Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Τυπικόν της 17ης Ἰουνίου 2012 † ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.


 


᾿Ισαύρου διακόνου, Βα­σι­λείου καὶ ᾿Ιννο­κεν­τίου († γ΄ αἰ.)·
file://Σαβὲλ/ καὶ ᾿Ι­σμα­ὴλ τῶν μαρτύρων (†362).
 ῏Ηχος α΄, ἑω­θι­νὸν β΄
 † ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Εἰς τὴν θ΄.
᾿Απολυτίκιον «᾿Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, «Μνή­σθητι, Κύριε»·
κοντάκιον «῾Ως ἀπαρχάς».
Εἰς τὸν ἑσπερινόν.
῾Ο προοιμιακὸς καὶ τὸ Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» ἀναστάσι­μα 7 καὶ τοῦ Μη­ναί­ου
τὰ 3 πρῶτα προσόμοια
 «Πόνοις συντριβόμενοι» κ.λπ., Δόξα,
Καὶ νῦν,
«Τὴν παγκό­σμιον δό­ξαν».
ΕΙΣΟΔΟΣ
, «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ
 τὰ ἀναστάσιμα «Τῷ πάθει σου, Χριστὲ» κ.λπ.,
 Δόξα, Καὶ νῦν,
 «᾿Ιδοὺ πε­πλή­ρωται».
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος»,
Δόξα, Καὶ νῦν,
 «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι».
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν.
 Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου
 «Μίαν τρισυπόστατον ἀρχήν», τὰ τριαδικὰ
«῎Αξιον ἐστί», τρισάγιον κ.λπ. καὶ ἡ ὑπακοὴ
«῾Η τοῦ λῃστοῦ μετάνοια».
Εἰς τὸν ὄρθρον.
Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύ­ριος» ἀπολυτίκιον
«Τοῦ λίθου σφραγισθέντος», Δόξα, τὸ αὐτό, Καὶ νῦν,
 «Τοῦ Γαβρι­ὴλ φθεγξαμένου σοι». [Τὸ Ψαλ­τή­ριον καὶ ὁ ῎Αμωμος.]
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
 τὰ ἀναστάσιμα κατὰ σειρὰν καὶ τὰ εὐλο­γητάρια.
Ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
 ἑωθινὸν (β΄) μετὰ πάσης τῆς συνήθους τά­ξε­ως
αὐ­τοῦ.
ΚΑΝΟΝΕΣ
, ὁ ἀναστάσιμος μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ ὁ τοῦ Μη­ναίου·
 ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς τὸ μεσῴδιον κάθισμα τοῦ Μηναίου μετὰ τοῦ
θεοτοκίου· ἀφ᾿ ϛ΄ τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον μετὰ τοῦ οἴ­κου
καὶ τὸ συναξάριον.
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ
οἱ εἱρμοὶ
«᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου»·
«Τὴν τιμι­ω­τέραν
«῞Απας γηγενής».
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ
«῞Αγιος Κύριος», τὸ β΄ ἀναστάσι­μον
 «Τὸν λίθον θεωρήσασαι» καὶ τὸ θεοτοκίον αὐτοῦ
«῎Αγγελος μὲν ἐκόμισεν».
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ
στιχηρὰ ἀναστάσιμα 8, Δόξα, τὸ β΄ ἑω­θι­νὸν
«Μετὰ μύρων προσελθούσαις», Καὶ νῦν,
«῾Υπερευ­λο­γη­μέ­νη». Δοξο­λογία μεγάλη,
«Σήμερον σωτηρία».
Εἰς τὴν λειτουργίαν.
 Τὰ ἀντίφωνα [ἢ τὰ τυπικὰ μετὰ τῶν μακα­ρισμῶν τοῦ ἤχου
] (βλέπε ἔμπρο­σθεν γεν. τυπ. διατάξεις §§64-66).
ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ
«Δεῦτε προσκυνήσωμεν... Σῶσον ἡμᾶς... ὁ ἀναστάς».
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ
ἀπολυτίκια «Τοῦ λίθου σφραγι­σθέν­τος»
καὶ τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «Προ­στα­σία».
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.
 ᾿Απόστολος: Κυρ. β΄ ἐπιστ., «Δόξα καὶ τι­μὴ καὶ εἰρήνη» (῾Ρωμ. β΄ 10-16)·
Εὐαγγέλιον: Κυρ. β΄ Ματθ., «Περιπατῶν ὁ ᾿Ιησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν»
 (Μτθ. δ΄ 18-23).
Εἰς τὸ ᾿Εξαιρέτως «Ἄξιον ἐστίν».
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
«Αἰνεῖτε»·
«Εἴδομεν τὸ φῶς»·
«Πληρωθήτω, καὶ τὰ λοιπὰ τῆς λειτουργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου