Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Νά γιατί τα ἀρχαῖα φαίνονται... παρά φύσιν στόν Φίλη: «Τα ἀρχαῖα κάνουν τούς μαθητές πιό ἔξυπνους» - Οἱ ἀποδείξεις!


Ὅλοι τὸ ὑποπτεύονταν, ἀλλὰ τώρα πλέον εἶναι ἀδιαμφισβήτητο γεγονὸς: Ἡ ἐκμάθηση ἀρχαίων ἑλληνικῶν στὰ παιδιὰ τὰ ὠφελεῖ ποικιλοτρόπως. Κοντολογίς, τὰ κάνει ἐξυπνότερα, κοινωνικότερα, διευρύνει τοὺς ὁρίζοντὲς τούς, βελτιώνει τὴν ὀρθογραφικὴ ἱκανότητὰ τούς, τὴ μνήμη, τὴν ἀναγνώριση τοῦ προφορικοῦ λόγου! Ὁ ἄνθρωπος πίσω ἀπὸ τὴν τεκμηρίωση τῆς εὐμενοῦς ἐπίδρασης τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν στὰ παιδιὰ εἶναι ἡ Ἄννα Γραβάνη, πτυχιοῦχος Ψυχολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοὺ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ἡ συντάκτρια τῆς διπλωματικῆς ἐργασίας μὲ τίτλο «Ὑπάρχουν ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἐκμάθηση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν γιὰ τὴ γλωσσικὴ - γνωστικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν (ομιλητών τῆς νέας ἑλληνικῆς γλώσσας;».

Ἡ πρωτοποριακὴ μεταπτυχιακὴ ἐρευνά της ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τὴ Σχολὴ Ψυχολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Dundee (Σκωτία). Ὅπως μᾶς ἐξήγησε ἡ ἴδια, «ἡ ἐκμάθηση μίας γλώσσας συνδέεται μὲ πτυχὲς τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς γνωστικῆς
λειτουργίας τοῦ ἀτόμου. H Γνωστικὴ Ψυχολογία μελετᾶ πὼς ἕνα ἄτομο ἀποκτᾶ γνώση. Οἱ γνωστικὲς λειτουργίες, μέσω τῶν ὁποίων κατακτοῦμε τὴ γνώση, εἶναι ἡ ἀντίληψη, ἡ μνήμη, ἡ γλῶσσα, ἡ σκέψη, ἡ ἱκανότητα ἐπίλυσης προβλημάτων». Σκοπὸς τῆς ἐρευνᾶς τῆς ἦταν νὰ ἐξετάσει ἂν ἡ ἐκμάθηση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἔχει θετικὸ ἀντίκτυπο στὴ γνωστικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν. Στην ἔρευνα χρησιμοποίησε τὲστ ἀξιολόγησης γλωσσικῶν - γνωστικῶν λειτουργιῶν καὶ ἐκεῖ ἔγινε σύγκριση δύο ὁμάδων (παιδιὰ ποῦ παρακολουθοῦσαν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ παιδιὰ πού δὲν εἶχαν ἐπαφὴ μὲ τὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ). Τα ἀποτελέσματα - συμπεράσματα τῆς ἔρευνας ἔδειξαν ὅτι «ὑπῆρξαν ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἐκμάθηση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν στοὺς ψυχογλωσσικοὺς τομεῖς: ὀρθογραφικὴ ἱκανότητα, ἀναγνώριση γραπτοῦ λόγου (ἀνάγνωση), ἀναγνώριση προφορικοῦ λόγου, ἀπόδοση ἐννοιῶν - ὁρισμὸς λέξεων, μνημονικὴ ἱκανότητα καὶ μορφολογικὴ καὶ σημασιολογικὴ ἐπεξεργασία σύνθετων λέξεων». Ἡ συζήτηση μαζὶ της εἶναι διαφωτιστική...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου