Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

«ΑΜΑΡΤΑΝΟΥΜΕ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»

Βεβήλωσις τοῦ Ἐσταυρωμένου

Ἀρχιμ. Δανιήλ Γ. Ἀεράκη, ἱεροκήρυκος

.                Προκλητικοί, ὄπως πάντοτε, οἱ ὁμοφυλόφιλοι, οἱ διεστραμμένοι τύποι. Μέ κάθε τρόπο ἐπιζητοῦν καταξίωσι τῆς ἀνωμαλίας τους. Αὐτη τή φορά διοργανώνουν γιά τίς 24-25 Ἰουνίου παρέλασι στούς δρόμους τῆς Θεσσαλονίκης, τό λεγόμενο «gay pride»! Πρωτοπόρος στήν παρέλασί τους ἐμφανίζεται ὁ… Ἐσταυρωμένος Ἀναμάρτητος Κύριος!!! Προπορεύεται κάποιος ἀπ’ αὐτούς κρατώντας ἕνα Ἐσταυρωμένο, πού γράφει «Σταυρώθηκε καί γιά μᾶς»!

  • Καί βέβαια ὁ Χριστός μας, σταυρώθηκε γιά ὅλους τούς ἁμαρτωλούς. Σταυρώθηκε γιά νά σώζωνται οἱ ἁμαρτωλοί, πού θρηνούν, ὄχι ὄσοι χορεύουν γιά τίς ἁμαρτίες τους. Σταυρώθηκε, γιά νά σώζωνται ὅσοι κλαῖνε γιά τό ἁμαρτωλό τους πάθος, ὄχι ὅσοι καυχῶνται γιά τήν ἀσέλγειά τους.

  • Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὄχι ἁπλῶς ἕνα σύμβολο, ἀλλ’ εἶναι τό μέσο τῆς σωτηρίας. Δέν εἶναι σημαία τῶν «δημοσίως ἁμαρτανόντων»!

  • Ἡ προκλητική βλασφημία τῶν ἐκφύλων, ξεπερνᾶ καί τή… σατανική διάνοια! Τί εἶπε τό δαιμόνιο, ὅταν συνάντησε τόν Ἰησοῦ Χριστό; «Ἔα, τί ἡμῖν καί σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; Ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; Οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ» (Μάρκ. α´ 24). Δηλαδή: «Ἄφησέ με! Τί κοινό ὑπάρχει ἀνάμεσά μας, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; Τίποτε! Ἄλλωστε ξέρουμε γιατί ἦλθες, γιά νά μᾶς ἐξαφανίσης. Ξέρω ποιός εἶσαι. Εἶσαι ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ».

.               Δὲν θέλει ὁ Χριστός τή δαιμονική διαφήμισι. Καμμιά σχέσι δέν ἔχει ὁ Χριστός μέ τήν ἁμαρτία καί τό Διάβολο. Καμμιά σχέσι! Τό ἀναγνωρίζει αὐτό ὁ Σατανᾶς. Ἐνῶ οἱ δαιμονικώτεροι τῶν δαιμόνων, οἱ δράστες τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς ἀκολασίας, ἔχουν τό βέβηλο θράσος νά παρουσιάζωνται καλυπτόμενοι καί… ἐπευλογούμενοι ἀπό τόν… Ἐσταυρωμένο!

  • Οἱ ἁμαρτωλοί σώζονται, ὅταν λένε: «Μετανοοῦμε ἐν τῷ ὁνόματι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ». Οἱ διεστραμμένοι λένε: «Ἁμαρτάνουμε… ἐν τῷ όνόματι τοῦ Χριστοῦ»! Ὁ Σωτήρας τῶν ἁμαρτωλῶν, πού μετανοοῦν, παρουσιάζεται ὡς… προστάτης τῆς πιό βρώμικης ἀνωμαλίας!

  • Φαντασθῆτε ἔξω ἀπό ἕνα «ἐπίσημο πορνεῖο» νά ὑπάρχη ἕνας Ἐσταυρωμένος, πού νά λέη: «Περάστε! Ἐγώ σᾶς εὐλογῶ τή σαρκική ἀκολασία»!

  • Φαντασθῆτε σέ γυναικολογική κλινική, πού κύριο ἔργο ἔχει τίς ἐκτρώσεις, νά ἔχουν πάνω ἀπό τό… σφαγεῖο βρεφῶν ἕνα Ἐσταυρωμένο, πού νά λέη:«Ἐγκληματία γιατρέ, εὐλογῶ τό ἔγκλημά σου»!

.              Βεβαίως καί ἡ πόρνη καί ὁ φονιάς χρειάζονται τόν Ἐσταυρωμένο, ὄχι ὅμως γιά νά εὐλογῆ τό βρωμερό, ἐγκληματικό ἔργο, ἀλλά γιά νά καταφεύγουν σ’ Αὐτόν μέ εἰλικρινῆ μετάνοια, συντριβή καί ἀλλαγή.

  • Ἴσως νά τολμήση νά πῆ κάποιος:

—Κακό εἶναι νά βλέπουν καί οἱ ὁμοφυλόφιλοι τόν Ἐσταυρωμένο;

.              Ὅποιος ἔχει ἴχνη ντροπῆς, ἀναρρωτιέται ὅπως ὁ Ἰωσήφ ὁ Πάγκαλος:«Πῶς ποιήσω τό πονηρόν τοῦτο καί ἁμαρτήσομαι ἐναντίον τοῦ Θεοῦ μου;» (Γεν. 39,9). Καί μόνο πού μέ βλέπει ὁ Θεός, ντρέπομαι νά διαπράξω τό πονηρό! Ὅποιος εἶναι ἀναίσχυντος καί ξετσίπωτος, ὀργιάζει μπροστά καί στόν Ἐσταυρωμένο καί στούς ἁγίους καί στίς εἰκόνες…

  • Ἄν πραγματοποιηθῆ τό γεγονός τῆς Θεσσαλονίκης, χωρίς διαμαρτυρίες καί συνέπειες, δέν ἀπομένει παρά νά παραχωρήσουμε σέ ἔκφυλους καί κάποιον… Ναό, νά ὀργιάζουν ὑπό τή σκέπη του!!!

το είδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου