Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

Η νέα Εκκλησία είναι εδώ! Σαν να μη συμβαίνει τίποτε,

οἱ φύλακες τῆς Πίστεως Ποιμένες 
(Ἐπίσκοποι, ἱερεῖς, διάκονοι, μοναχοί), ἀλλὰ καὶ ὁ χειραγωγούμενος ἀπ' αὐτοὺς Λαὸς τοῦ Θεοῦ μνημονεύουν καὶ ἀκολουθοῦν τοὺς συνειδητὰ παραβαίνοντας τοὺς Ἱ. Κανόνες καὶ αἱρετίζοντας!

Ἀναστάσιμη Λειτουργία
στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Διονυσίου Ἀθηνῶν,
μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Ἱερωνύμου
συμμετεχόντων Μονοφυσιτῶν!
(Φωτό & βίντεο)Παρουσίᾳ καί συμμετεχόντων τῶν αἱρετικῶν Μονοφυσιτῶν,
 ἐτέλεσε προχθές 30-4-2016 τήν Ἀναστάσιμη Λειτουργία 
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος. 
Συμμετεῖχαν, συμπροσευχήθηκαν, συνέψαλλαν: "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ"!...

Ὅπως βλέπετε στήν παραπάνω φωτογραφία, φαίνονται δύο 
Μονοφυσίτες στήν ἀνάγνωση τοῦ Ἀναστάσιμου Εὐαγγελίου 
(πρίν τό "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ", εἰς ἐκ δεξιῶν καί εἰς ἐξ εὐωνύμων τοῦ
 Ἀρχιεπισκόπου!  
Ὁ Ψαλμωδός Δαυίδ λέγει:
 "Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ,
 καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν"(Ψαλ. 67,2)
ψάλλει χαρμόσυνα ἐν εὐφροσύνῃ καί ἀγαλλιάσει ὁ κάθε Ἱερέας ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτῇ,
 μαζί μέ τό ἐκκλησίασμα καί ὅλη τήν πλάση τοῦ Δημιουργοῦ. 
Παρόλ' αὐτά, κάποιοι Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς συμψάλλουν,
 συμπροσεύχονται καί συνεύχονται μαζί μέ τούς ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ
 (τούς αἱρετικούς), μέσα στόν Οἶκο Του ἐν Λειτουργίᾳ! 
Εἶναι συναναστημένοι μαζί Του;...Ἀποροῦμεν.
 
Οἱ Μονοφυσίτες παρέμειναν σέ ὅλη τήν Ἀναστάσιμη Λειτουργία
 πού κάλυψε μέ βίντεο σέ ἀπευθείας τηλεοπτική μετάδοση
 τό κανάλι τῆς ΕΡΤ2.

Παραθέτουμε κάποιους Ἱερούς Κανόνες γιά τήν
 περίπτωση:


Κανών ΜΕ' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἥ Διάκονος αἱρετικοῖς
 συνευξάμενος, μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δέ ἐπέτρεψεν
 αὐτοῖς, ὡς Κληρικοῖς, ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω".
Κανών ΣΤ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:
"Περί τοῦ μή συγχωρεῖν τοῖς αἱρετικοῖς εἰσιέναι εἰς 
τόν οἶκον τοῦ Θεοῦ, ἐπιμένοντας τῇ αἱρέσει".
 
Κανών ΛΓ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:
"ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι".
Κανών Ι' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Εἴ τις ἀκοινωνήτῳ κᾄν ἐν οἴκῳ συνεύξηται 
(πόσο μᾶλλον ἐν Οἴκῳ Κυρίου!), οὖτος ἀφοριζέσθω".

Ὅπως βλέπετε, δυστυχῶς ἡ αἵρεση καί ἡ Παναίρεση τοῦ Οἱκουμενισμοῦ 
εἰσβάλλουν γιά τά καλά στήν Ὀρθόδοξη Ἐλληνική Ἐκκλησία καί δηλητηριάζουν
 πνευματικῶς τούς Ἀνώτερους Ἐκκλησιαστικούς μας Πατέρες, καί ὄχι μόνο αὐτούς... Δεῖτε καί αὐτό τό βίντεο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου