Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Ο Πάπας συνεχίζει -με κυκλοτερές κινήσεις- τις επιθέσεις "αγάπης"!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου