Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Έχε τον φόβον του Θεού ωσάν λυχνάρι
Μη φοβού τίποτε, ει μη τον Θεόν.
 Έχε τον φόβον του Θεού ωσάν λυχνάρι και αυτός θα
 σου φωτίζη τον δρόμον, πως ακριβώς να περιπατής, 
διότι χωρίς φόβον Θεού,
συνείδησιν καθαράν δεν δυνάμεθα να δημιουργήσωμεν,
ούτε εξαγόρευσιν ειλικρινή δυνάμεθα να κάνωμεν,
 ούτε σοφίαν πνευματικήν ποτέ θα αποκτήσωμεν, 
διότι αρχή σοφίας και τέλος σοφίας φόβος Κυρίου.

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου