Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ και της ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ!


Θυσιάζουν τὴνὈρθοδοξία, γιὰ νὰ διασώσουντήν αἵρεση!!!

      Ὅλα αὐτὰ τὰ κοσμογονικὰ καὶ πρωτοφανῆ σὲ ἔκταση καὶ διάρκεια χρόνου, ποὺ συμβαίνουν στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, οἱ θεολογοῦντες ἀντι-Οἰκουμενιστὲς τὰ ραντίζουν μὲ "ὁμολογιακὸ" χαρτοπόλεμο, περιμένουν δὲ νὰ κορυφωθεῖ τὸ κακὸ μὲ τὶς ἀποφάσεις στὴν Πανορθόδοξο γιὰ νὰ ἀντιδράσουν(ὅπως λένε) τότε ..."δυναμικά"!!!

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

    Ἀπογοητευτικαὶ ἦσαν αἱ δηλώσεις τοῦ Σέρβου Πατριάρχου κ. Εἰρηναίου εἰς τὴν ρωσικὴν τηλεόρασιν Media Center Cargrad«Russia ekpsres». Ὁ Πατριάρχης ἀντὶ νὰ ἐμπνεύση τὸ ὅραμα ἡ Ὀρθοδοξία νὰ κατακτήση τὴν Εὐρώπην προτιμᾶ νὰ συμπαρασταθῆ εἰς τοὺς Παπικοὺς καὶ Προτεστάντας! Συμφώνως πρὸς τὸ vimaorthodoxias.gr τῆς 6ης Μαΐου 2016:
       «Ὁ Πατριάρχης σχολίασε πὼς στὴν Εὐρώπη διαδραματίζεται ἕνας ἀποχριστιανισμὸς καὶ τόνισε πὼς "ἐὰν ἡ Εὐρώπη συνεχίσει ἔτσι δὲν ξέρω ποιὰ θὰ εἶναι ἡ θέση της. Ἡ Εὐρώπη ἀπειλεῖται σοβαρά, καί, δυστυχῶς, αἰσθάνονται τὶς συνέπειες αὐτῆς τῆς ἀπειλῆς καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο ὅπως ἐμεῖς. Ἔχει ἀποδυναμωθεῖ καὶ ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία, ποὺ κάποτε ἦταν ἕνας σημαντικὸς παράγοντας μιᾶς καὶ τόσοι πολλοὶ ἐκπρόσωποι τοῦ Βατικανοῦ καὶ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας αἰσθάνθηκαν μία μεγάλη ἀνάγκη γιὰ κοινωνία μαζί μας. Ἡ Εὐρώπη χρησιμοποιεῖται, γιὰ νὰ εἶναι ὁ κομιστὴς τῶν χριστιανικῶν ἰδεῶν. Ἡ παρουσία τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν Εὐρώπη παρουσιάζεται σὲ ὅλες τὶς μορφὲς τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας. ∆υστυχῶς, σήμερα, αὐτὸ δὲ συμβαίνει"!
   Ἰδιαίτερα σημαντικὰ ὅσα εἶπε γιὰ τὶς σχέσεις Ὀρθοδόξων καὶ Ρ/καθολικῶν: "Στὸ σύνολο τῶν ὀρθοδόξων λαῶν τῆς Ἀνατολῆς παραμένει μία μεγάλη δέσμευση νὰ βοηθήσουν τοὺς ἀδελφοὺς στὴ ∆ύση. Σίγουρα θὰ ὑπάρξουν εὐκαιρίες γιὰ βοήθεια, ἂν οἱ ἴδιοι αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη αὐτῆς τῆς βοήθειας καί, ὡς ἐκ τούτου αὐτὸ σήμερα φαίνεται ἐκ μέρους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἰδίως αὐτὸ ποὺ κάνει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μὲ τὴν ἐπαφὴ μὲ τὸ Βατικανό, ἀλλὰ καὶ τί ἔγινε πρόσφατα στὴ συνάντηση τοῦ Ρώσου Πατριάρχη Κύριλλου μὲ τὸν Πάπα τῆς Ρώμης ἔχει μεγάλη σημασία καὶ πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, καὶ σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο θὰ πρέπει νὰ συνεχιστεῖ".

Ναοὶ μετατρέπονται εἰς τεμένη!

Ὁ ἄλλοτε κραταιὸς Παπισμὸς τῆς Γαλλίας εἶναι πλέον ἀνύπαρκτος καὶ χιλιάδες ναοὶ μετατρέπονται εἰς κέντρα διασκεδάσεως ἀκόμη καὶ εἰς Τζαμιά! Συμφώνως πρὸς ἄρθρον τῆς κ. Μαρίας Δεναξᾶ εἰς τὴν RealNews τῆς 30ῆς Ἀπριλίου 2016:
     «Τέλος ἐποχῆς στὴ Γαλλία γιὰ ἑκατοντάδες ἐκκλησίες ρωμαϊκοὺς ναούς, ἐπισκοπικὲς κατοικίες καὶ μοναστήρια, ποὺ βγαίνουν στὸ σφυρὶ καὶ μετατρέπονται σὲ ἑστιατόρια, ξενοδοχεῖα, μπάρ, ἀκόμη καὶ τεμένη, καθὼς τὰ ταμεῖα τῆς γαλλικῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης εἶναι ἄδεια.
   Καθημερινά, πλέον, ἑκατοντάδες ἀγγελίες γιὰ πώληση ἢ ἐνοικίαση χώρων λατρείας κατακλύζουν ἐφημερίδες καὶ διαδίκτυο. Ἐπιπλέον, ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὴ διεκπεραίωση τῶν ἀγοραπωλησιῶν κάνουν χρυσὲς δουλειὲς μιᾶς καὶ οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἀγοραστὲς εἶναι πολλοί. Ἀπὸ ἰδιῶτες ποὺ θέλουν νὰ μετατρέψουν τοὺς ναοὺς σὲ πολυτελεῖς κατοικίες μέχρι ἐπιχειρηματίες ποὺ ἔχουν συγκεκριμένα σχέδια μεταμόρφωσης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας σὲ ντισκοτέκ, ταχυφαγεῖα, καφέ, βιβλιοθῆκες μουσεῖα, πολιτιστικὰ κέντρα, ἀκόμα καὶ τζαμιά!...
    Ἀπὸ  τὶς  πιὸ  πολυσυζητημένες  πωλήσεις  ἐκκλησιῶν  ξεχωρίζει  ἡ μετατροπὴ παρεκκλησιοῦ τοῦ 10ου αἰώνα στὴν πόλη Ντιζὸν σὲ οἰνοποιεῖο, πρὸς τιμὴ τῶν ἀμπελώνων τῆς Βουρουγουνδίας. Τὸ οἰνοποιεῖο θὰ ἀνοίξει τὶς πόρτες του τὸ 2018.
  Στὸ Πουατιέ, στὴ νοτιοδυτικὴ Γαλλία, ξακουστὸ μοναστήρι τῶν Ἰησουιτῶν ἔγινε ξενοδοχεῖο μὲ 50 δωμάτια πολυτελείας! Σήμερα, ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία τῆς Γαλλίας διαθέτει 4.000-5.000 ἱεροὺς χώρους πρὸς πώληση! «ἀπὸ τὸ 2000 ἔχουν κατεδαφιστεῖ 27 ἐκκλησίες ποὺ εἶχαν ἀφεθεῖ στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἀκόμα δύο ἀπειλοῦνται μὲ κατάρρευση μέσα στὸ 2016»! Ἤδη τέσσερις ἐκκλησίες μέχρι σήμερα ἔχουν μετατραπεῖ σὲ τζαμιά, μιᾶς καὶ ὑπάρχει μεγάλη ἔλλειψη χώρων λατρείας γιὰ τοὺς μουσουλμάνους! Ὅπως ὑποστηρίζει τὸ γαλλικὸ Συμβούλιο Μουσουλμάνων (CFCM), ἡ μετατροπὴ ἐκκλησιῶν σὲ τζαμιὰ «εἶναι ἡ ἀρχὴ μιᾶς λύσης ἀναπόφευκτης στὸ μέλλον», καθὼς στὴ χώρα λειτουργοῦν σήμερα 2.500 τζαμιὰ γιὰ πέντε ἑκατομμύρια μουσουλμάνους».

Φυλλορροεῖ ὁ Παπισμὸς

   Εἰς τὸ κέντρον τοῦ Παπισμοῦ τὴν Ρώμην, τὰ ἴδια τὰ σπλάγχνα του τὸν προδίδουν! Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ ἄρθρον τοῦ κ. Ν. Χειλαδάκη εἰς τὸ pentapostagma.gr τῆς 25ης Ἀπριλίου 2016:
     «Ρώμη: τὸ 90 τοῖς ἑκατὸ θὰ ἀσπαστοῦν τὸ Ἰσλὰμ χωρὶς δισταγμό, γιὰ νὰ σώσουν τὴ ζωὴ τοὺς ἂν τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος (ISIS), θὰ πρέπει νὰ κατακτήσει τὴ χώρα. Αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα σόκ, (Il Giornale), προῆλθε ἀπὸ μία ἔρευνα νέων σὲ ἕνα ἰταλικὸ σχολεῖο δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης. Μόνο δύο ἀπὸ τοὺς 25 φοιτητὲς εἶπαν τὸ ἀντίθετο. Καὶ οἱ δύο μαθητὲς εἶναι ἀπὸ ἀφοσιωμένες καθολικὲς οἰκογένειες! Ὁ δάσκαλος ἐνημέρωσε τοὺς μαθητὲς λέγοντας ὅτι πολλοὶ μαχητὲς τῆς ISIS προέρχονται ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ εἶναι νέοι μουσουλμάνοι ποὺ εἶναι ἡ δεύτερη ἢ τρίτη γενιά μεταναστῶν. Εἶναι καλὰ καταρτισμένοι, προέρχονται ἀπὸ οἰκογένειες μὲ ἕνα ὁρισμένο ἐπίπεδο εὐημερίας, καὶ πολλοὶ διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου ἢ ἔχουν ἀρχίσει σπουδές. Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ κακόφημους ἐκτελεστές τῆς ISIS ἦταν γνωστὸς DJ στὴν Εὐρώπη».

Φθίνει ὁ Προτεσταντισμὸς

   Παρόμοια συμβαίνουν καὶ εἰς τοὺς Προτεστάντας. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ ekklisiaonline.gr τῆς 30ῆς Μαρτίου 2016:
    «Πέρυσι μόνο, 67.000 ἄνθρωποι ἐγκατέλειψαν τὸ προτεσταντικὸ δόγμα στὴ Σουηδία, κάτι ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ ἀπώλεια περίπου 125 ἑκατομμυρίων σουηδικῶν κορώνων (περίπου $ 15mln) ἐκ τῶν φορολογικῶν ἐσόδων. Ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἡ προτεσταντικὴ "Ἐκκλησία" τῆς Σουηδίας ἔχει 20.000 μέλη. Κατά τὰ τελευταῖα 15 χρόνια ἔχει χάσει ἕνα ἑκατομμύριο προσκυνητές! Σύμφωνα μὲ τὴν πρόγνωση τοῦ περιοδικοῦ Kyrkans Tidning, ἀπὸ τὸ ἔτος 2020, ἡ προτεσταντικὴ "Ἐκκλησία" ἀναμένεται νὰ ἔχει χάσει σχεδὸν τὸ 60% τῶν μελῶν της, ἤτοι ἕνα ἑκατομμύριο λιγότεροι προσκυνητές! Τὸ ἐρώτημα μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ εἶναι τὸ ἑξῆς: Μὲ τέτοια κρίση στὴν προτεσταντικὴ κοινότητα τῆς χώρας, ἡ Ὀρθόδοξη Μητρόπολη ποῦ ἀκριβῶς κινεῖται; Γιατί ἀφήνει πνευματικὰ ὀρφανοὺς τόσους χιλιάδες πιστούς. Γιατί δὲν τοὺς κατευθύνει πρὸς τὴν ὀρθόδοξη πίστη; Τί κάνει ὁ Μητροπολίτης Σουηδίας Κλεόπας ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νά ἐκπροσωπεῖ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ἀπὸ ἐδῶ κι ἀπὸ ἐκεῖ;».

«Ὀρθόδοξος Τύπος» 13 Μαΐου 2016, τ. 2116, σελ. 8η.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου