Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Στό στόχαστρο ἡ Ὀρθοδοξία -- Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Σύντομα θά δοῦμε καί θά βιώσουμε πράγματα πού θά μᾶς ἐκπλήξουν καί θά μᾶς ἀφήσουν παντελῶς ἄφωνους...


Τά γεγονότα στήν Οὐκρανία, ἡ στάση τῆς Βουλγαρίας καί Σερβίας στό θέμα τοῦ ρωσικοῦ ἀγωγοῦ ἀλλά καί ἡ διαχρονική ἀκλόνητη καί σταθερή σύνδεση τοῦ ἑλληνικοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ μέ τήν ὁμόδοξη Ρωσία συμβάλουν στό νά στοχοποιήσουν οἱ ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ἀνοικτά καί ἀπροκάλυπτα πλέον τήν Ὀρθοδοξία! Μέσα στό πλαίσιο αὐτό ἐντάσσεται ἡ πρόσφατη δήλωση κατά τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Σουηδίας, μέλους τῆς σατανικῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ ἀλλά καί ἡ ἐφετινή ἔκθεση τοῦ Στέιτ Ντιπάρτμεντ! Εἶναι πλέον προφανές ἀπό τότε πού οἱ ΗΠΑ χωρίς ντροπή ἐπιτέλεσαν ἕνα ἀτιμώρητο μέχρι σήμερα ἔγκλημα μέ τό διαμελισμό τῆς πάλαι ποτέ Γιουγκοσλαβίας ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ βασική ἀπειλή καί ἴσως μεγαλύτερη ἀπ’ αὐτή τοῦ Ἰσλάμ. Κι αὐτό γιατί τότε διαπίστωσαν στήν πράξη τήν ἔμφυτη -αὐθόρμητη ἀλληλεγγύη τῶν Ὀρθοδόξων μέ τά καραβάνια ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας ἀλλά καί τίς διαμαρτυρίες -διαδηλώσεις τῶν πιστῶν ἀπό τήν Ἀθήνα μέχρι καί τή Μόσχα!

Πιθανόν γι’ αὐτό τώρα νά γίνονται καί οἱ ἐκκαθαρίσεις τῶν χριστιανῶν μέσω τῶν ἐλεγχόμενων ἀπό δυτικές μυστικές ὑπηρεσίες ἰσλαμικῶν τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων σέ ὅλη τή Μέση Ἀνατολή ἀλλά καί σέ χῶρες τῆς Βορείου Ἀφρικῆς! Οἱ ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀπάτριδες σιωνιστές μεγαλοτραπεζίτες, οἱ ὁποῖοι ἐφαρμόζουν τήν πολιτική τους μέσα ἀπό τά σκουριασμένα πλέον γρανάζια τῆς Οὐάσιγκτον, τά ὁποῖα ἀπολύτως ἐλέγχουν, διαισθάνονται τά τελευταῖα χρόνια τή δυναμική πού ἔχει ἡ Ὀρθοδοξία καί κατά τό παράδειγμα τῶν αὐτοκρατόρων τῆς ρωμαϊκῆς ἐποχῆς ἔχουν δειλά -δειλά ξεκινήσει ἕνα ἀνελέητο διωγμό! Ἐκ τῆς γενικῆς αὐτῆς ἐπιδίωξης κατά τῆς Ὀρθοδοξίας δέν θά μποροῦσε νά ἑξαιρεθοῦν φυσικά καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀλλά οὔτε αὐτή τῆς Σερβίας!
Ἡ ὑποτονική στάση τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔναντι τῶν μνημονίων ὑποδούλωσης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀλλά καί ὁ ἔμμεσος παρασκηνιακός ἔλεγχος πού ὑφίσταται σέ ὅτι ἀφορᾶ τήν χορήγηση ἐκκλησιαστικῶν ἀνωτάτων θέσεων καί ἀξιωμάτων δέν ἦταν ἀρκετό γιά τούς ἀδίστακτους «χαμογελαστούς» ὑποκριτές, στυγνούς δολοφόνους τῶν λαῶν! Ἐνοχλήθηκαν ἀπό τήν κυβερνητική «ἐπιβράβευση» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν οὐσιαστική ἀλλά ἄτυπη στήριξη στά μνημόνια μέ τά προνόμια κυρίως φορολογικά πού τῆς παρεῖχαν.
Μέσα στό πλαίσιο αὐτό καί προκειμένου νά ἀσκήσουν περαιτέρω πιέσεις στήν κυβέρνηση ἐνέταξαν γιά πρώτη φορά στήν καθιερωμένη καί ἐκ τοῦ πονηροῦ ἔκθεση τοῦ Στέιτ Ντιπάρτμεντ εἰδική παράγραφο μέ τήν ὁποία κατηγορεῖται ἡ κυβέρνηση γιά τά προνόμια πού παρεῖχε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σέ... βάρος ἄλλων θρησκευτικῶν ὁμάδων!!! Προαναγγέλλεται μάλιστα ἐμμέσως μέν πλήν σαφῶς ἀπό τά «ἀφεντικά» τῶν σύγχρονων πολιτικῶν μας ἀνδρῶν ὁ διαχωρισμός τῆς θεσμοθετημένης, ἐδῶ καί αἰῶνες σχέσης συναλληλίας Ἐκκλησίας καί Πολιτείας...
«Ἡ κυβέρνηση χορήγησε προνόμια στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὅπως ἡ προνομιακή φορολογία καί ἡ θεσμοθετημένη σύνδεση μέ τό κράτος, τά ὁποῖα δέν παρέχονται στίς ἄλλες θρησκευτικές ὁμάδες», ἀναφέρεται μεταξύ τῶν ἄλλων στήν ἔκθεση. «Γενικά ἡ κυβέρνηση σέβεται τή θρησκευτική ἐλευθερία, ἀλλά ἐπέβαλε περιορισμούς πού ἐπηρεάζουν μέλη μή ἑλληνορθόδοξων θρησκευτικῶν ὁμάδων» προστίθεται.
«Ὑπῆρξαν ἀναφορές γιά κοινωνικές καταχρήσεις ἤ διακρίσεις μέ βάση τό θρήσκευμα καί τίς πεποιθήσεις», ἐπισημαίνεται ἀκόμη στήν ἀπαράδεκτη ἔκθεση. Καί σημειώνεται ὅτι «ἡ Ἑλληνική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀσκεῖ σημαντική κοινωνική, πολιτική καί οἰκονομική ἐπιρροή, πού συχνά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν ὑποτίμηση τῶν ἄλλων θρησκειῶν».
Τό πιό σημαντικό ὅμως, γιά τίς ΗΠΑ εἶναι πώς «ὁρισμένοι μή Ὀρθόδοξοι πολίτες ἐξέφρασαν παράπονα ὅτι ἀντιμετωπίζονται μέ καχυποψία ἤ πώς δέν ἦταν γνήσιοι Ἕλληνες ὅταν ἀποκάλυψαν τίς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις σέ ἄλλους Ἕλληνες πολίτες» καί «μέλη μή ὀρθόδοξων θρησκευτικῶν ὁμάδων ἀνέφεραν περιστατικά κοινωνικῶν διακρίσεων». Τά ἴδια σχεδόν ἐπαναλαμβάνονται στήν ἔκθεση γιά τή Σερβία...
Ἡ ἐπίθεση ὡστόσο κατά τῆς Ὀρθοδοξίας δέν εἶναι τωρινή. Ἔχει ξεκινήσει ἀπό τό 1948 μέ τό δόγμα Τρούμαν, συνεχίστηκε μέ τίς περίφημες ἐμπορικές συμφωνίες ΗΠΑ καί Ἑλλάδος μέσα στίς ὁποῖες σέ συγκεκριμένες παραγράφους περιλαμβανόταν καί ἡ προστασία προτεσταντικῶν κι ἄλλων ἀμερικανόφερτων κατευθυνόμενων δῆθεν θρησκευτικῶν ὁμάδων, ὅπως λ.χ. τό παρακλάδι τῆς CIA, τό ΚΕΦΕ ἤ Ἐκκλησία τῆς Σαϊντεολογίας, Πεντηκοστιανοί κ.ο.κ. Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ νοσηροῦ οἰκουμενισμοῦ ἀποτελεῖ σχέδιο τῆς ἅλωσης τῆς Ὀρθοδοξίας κατά τά πρότυπα τοῦ παπισμοῦ... Δέν εἶναι μάλιστα τυχαῖο ὅτι πρίν ἀπό λίγα χρόνια στοχοποιήθηκε ἀκόμη καί τό Ἅγιο Ὄρος. Τά ἀρρωστημένα αὐτά μυαλά ἔκριναν ὅτι ἡ Ἱερά Μονή Μεγίστης Βατοπεδίου μετά τήν θρησκευτική μεταστροφή τοῦ Πρίγκιπα Καρόλου στήν Ὀρθοδοξία συνέβαλε τά πλεῖστα γιά νά ἐπανεκλεγεῖ στή Ρωσία ὁ Πούτιν (συνέπεσε προεκλογικά ἡ προγραμματισμένη ἀπό πολύ καιρό πρίν μετάβαση τῆς Τιμίας Ζώνης στή Ρωσία)! Καί γι’ αὐτό δημιούργησαν τεχνητά στά ἄθλια ὑπόγεια καί τίς στοές τά δῆθεν οἰκονομικά σκάνδαλα τῆς Μονῆς Βατοπεδίου! Θέλοντας μάλιστα νά στείλουν ἕνα μήνυμα πρός ὅλους σχεδίασαν καί τή μεθοδευμένη ἀπό ξένα κέντρα προφυλάκιση τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς ἀρχιμανδρίτη Ἐφραίμ. Ὅλα αὐτά ἐντάσσονταν μεταξύ ἄλλων στήν πολεμική κατά τῆς Ὀρθοδοξίας...
Βέβαια στήν ἔκθεση δέν γίνεται ἀναφορά γιά τή δημιουργία τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης! Κι αὐτό γιατί ἡ ἀμερικανική πρεσβεία στήν Ἀθήνα ἦταν αὐτή πού τό ἐπέβαλε! Τό γιατί εἶναι σ’ ὅλους μας αὐτονόητο... Γίνεται σαφές ἀπό τήν ἔκθεση ὅτι αὐτός πού παρακινεῖ καί ὑποθάλπει τά κύματα τῆς λαθρομετανάστευσης πρός τήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη εἶναι οἱ ἴδιες οἱ ΗΠΑ! Κι ὁ λόγος εἶναι πώς διακαῶς ἐπιθυμοῦν τή διάλυση τῶν Ἐθνῶν καί τήν δημιουργία πολυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν κατά τόν ἀμερικανικό τύπο! Γι’ αὐτό ἄλλωστε ἐνθαρρύνουν καί ἐνισχύσουν παντοιοτρόπως τήν παρουσία τοῦ Ἰσλάμ στήν Εὐρώπη. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ θά μποροῦν καλύτερα οἱ ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας νά ἐπιβάλλουν καί νά ἐφαρμόζουν τίς πολιτικές τους.
Μέσα στό πλαίσιο αὐτό ἐντάσσονται καί ἡ ἀποκάλυψη ἀνύπαρκτων μειονοτήτων στήν Ἑλλάδα καί ἐνισχύονται ἀναφορές δῆθεν περί καταπιεζόμενης μακεδονικῆς μειονότητας (!!!). Ἐπίσης καταγράφονται ὡς μειονότητες τά ἀμιγῶς ἑλληνικά φύλλα τῶν Βλάχων καί τῶν Ἀρβανιτῶν!!! Κι αὐτό γιατί τά πονηρά αὐτά μυαλά ἀποβλέπουν μελλοντικά νά προκαλέσουν σύγχυση μέσω μίας διαχρονικῆς ἱστορικῆς προπαγάνδας πού ἔχει ξεκινήσει δεκαετίες πρίν, ἀπό μιαρές στοές καί σκοτεινές τεκτονικές λέσχες. Ἐξυπηρετοῦνται μέσω τῆς προπαγάνδας αὐτῆς, θύματα τῆς ὁποίας ἔχουν πέσεις καί ἐπιφανεῖς γνωστοί ἱερωμένοι τά μοχθηρά σχέδια περί δημιουργίας φέουδων (βλ. ἀποφάσεις Μπίλντερμπεγκ Βαρκελώνης)...
Στό κεφάλαιο λοιπόν τῆς ἔκθεσης γιά τίς ἐθνικές καί ἐθνοτικές μειονότητες ἐπαναλαμβάνονται, ὅπως καί πέρυσι, οἱ ἀναφορές σέ Ἕλληνες πολίτες πού αὐτό-προσδιορίζονται ὡς Τοῦρκοι, Πομάκοι, Βλάχοι, Ρομά, Ἀρβανίτες ἤ Μακεδόνες, ὁρισμένοι ἐκ τῶν ὁποίων θεωροῦν πώς πρέπει νά ἀναγνωριστοῦν ὡς «μειονότητες» ἤ «γλωσσικές μειονότητες», ἀλλά ἡ κυβέρνηση ἀναγνωρίζει ὡς μειονότητα μόνο τή μουσουλμανική. Ἐπίσης, γίνονται ἀναφορές καί στό ὅτι ἡ κυβέρνηση δέν ἀναγνωρίζει τήν σλαβική διάλεκτο στήν ΒΔ Ἑλλάδα ὡς «μακεδονική», ὅτι ἀξιωματοῦχοι καί δικαστήρια δέν ἐπιτρέπουν σέ σλαβικές ὁμάδες νά αὐτοπροσδιορίζονται ὡς «Μακεδόνες» καί ὅτι ἔκθεση ἀνεξάρτητου ἐμπειρογνώμονα τοῦ ΟΗΕ, τόν Μάρτιο 2009, ἔχει καλέσει τήν κυβέρνηση νά ἀπεμπλακεῖ ἀπό τή διαμάχη ἐάν ὑφίσταται ἤ ὄχι «μακεδονική» ἤ «τουρκική» μειονότητα στήν Ἑλλάδα καί νά ἑστιασθεῖ στά θέματα προστασίας δικαιωμάτων αὐτό-προσδιορισμοῦ καί ἐλευθερίας ἔκφρασης, ἐπιτρέποντας τήν χρήση τῶν ὅρων «μακεδονικός» ἤ «τουρκικός» σέ σωματεῖα καί ὀργανώσεις.
Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι μέ ἐπίκεντρο τή «Χρυσή Αὐγή» ἡ ἔκθεση ἀναφέρεται στό δῆθεν ἀντισημιτισμό τῶν Ἑλλήνων, πρᾶγμα τό ὁποῖο δέν ὑφίσταται στήν πράξη!
Σέ ὅτι ἀφορᾶ τήν Τουρκία ἐπαναλαμβάνονται ὅπως κάθε χρόνο τά ἴδια ἀκριβῶς γιά τίς καταπιέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί γιά ὠμές παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ἡ ἔκθεση τοῦ Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλλιεργεῖ δῆθεν τήν ἰδέα τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης ἐνῶ στήν οὐσία ἀποβλέπει στήν ἄσκηση πίεσης πρός τίς κυβερνήσεις γιά ψήφιση νόμων πού οὐσιαστικά τήν στεροῦν. Γιά παράδειγμα στήν Ἑλλάδα κατάφεραν οἱ ΗΠΑ νά προωθήσουν νόμο δῆθεν ἀντιρατσιστικό, ὁ ὁποῖος οὐσιαστικά καταργεῖ στήν πράξη τήν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης. Ταυτόχρονα ἐπιβάλλει νά ἀποδεχθοῦν οἱ λαοί ὑπό τήν ἀπειλή σκληρῶν ποινῶν ἱστορικές ἀνακρίβειες, ἱστορικά ψεύδη καί πολιτικές πού ὅπως προαναφέραμε ἐξυπηρετοῦν πλεῖστα τούς μεγαλοαπατεῶνες-μεγαλοτραπεζίτες καί ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας, πού κρύβονται πίσω ἀπό ἀνωνυμίες καί λαούς...

Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους:
 «Ὁ Ἀντίδικος προσπαθεῖ νά ἀκρωτηριάσει τά πόδια τῶν Ἐθνῶν»
Πρῶτο θύμα του ὁ δυστυχής ἀμερικανικός λαός, πού παγιδεύτηκε στά δίκτυα τοῦ Μαμμωνᾶ...
Σύντομα θά δοῦμε καί θά βιώσουμε πράγματα πού θά μᾶς ἐκπλήξουν καί θά μᾶς ἀφήσουν παντελῶς ἄφωνους
 «Ὁ Ἀντίδικος ἐπεξεργάζεται καί μεθοδεύει τρόπους προκειμένου νά τυλίξει σέ μία κόλλα χαρτί καί νά σκλαβώσει τούς λαούς», ὑπογράμμισε γνωστός γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους, σχολιάζοντας ὅλα αὐτά πού περιγράφονται στήν περιβόητη ἔκθεση τοῦ Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
 Καί εὐθαρσῶς πρόσθεσε: «Οὐσιαστικά ὁ Ἀντίδικος μέ ὅλα αὐτά ἐπιδιώκει νά ἀκρωτηριάσει τά πόδια κάθε λαοῦ πού ἀποτελοῦν ἡ γλώσσα του, ἡ θρησκεία του καί ἡ ἱστορία του καί νά τά ἀντικαταστήσει μέ τεχνητά ξύλινα πόδια πού ἔχει σχεδιάσει ὁ ἴδιος. Μέ τόν τρόπο τοῦτο ἐπιδιώκει οἱ λαοί νά χορεύουν στούς δικούς του ρυθμούς... Ὁ ἀμερικανικός λαός ἤδη φοράει τά ξύλινα πόδια τοῦ Ἀντιδίκου καί ἀπό ἐκφραστής τῆς ἐλευθερίας ἔγινε στήν πράξη σκλάβος του. Χορεύει στούς ρυθμούς τοῦ Ἀντιδίκου καί εὐθύνεται πλέον ὄχι ὁ ἴδιος ἀλλά οἱ ἐκφραστές αὐτοῦ γιά μία σειρά μεγάλων ἐγκλημάτων κατά τῆς ἀνθρωπότητας. Οἱ βόμβες σέ Χιροσίμα καί Ναγκασάκι πού ἔριξαν μέ τά χιλιάδες θύματα πού προξένησαν νοοῦνται ὡς ἀπειροελάχιστο ἔγκλημα μπροστά σ’ αὐτό πού τίς τελευταῖες δεκαετίες διεξάγουν. Στίς ΗΠΑ ὅλα στρέφονται δυστυχῶς γύρω ἀπό τό νόμισμά τους, τό δολάριο! Ἀκόμη καί οἱ πανανθρώπινες ἀξίες καί τά ἰδανικά λογίζονται μέ γνώμονα τό συμφέρον τοῦ Μαμμωνᾶ. Τή συνταγή μέ τήν ὁποία κατέστησαν σκλάβους καί δούλους τούς καημένους Ἀμερικανούς πολίτες θέλουν νά ἐφαρμόσει τώρα ὁ Ἀντίδικος καί στήν Ἀσία καί στήν Ἀφρική καί στήν Εὐρώπη. Κι γι’ αὐτό τό σκοπό δουλεύουν συστηματικά ὅλοι, ὅσοι ἀποτελοῦν πειθήνια ὄργανά του. Κατασκευάζουν ἐκθέσεις, λαμβάνουν ἀποφάσεις, ψηφίζουν νόμους καί χρηματοδοτοῦν καταστάσεις γιά νά ἐπιβάλλουν παρόμοια σκλαβιά μ’ αὐτή πού βιώνουν οἱ καημένοι πολίτες τῶν ΗΠΑ! Στήν οὐσία ἐπιδιώκουν νά ἐκδιώξουν τό Θεό ἀπό τόν Ἀμπελώνα Του!
Καλοί μου Χριστιανοί, τά σχέδια τους θά ἀποτύχουν καί οἱ ἴδιοι θά πέσουν πολύ σύντομα μέσα στήν παγίδα πού ἐκεῖνοι ἔστησαν γιά νά αἰχμαλωτίσουν τούς λαούς. Ὁ Ἀντίδικος γνωρίζει καλά ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ὁ ἀντίπαλός του. Τώρα λοιπόν πού ξεθάρρεψε πιστεύει ὁ ἀνόητος ὅτι μπορεῖ πλέον νά τά βάλει μέ τόν Χριστό μας, πού ἀποτελεῖ κέντρο τῆς Ἀληθείας στήν ὀρθόδοξη πίστη μας. Ἀλλά ἔχουν γνώση οἱ φύλακες. Ἤδη νιώθει τήν καυτή ἀνάσα τοῦ τριαδικοῦ καί μόνο ἀληθινοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ὄχι μόνο τοῦ προκαλεῖ ἀναστάτωση ἀλλά τόν τρέπει σέ ἄτακτη φυγή. Αὐτό σημαίνει ὅτι πολύ σύντομα θά δοῦμε καί θά βιώσουμε πράγματα πού θά μᾶς ἐκπλήξουν καί θά μᾶς ἀφήσουν παντελῶς ἄφωνους. Ἡ Ὀρθοδοξία ἄς ἐνθυμούμαστε ὅλοι πώς ἐνισχύεται καί ἐνδυναμώνεται μέσα ἀπό τούς διωγμούς καί τά μαρτύρια. Ὁ Ἀντίδικος ἐπιχειρεῖ νά ἐπαναλάβει τό ἴδιο σφάλμα πού ἔκανε ἐπί ρωμαϊκῆς ἐποχῆς! Λίγη ὑπομονή Χριστιανοί μου νά ἔχουμε καί θά δοῦμε καί πάλι τό κράτος του νά συντρίβεται ἀπό τόν Ἀναστάντα Κύριό μας. Ὑπομονή καί μετάνοια καί προσήλωση στή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἔτσι ὥστε νά μήν ἐπηρεαζόμαστε ἀπό τίς κάθε λογῆς Κασσάνδρες πού σκορποῦν δαιμόνια κατάθλιψης καί ἀπελπισίας. Ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία δέν ἔπαψαν νά σκέπουν καί νά προστατεύουν τούς ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξους λαούς».  


Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014.
 
   πηγή  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά