν ποὺ θὰ φονευθοῦν στοὺς ἔσχατους χρόνους;

.          Ἀπάντηση: Ἀκριβῶς. Ἡ Ἀποκάλυψη τὸ λέει αὐτό. Στό κέντρο τῆς Ἱερουσαλήμ, μέσα στὴν πλατεία. Θὰ τοὺς σκοτώσει (ὁ Ἀντίχριστος) καὶ θὰ εἶναι τρεῖς μέρες σκοτωμένοι, καὶ θὰ δώσει διαταγὴ νὰ μὴν τοὺς θάψουν. Καὶ θὰ τὰ βλέπει ὅλος ὁ κόσμος. Καὶ θὰ γελᾶνε καὶ θὰ πανηγυρίζουνε. Καὶ λέει, νεύσει Θεοῦ θὰ ἀναστηθοῦν καὶ θὰ φύγουνε στὸν ἀέρα καὶ θὰ τοὺς βλέπει ὅλος ὁ κόσμος. Καὶ τότε ὁ Ἀντίχριστος θὰ μανιάσει καὶ θὰ βάλει γενικὴ σφαγὴ στοὺς χριστιανούς. Ἀλλὰ τότε θὰ στείλει ὁ Θεὸς τὸν ἀγρχάγγελο καὶ θὰ τοῦ κόψει τὴν ζωή.

.          Ἐρώτηση: Μήπως ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὶς μέρες μας δείχνουν ὅτι ζοῦμε στοὺς ἐσχάτους χρόνους καὶ ὅτι θὰ ἐπαληθευθεῖ ἡ προφητεία τοῦ προφήτου Δανιὴλ γιὰ τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, τὸν Ἀντίχριστο;

.          Ἀπάντηση: Ὅταν φθάσει τὸ τέρμα. λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψη, θὰ γίνει λοιμὸς καὶ λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ συνεχίζει ἡ Ἀποκάλυψη καὶ λέει ὅτι θὰ γίνει λιμὸς ὄχι ἀπὸ ψωμὶ κι ἀπὸ νερό, διότι αὐτὰ θὰ εἶναι ἐν ἀφθονίᾳ, ἀλλὰ θὰ γίνει λιμὸς ἀπὸ λόγο Θεοῦ. Δηλαδὴ ἔτσι ὅπως πᾶνε, σιγὰ-σιγὰ θὰ τὰ καταστρέψουν ὅλα. Δὲν θὰ ἀκούεται λόγος Θεοῦ. Καὶ θὰ φεύγουνε οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸν Βορρὰ στὸν Νότο κι ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ στὴν Δύση. Γιατὶ θὰ ἀκοῦνε, παράδειγμα, ὅτι κάποιος στὴν Ἀγγλία μιλάει γιὰ τὸν Θεό, καὶ θὰ πηγαίνει ὁ κόσμος ἐκεῖ καὶ δὲν θὰ βρίσκουν τίποτα, γιατὶ μέχρι νὰ πᾶνε, θὰ τὸν ἔχουν καθαρίσει οἱ κακοὶ ἄνθρωποι. Καὶ θὰ φεύγουν στὸν Νότο, νὰ ἀκούσουνε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Οὔτε ἐκεῖ δὲν θὰ βρίσκουνε τίποτα. Λοιπὸν αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο τὸ κακό, ποὺ πᾶνε νὰ πετύχουνε οἱ Σιωνιστές. Ὅπως λένε καὶ τὰ «πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών», πᾶνε νὰ ἐξαφανίσουν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν γῆ. Δηλαδὴ νὰ μὴν ὀνομάζεται οὔτε Χριστός, οὔτε Θεός, οὔτε Παναγία, οὔτε τίποτα. Δηλαδὴ νὰ στήσουν τὸν θρόνο, νὰ βασιλέψει ὁ Ἀντίχριστος. Ἀλλὰ δὲν θὰ τὸ ἐπιτύχουνε ποτέ. Θὰ γίνουν τόσοι μάρτυρες καὶ μεγαλομάρτυρες ἐπὶ Ἀντιχρίστου, ποὺ θὰ εἶναι μεγαλύτεροι ἀπὸ τοὺς πρώτους μάρτυρες. Ὅπως ἦταν ὁ ἅγιος Γεώργιος, ὁ ἅγιος Δημήτριος, καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι μεγαλομάρτυρες. Ἔτσι θὰ γίνουν καὶ τώρα μεγαλομάρτυρες. Διότι ὅ,τι καὶ νὰ κάνουνε -θὰ σκοτώσουν χιλιάδες κόσμο- οἱ χριστιανοὶ δὲν θὰ κλίνουνε γόνυ στὸν Βάαλ καὶ στὸν Ἀντίχριστο, ἀλλὰ θὰ ἀντισταθοῦνε. Θὰ πολεμήσουνε. Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ γνωρίζουμε πολὺ καλά, διότι ὁ Θεὸς ἔχει λάβει τὴν πρόνοιά Του γι’ αὐτὰ τὰ πράγματα. Γι’ αὐτὸ καὶ φυλάει τὸν προφήτη Ἠλία καὶ τὸν προφήτη Ἐνώχ, οἱ ὁποῖοι θὰ ἔρθουνε στὴ γῆ καὶ ἐπὶ τριάμισι χρόνια θά ᾽χουνε ἐξουσία ἀπὸ τὸν Θεὸ ὅ,τι θέλουνε νὰ κάνουνε. Καὶ θὰ πολεμήσουνε αὐτὸ τὸ θηρίο, ποὺ λέγεται Ἀντίχριστος. Δὲν θὰ τολμάει ἄνθρωπος νὰ μιλήσει περὶ Ἀντιχρίστου. Ὅμως αὐτοὶ θὰ τὸν ἐλέγξουν τὸν Ἀντίχριστο. Καὶ τὶς πανουργίες του καὶ ὅλα θὰ τὰ ἐλέγξουν. Αὐτὸ τὸ οἰκονόμησε ὁ Θεός, διότι κοντὰ στὸν Ἠλία καὶ στὸν Ἐνὼχ θὰ κολλήσουν ὅλοι οἱ πραγματικοὶ χριστιανοί. Δηλαδὴ θὰ τοὺς ἀκολουθοῦν. Θὰ προστατευτοῦν κατὰ κάποιο τρόπο. Γιατὶ θά ᾽χουν κάποιον νὰ μιλάει. Θὰ σιωπήσουν ὅλα τὰ στόματα, ἀλλὰ τῶν προφητῶν Ἠλία καὶ Ἐνὼχ τὸ στόμα δὲν θὰ μπορέσουν νὰ τὸ κλείσουν. Μόνο ὅταν θὰ τοὺς σκοτώσουν. Ἀλλὰ ὁ Κύριος εἶναι «ὁ Αὐτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας», ὁ Χριστός. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνίκητη. Δὲν θὰ νικηθεῖ ποτέ. Ὅσοι κάνουν αὐτὰ κι ὅσοι κυνηγᾶνε τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς χριστιανούς, ὅλοι, θὰ πέσουνε ἐν στόματι μαχαίρας, ὅλοι θὰ χαθοῦν, καὶ μόνο ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ θὰ βασιλεύσει. Ἡ ἀδιάδοχη βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
.          Ἐμεῖς δὲν φοβόμαστε τὸ ὅτι θὰ γίνουν ὅλα αὐτά. Διότι εἶναι προφητευμένα. Δὲν φοβόμαστε. Ἄς γίνουνε. Ὅσοι θὰ ὁμολογήσουν Ἰησοῦ Χριστὸ «καὶ τοῦτον Ἐσταυρωμένον», ὅλοι θὰ πᾶνε στὸν Παράδεισο. Θὰ σωθοῦνε. Ὅσοι ἀρνηθοῦν τὸν Θεὸ καὶ πᾶνε μὲ τὸν Ἀντίχριστο, θὰ ἀπολαύσουνε τὰ ἴσα. Δὲν φοβόμαστε. Εἶναι γραμμένα, προφητευμένα, θὰ γίνουνε. Νὰ καθαρίσει ἡ ἦρα ἀπὸ τὸ σιτάρι. Ὁ πιστὸς δὲν φοβᾶται τίποτα. Ἐδῶ ἑκατομμύρια μάρτυρες μαρτυρήσανε γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Τοὺς παίρνανε, τοὺς σφάζανε, τοὺς πέρνανε τὶς περιουσίες κι αὐτά. Ὅμως αὐτοὶ κέρδισαν τὸν Παράδεισο. Δὲν φοβηθήκανε ποτὲ τίποτα. Ὁμολογήσανε τὸν Θεὸ ἐνώπιον βασιλέων καὶ ἡγεμόνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου