Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Αντορθόδοξοι δηλώσεις
Αλγεινήν εντύπωσιν προκάλεσαν επίσημα χείλη του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως την παραμονήν της ελεύσεως του αιρεσιάρχου Πάπα εις την Λέσβον.
Ο πρωτοπρεσβύτερος Δοσίθεος Αναγνωστόπουλος, Εισηγητής και Εκπρόσωπος του Πατριαρχικού Γραφείου Τύπου εις ραδιοφωνικήν εκπομπήν του κ. Αριστείδου Βικέτου κατά την 15ην Απριλίου 2016 εδήλωσε περί της επικειμένης τότε επισκέψεως: πρώτον, ότι αναμένονται «δύο αρχηγοί Εκκλησιών», δεύτερον ότι ο Πατριάρχης Κων/πόλεως είναι «ο εκπρόσωπος της Ορθοδοξίας» και τρίτον ότι «…το Ισλάμ διδάσκει ότι είναι η θρησκεία της ειρήνης και θέλω να το πιστεύω ότι έτσι είναι…». Αι δηλώσεις αυταί: πρώτον, αποτελούν αλλοίωσιν της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας, δεύτερον, αποδέχονται τον Παπισμόν ως Εκκλησίαν, τρίτον, υποτιμούν τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος και τας άλλας Αυτοκεφάλους Εκκλησίας, πέμπτον, είναι άκρως προκλητικαί και κλονίζουν την εμπιστοσύνην και τον κύρος του Πατριαρχείου και τέλος προωθούν την πανθρησκείαν. Ποίος διώρισεν ένα Πατριάρχην ως εκπρόσωπον συμπάσης της Ορθοδοξίας; Αρχηγός της Εκκλησίας είναι ο Κύριος η ο κύριος Πατριάρχης; Η δεν διακρίνονται τα δύο αυτά, αν λάβωμεν υπ᾽ όψιν ότι εις την περυσινήν υποδοχήν του Πατριάρχου εις Σέρρας παρωμοιάσθη ως ο Κύριος εισοδεύων εις Ιεροσόλυμα! Το Φανάρι φαίνεται ότι φανερώνει το πραγματικόν του πρόσωπον. Δυσ­τυχώς, εύπιστοι Ιεράρχαι επιστηρίζονται εις τας προσωπικάς γνωριμίας τους με τον Πατριάρχην, ο οποίος κατ’ ιδίαν δίδει διαβεβαιώσεις ότι είναι υπέρμαχος της Ορθοδοξίας, δημοσίως όμως επιδίδεται μαζί με τον Σεβ. Προύσης, τον Σεβ. Γαλλίας και τον Σεβ. Σασσίμων εις οικουμενιστικά αίσχη. Με θεωρητικόν ενορχηστρωτήν τον Σεβ. Περγάμου εδώ και δεκαετίες επιχειρούν να υπερυψώσουν τον Πατριάρχην ως «πρώτον της Ορθοδοξίας», ενώ ως και άλλοτε έχομεν καταδείξει έγκυροι Καθηγηταί Πανεπιστημίου, μεταξύ των οποίων και ο φιλοπατριαρχικός κ. Φειδάς, εις γραπτά τους απορρίπτουν αυτάς τας καινοφανείς θεωρίας. Ο ίδιος ο Πατριάρχης όμως εις μήνυμά του εις συνέδριον του Ρεθύμνου δια την Μ. Συν­οδον ανέφερε «Καλούμεθα δε άπασαι αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, υπό τον συντονισμόν του Ιερού Κέντρου της Ορθοδοξίας…». Ποίος ώρισε το Πατριαρχείον «συντονιστικόν κέντρον»; Τι είδους «ιερόν κέντρον» είναι το Πατριαρχείον; Από που έλαβε αυτούς τους τίτλους; Αι μη -Ορθόδοξοι δηλώσεις πρέπει να ανακληθούν άμεσα.


ΣΧΟΛΙΟ: Οταν κάποιος έχει γιά χρόνια εθιστεί στά αίσχη στά οικουμενιστικά αίσχη θά κολλήσει; Οταν η αυτογνωσία καί η αναγνώριση κάποιου στηρίζεται στά λόγια τά μεγάλα πώς θά αποκτήσει εν μία νυκτί λόγο καί πνεύμα σωφροσύνης καί θά ζητήσει αποδείξεις πέρα από τά λόγια τά μεγάλα; Πού θά βρεί τό φιλότιμο; Πώς είναι δυνατόν νά περιμένουμε τήν σωτηρία από τούς ίδιους ανθρώπους οι οποίοι μάς οδήγησαν στήν καταστροφή;  Δέν βλέπουμε ότι καί στά πράγματα τής πίστεως συνεχίζουμε νά είμαστε Ελληνες πολίτες, ο όχλος πού συνεχίζει στούς αιώνες νά διαλέγει τόν Βαραββά; Τί νόημα έχει η πρόταση "Αι μη -Ορθόδοξοι δηλώσεις πρέπει να ανακληθούν άμεσα." Εχουμε άραγε επαφή μέ τά πράγματα γύρω μας;;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου