Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, Οκτωβρίου 23, 2013

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η ΣΕ ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η
ΣΕ  ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

         Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά πλησιάζουν τους ανυποψίαστους Χριστιανούς και με μια σοφιστική προκατασκευασμένη προπαγάνδα προσπαθούν να οδηγήσουν τα υποψήφια θύματα μακριά από την Ορθοδοξία. Στην προσπάθειά τους αυτή, χρησιμοποιούν ορισμένα επιχειρήματα, έωλα μεν, αλλά ικανά να κλονίσουν τους απληροφόρητους. Ένα τέτοιο επιχείρημα θα εξετάσουμε στην παρούσα μελέτη μας.
«Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥραςοὐδεὶς οἶδεν,
οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶνοὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατὴρ μόνος» Ματθαίος 24:36
(Κριτικό κείμενο Westcott – Hort  1881).
   Ορίστε ! Λέγουν οι αιρετικοί. Ο ίδιος ο Ιησούς λέγει σχετικά με την Δευτέρα Παρουσία του ότι ούτε ο ίδιος ούτε κανείς άλλος δεν γνωρίζει την ημέρα εκείνη παρά μόνο ο Πατέρας. Άρα ο Ιησούς αφού γνωρίζει λιγότερα από τον Πατέρα δεν είναι Θεός όπως ο Πατέρας ! Μάλιστα οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά προκαταλαμβάνοντας την Ορθόδοξη απάντηση και αναπτύσσοντας περαιτέρω την αντιτριαδική τους προπαγάνδα λέγουν : «ορισμένοι ίσως πουν: “Ο Ιησούς είχε δύο φύσεις. Σε αυτή την περίπτωση μιλάει ως άνθρωπος”. Αλλά ακόμα και αν ίσχυε αυτό, τι θα λεχθεί για το άγιο πνεύμα; Αν είναι μέρος του ίδιου Θεού όπως ο Πατέρας, γιατί δεν λέει ο Ιησούς ότι και το άγιο πνεύμα γνωρίζει ό,τι γνωρίζει ο Πατέρας;» ( Τι διδάσκει πράγματι η Αγία Γραφή).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
            Ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός και Άνθρωπος. Άλλες φορές ομιλεί ως Θεός και άλλες ώς Άνθρωπος.
Πχ : Ως άνθρωπος ο Ιησούς λέγει " Εάν εγώ μαρτυρώ περί εμαυτού, η μαρτυρία μου ουκ έστιν αληθής"- Ιωάννης 5:31
Και ως Θεός "καν εγώ μαρτυρώ περί εμαυτού, αληθής εστιν η μαρτυρία μου"- Ιωάννης 8:14
Ο Ιησούς είπε δύο ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ λόγους !!!Τον ένα λόγο είπε ως Άνθρωπος διότι "επί στόματος δύο μαρτύρων και επί στόματος τριών μαρτύρων στήσεται παν ρήμα" -Δευτερονόμιον 19:15 και όχι μόνο με μία μαρτυρία και μάλιστα ΑΥΤΟΜΑΡΤΥΡΙΑ. Και τον δεύτερο λόγο είπε ως Θεός ! Ο Θεός δεν χρειάζεται δεύτερη μαρτυρία για αυτά που λέγει- "γινέσθω δε ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης"- Ρωμαίους 3:4
Ως Θεός ο Ιησούς μίλησε και στο εδάφιο Ιωάννης 7:34 "όπου ειμί εγώ, υμείς ου δύνασθε ελθείν. " Ως Θεός ο Ιησούς ήταν και στον ουρανό και στην γη. Ως άνθρωπος δεν είναι παντού, ως Θεός είναι !
Στο Ματθαίος 24:36 ο Ιησούς μίλησε ως άνθρωπος γιατί δεν ήθελε να αποκαλύψει την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας του. Η γνώση της ώρας δεν συμφέρει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε πνευματική ετοιμότητα πάντοτε !
Ο Ιησούς ως άνθρωπος δεν γνωρίζει τα πάντα. Έχει πεπερασμένη γνώση – « Καὶ ᾿Ιησοῦςπροέκοπτε σοφίᾳκαὶ ἡλικίᾳ» Λουκάς 2:52
Ο Ιησούς όμως ως Θεός γνωρίζει τα πάντα : " νυν οίδαμεν ότιοίδας πάντα" - Ιωάννης 16:30 "Κύριε, συπάντα οίδας"- Ιωάννης 21:17 "καιτα εμά πάντα σά εστι και τα σά εμά"- Ιωάννης 17:10 Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα ανήκουν και στον Υιό άρα και η γνώση της ημέρας Εκείνης !
«Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς» Ματθαίος 11:27
Ο Ιησούς γνωρίζει τον Πατέρα όπως κανείς άλλος. Τον γνωρίζει πλήρως όχι μερικώς. Για να γνωρίσει όμως κανείς τον άπειρο Θεό σημαίνει ότι έχει άπειρη γνώση ! Ο Ιησούς αν δεν είναι Θεός όπως ο Πατέρας του δεν θα μπορούσε να γνωρίζει με τρόπο μοναδικό τον Πατέρα.
Ακόμη και ο Θεός - Πατήρ προσποιείται άγνοια σκοπίμως για να ελκύσει την μετάνοια του Αδάμ " και εκάλεσε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπεν αυτω• Αδάμ, που ει;" - Γενεση 3:9 ασφαλως ο Θεός γνώριζε που ήταν ο Αδάμ....Για σκεφτείτε πόσο διαφορετική θα ήταν η εξέλιξη του κόσμου αν ο Αδάμ απαντούσε όπως ο μετανοημένος Άσωτος της παραβολής "πάτερ, ήμαρτον " - Λουκάς 15:21.
Ακόμη και ο Παύλος παρουσιάζει τον εαυτό του να γνωρίζει λιγότερα από όσα γνώριζε " ου γαρ έκρινα του ειδέναι τι εν υμίν ει μη Ιησούν Χριστόν, και τούτον εσταυρωμένον." - Α Κορινθίους 2:2
Στο Α Κορινθίους 2:10-11 λέγει ο Παύλος : " ημίν δε ο Θεός απεκάλυψε δια του Πνεύματος αυτού• το γαρ Πνεύμαπάντα ερευνά, και τα βάθη του Θεού. τις γαρ οίδεν ανθρώπων τα του ανθρώπου ει μη το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτω; ούτω και τα του Θεού ουδείς οίδεν ει μη το Πνεύμα του Θεού."
1- «το γαρ Πνεύμαπάντα ερευνά, και τα βάθη του Θεού» : Το Πνεύμα γνωρίζει τα ΠΑΝΤΑ και τα ΒΑΘΗ του Θεού Πατρός ! Το ρήμα ΕΡΕΥΝΩ στο παρόν εδάφιο δεν σημαίνει εξερευνώ –ζητώ να ανακαλύψω- αλλά σημαίνει ΓΝΩΡΙΖΩ. Βλέπε εδάφιο Αποκάλυψη 2:23- «καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ὁἐρευνῶννεφροὺς καὶ καρδίας, καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν». Εγώ, λέγει ο Υιός, είμαι Ο ΕΡΕΥΝΩΝ νεφρούς και καρδίας. Ο Υιός γνωρίζει δεν εξερευνά. Αν δεν γνώριζε πως θα αποδώσει «ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν»;;;
«ὅτι πάσας καρδίαςἐτάζειΚύριος (Γιαχβέ) καὶ πᾶν ἐνθύμημαγινώσκει» Α ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ/ Α ΧΡΟΝΙΚΩΝ 28:9 Στο παρόν εδάφιο το ρήμα ΕΤΑΖΩ, συνώνυμο του ΕΡΕΥΝΩ, παραλληλίζεται συνωνυμικώς με το ΓΙΝΩΣΚΩ και σημαίνει ότι και αυτό.
 «ὅτι σὺ μονώτατος οἶδας τὴν καρδίαν πάντων υἱῶν ἀνθρώπων» Γ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ/ Α ΒΑΣΙΛΕΩΝ 8:39 Μόνο ο Θεός Γιαχβέ γνωρίζει την καρδιά των ανθρώπων ! Άρα ο Ιησούς είναι Γιαχβέ όπως ο Πατέρας.
2-«τις γαροίδενανθρώπων τα του ανθρώπου ει μη το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτω;ούτω και τα του Θεού ουδείς οίδεν ει μη το Πνεύμα του Θεού» : Το Πνεύμα του Θεού γνωρίζει τα του Θεού ΟΠΩΣ το ανθρώπινο πνεύμα γνωρίζει τα του ανθρώπου. Το ανθρώπινο πνεύμα γνωρίζει τα πάντα για τον άνθρωπο. ΟΜΟΙΩΣ και το Πνεύμα του Θεού Γνωρίζει τα ΠΑΝΤΑ για τον Θεό, όχι λιγότερα !
3- «οίδεν» : Το Πνεύμα ΟΙΔΕΝ=Γνωρίζει ! ΜΟΝΟ τα Πρόσωπα γνωρίζουν άρα το Πνεύμα είναι Πρόσωπο !
Το Άγιον Πνεύμα λοιπόν που είναι Πρόσωπο της θεότητος δεν γνωρίζει λιγότερα από τον Πατέρα. Και ο Υιός που είναι επίσης Πρόσωπο της θεότητος δεν γνωρίζει ως Θεός λιγότερα από τον Πατέρα. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα γνωρίζουν ακριβώς τα ίδια γιατί μοιράζονται την ίδια θεία ουσία. Είναι ΤΡΙΑ ΟΜΟΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο «Γιαχβέ Σαβαώθ»
(Κύριος των δυνάμεων)
«Είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς: Έτι μικρόν χρόνον το φώς μεθ' υμών εστι. περιπατείτε έως το φώς έχετε, ίνα μη σκοτία υμάς καταλάβη. και ο περιπατών εν τή σκοτία ουκ οίδεν που υπάγει. έως το φώς έχετε, πιστεύετε εις το φώς ίνα υιοί φωτός γένησθε.Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, και απελθών εκρύβη απ' αυτών. Τοσαύτα δε αυτού σημεία πεποιηκότος έμπροσθεν αυτών ουκ επίστευον εις αυτόν, ίνα ο λόγος Ησαίου τού προφήτου πληρωθή ον είπε: Κύριε, τις επίστευσε τή ακοή ημών; και ο βραχίων Κυρίου τίνι απεκαλύφθη; διά τούτο ουκ ηδύναντο πιστεύειν, ότι πάλιν είπεν Ησαίας: Τετύφλωκεν αυτών τους οφθαλμούς και πεπώρωκεν αυτών την καρδίαν, ίνα μη ίδωσι τοίς οφθαλμοίς και νοήσωσι τή καρδία και επιστραφώσι, και ιάσομαι αυτούς. ταύτα είπεν Ησαίας ότε είδεν την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. όμως μέντοι και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά διά τους Φαρισαίους ουχ ωμολόγουν, ίνα μη αποσυνάγωγοι γένωνται.ηγάπησαν γάρ την δόξαν των ανθρώπων μάλλον ήπερ την δόξαν τού Θεού» (Ιωάνν. 12: 35–43).
ΟΕυαγγελιστής Ιωάννης λέγει για τον Ιησού Χριστό : «ταύτα είπεν Ησαίας ότε είδεν την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού» – Ιωάνν. 12: 41. Η λέξη «ΑΥΤΟΥ», που αναφέρεται δύο φορές στο εδάφιο Ιωάνν. 12: 41, αναφέρεται πέραν πάσης αμφιβολίας στον Ιησού Χριστό όπως προκύπτει από την συνάφεια του κειμένου. Διότι σύμφωνα με το αμέσως επόμενο εδάφιο «όμως μέντοι και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά διά τους Φαρισαίους ουχ ωμολόγουν, ίνα μη αποσυνάγωγοι γένωνται» - Ιωάνν. 12: 42 . Οι άπιστοι Ιουδαίοι είχαν αποφασίσει να αποκόπτουν από την Συναγωγή – να καθιστούν δηλαδή αποσυνάγωγους , όσους Ιουδαίους πίστευαν στον Ιησού Χριστό. Βλέπε Ιωάνν. 9: 22 – «ήδη γάρ συνετέθειντο οι Ιουδαίοι ίνα, εάν τις αυτόν ομολογήση Χριστόν, αποσυνάγωγος γένηται». Σύμφωνα λοιπόν με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Προφήτης Ησαϊας είδε την Δόξα του Ιησού Χριστού.
Σύμφωνα όμως με το βιβλίο του Ησαϊα στην Παλαιά Διαθήκη, ο Προφήτης (όπως τον αποκαλεί και ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης - Ιωάνν. 12: 38) Ησαϊας είδε την Δόξα του Γιαχβέ Σαβαώθ. «Καί εγένετο τού ενιαυτού, ού απέθανεν Οζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επηρμένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού. και Σεραφίμ ειστήκεισαν κύκλω αυτού, έξ πτέρυγες τώ ενί και έξ πτέρυγες τώ ενί, και ταίς μέν δυσί κατεκάλυπτον το πρόσωπον, ταίς δε δυσί κατεκάλυπτον τους πόδας και ταίς δυσίν επέταντο. και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον: άγιος, άγιος, άγιος Κύριος (Εβραϊκό κείμενο: Γιαχβέ ) σαβαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. και επήρθη το υπέρθυρον από της φωνής, ής εκέκραγον, και ο οίκος επλήσθη καπνού. και είπον: ώ τάλας εγώ, ότι κατανένυγμαι, ότι άνθρωπος ών και ακάθαρτα χείλη έχων, εν μέσω λαού ακάθαρτα χείλη έχοντος εγώ οικώ και τον βασιλέα Κύριον(Εβραϊκό κείμενο: Γιαχβέ) σαβαώθ είδον τοίς οφθαλμοίς μου. και απεστάλη προς με έν των Σεραφίμ, και εν τή χειρί είχεν άνθρακα, ον τή λαβίδι έλαβεν από τού θυσιαστηρίου, και ήψατο τού στόματός μου και είπεν: ιδού ήψατο τούτο των χειλέων σου και αφελεί τας ανομίας σου και τας αμαρτίας σου περικαθαριεί. και ήκουσα της φωνής Κυρίου λέγοντος: τίνα αποστείλω, και τις πορεύσεται προς τον λαόν τούτον; και είπα: ιδού εγώ ειμι. απόστειλόν με. και είπε: πορεύθητι και ειπόν τώ λαώ τούτω: ακοή ακούσετε και ου μη συνήτε και βλέποντες βλέψετε και ου μη ίδητε. επαχύνθη γάρ η καρδία τού λαού τούτου, και τοίς ωσίν αυτών βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών εκάμμυσαν μήποτε ίδωσι τοίς οφθαλμοίς και τοίς ωσίν ακούσωσι και τή καρδία συνώσι, και επιστρέψωσι, και ιάσομαι αυτούς» (Ησ. 6: 1-10).
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ΤΑΥΤΙΖΕΙ τον Ιησού Χριστό με τον Γιαχβέ Σαβαώθ.
Τα λόγια του Γιαχβέ Σαβαώθ που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη στο χωρίο Ησ. 6: 9–10: «ακοή ακούσετε και ου μη συνήτε και βλέποντες βλέψετε και ου μη ίδητε. επαχύνθη γάρ η καρδία τού λαού τούτου, και τοίς ωσίν αυτών βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών εκάμμυσαν μήποτε ίδωσι τοίς οφθαλμοίς και τοίς ωσίν ακούσωσι και τή καρδία συνώσι, και επιστρέψωσι, και ιάσομαι αυτούς», περιέχονται επίσης στην Καινή Διαθήκη στο χωρίο  Πράξ. 28: 26-27.
Το Άγιον Πνεύμα είναι ο «Γιαχβέ Σαβαώθ»
(Κύριος των Δυνάμεων)
«Ταξάμενοι δε αυτώ ημέραν ήκον προς αυτόν εις την ξενίαν πλείονες, οίς εξετίθετο διαμαρτυρόμενος την βασιλείαν τού Θεού πείθων τε αυτούς τα περί τού Ιησού από τε τού νόμου Μωϋσέως και των προφητών από πρωί έως εσπέρας. και οι μεν επείθοντο τοίς λεγομένοις, οι δε ηπίστουν. ασύμφωνοι δε όντες προς αλλήλους απελύοντο, ειπόντος τού Παύλου ρήμα έν,ότι Καλώς το Πνεύμα το άγιον ελάλησε διά Ησαίου τού προφήτου προς τους πατέρας υμών λέγον: πορεύθητι προς τον λαόν τούτον και είπον: ακοή ακούσετε και ου μη συνήτε, και βλέποντες βλέψετε και ου μη ίδητε. επαχύνθη γάρ η καρδία τού λαού τούτου, και τοίς ωσί βαρέως ήκουσαν, και τους οφθαλμούς αυτών εκάμμυσαν, μήποτε ίδωσι τοίς οφθαλμοίς και τοίς ωσίν ακούσωσι και τή καρδία συνώσι και επιστρέψωσι, και ιάσομαι αυτούς.γνωστόν ούν έστω υμίν ότι τοίς έθνεσιν απεστάλη τούτο το σωτήριον τού Θεού, αυτοί και ακούσονται. και ταύτα αυτού ειπόντος απήλθον οι Ιουδαίοι πολλήν έχοντες εν εαυτοίς συζήτησιν» (Πράξ. 28: 23–29).
Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος ΤΑΥΤΙΖΕΙ τον Γιαχβέ με το Άγιο Πνεύμα, αποδίδει τα λόγια του Γιαχβέ στο Άγιο Πνεύμα – «ειπόντος τού Παύλου ρήμα έν, ότιΚαλώς το Πνεύμα το άγιον ελάλησε διά Ησαίου τού προφήτου προς τους πατέρας υμών λέγον: πορεύθητι προς τον λαόν τούτον και είπον: ακοή ακούσετε και ου μη συνήτε, και βλέποντες βλέψετε και ου μη ίδητε. επαχύνθη γάρ η καρδία τού λαού τούτου, και τοίς ωσί βαρέως ήκουσαν, και τους οφθαλμούς αυτών εκάμμυσαν, μήποτε ίδωσι τοίς οφθαλμοίς και τοίς ωσίν ακούσωσι και τή καρδία συνώσι και επιστρέψωσι, και ιάσομαι αυτούς»(Πράξ. 28: 25–27).


:πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά

  Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός ἀτιμίαν δι' ἡμᾶς ὑπέμεινε τὰς ἀκάνθας ἡ κεφαλή ἡ ὄψις τὰ ἐμπτύσματα αἱ σιαγόνες τὰ ῥαπίσματα τὸ στό...