Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

«Αρκετά μέ τή θλίψη! Καλύτερα, φρόντισε γιά τή δόξα του Θεού να πουλάς τά βιβλία μου». ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.


Ή ιστορία γιά μια παράξενη πρόβλεψη


Στο βιβλίο περί της Μελανίας της εγκλείστου παρθένου, ή οποία κοιμήθηκε στις 11 Ιουνίου του έτους 1836, αναφέρεται πώς εκείνη την εποχή ήρθε στο γυναικείο μοναστήρι της στο Έλοτσκό μια μητέρα μέ την κόρη της. Καί οι δυο έγιναν μοναχές: ή μητέρα μέ τ’ όνομα Μοδέστη κι ή κόρη μέ τ’ όνομα Μητροφάνη. Ή γερόντισσα ετοιμαζόταν γιά τό θάνατό της καί έδινε στην κόρη οδηγίες γιά τά σχετικά μέ την κηδεία της. Αλλά ή μοίρα ήθελε ή κόρη νά πεθάνει πρίν άπ’ τη μητέρα. ’Έτσι ή γερόντισσα μητέρα θλιβόταν άνείπωτα γιά την κόρη της. Καί όντας μέσα σ’ αυτή τή θλίψη είδε μία μέρα στ’ όνειρό της τή μακαριστή Μελανία την έγκλειστη, ή όποια της είπε: «Αρκετά μέ τή θλίψη! Καλύτερα, φρόντισε γιά τή δόξα του Θεού να πουλάς τά βιβλία μου». 


Ηρέμησε ή γερόντισσα μ’ αυτά τά λόγια, αλλά παραξενεύτηκε, γιά τό τί είδους βιβλία μιλά ή μακαριστή, αφού ούτε έγραψε, ούτε άφησε μετά την κοίμησή της κανένα βιβλίο. Όμως μερικές ημέρες αργότερα έφθασε στο μοναστήρι ένα πακέτο μέ βιβλία. Ήταν ό βίος της Μελανίας της εγκλείστου. Κάποιος τόν συνέγραψε καί έστειλε τά βιβλία στο μοναστήρι. Αμέσως ή ηγουμένη όρισε τή γερόντισσα μοναχή Μοδέστη να μεριμνά περί αυτών τών βιβλίων καί να τά πωλεί σ’ επισκέπτες. Τότε εξηγήθηκε τό μυστήριο εκείνων τών λόγων περί της πώλησης τών βιβλίων.


 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου