Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Σάββατο, Ιουνίου 29, 2013

ΤΟ ΠΤΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΤΩΜΑΤΑ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΤΟ  ΠΤΩΜΑ  ΚΑΙ  ΤΑ ΠΤΩΜΑΤΑ
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ


«Και δώσω τοις δυσί μάρτυσί μου, και προφητεύσουσιν ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους.  ούτοί εισιν αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι αι ενώπιον του Κυρίου της γης εστώσαι.  και ει τις αυτούς θέλει αδικήσαι, πυρ εκπορεύεται εκ του στόματος αυτών και κατεσθίει τους εχθρούς αυτών• και ει τις θέλει αυτούς αδικήσαι, ούτω δεί αυτόν αποκτανθήναι.  ούτοι έχουσιν εξουσίαν τον ουρανόν κλείσαι, ίνα μη υετός βρέχη τας ημέρας της προφητείας αυτών, και εξουσίαν έχουσιν επί των υδάτων στρέφειν αυτά εις αίμα και πατάξαι την γην εν πάση πληγή, οσάκις εάν θελήσωσι.  και όταν τελέσωσι την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου ποιήσει μετ’ αυτών πόλεμον και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς.  καιτο πτώμα αυτώνεπί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης, ήτις καλείται πνευματικώς Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος αυτών εσταυρώθη.  και βλέπουσιν εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνώντο πτώμα αυτώνημέρας τρεις και ήμισυ, καιτα πτώματα αυτώνουκ αφήσουσι τεθήναι εις μνήμα.  και οι κατοικούντες επί της γης χαίρουσιν επ’ αυτοίς, και ευφρανθήσονται και δώρα πέμψουσιν αλλήλοις, ότι ούτοι οι δύο προφήται εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης.  και μετά τας τρεις ημέρας και ήμισυ, πνεύμα ζωής εκ του Θεού εισήλθεν εις αυτούς, και έστησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας επέπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς.  και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού λέγουσαν αυτοίς• ανάβητε ώδε. και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν τη νεφέλη, και εθεώρησαν αυτούς οι εχθροί αυτών» Αποκάλυψη 11:3-12
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΙΟΥ:
Στο παρατιθέμενο χωρίο του 11ουκεφαλαίου της Αποκαλύψεως γίνεται λόγος για τους δύο Προφήτες της εποχής του Αντιχρίστου. Οι δύο αυτοί Προφήτες κατά την επικρατούσα ερμηνεία είναι οι αναφερόμενοι στην Παλαιά Διαθήκη ΗΛΙΑΣ και ΕΝΩΧ.
Ο ΗΛΙΑΣ και ο ΕΝΩΧ είναι δύο προφήτες που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό παρόλο που έζησαν στη γη σε διαφορετικές εποχές ο καθένας. Οι δύο αυτοί προφήτες ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ! Άλλοι προφήτες πέθαναν όπως ο Σαμουήλ και ο Ιερεμίας και γενικώς όλοι οι ανθρώποι πεθαίνουν. ΓΙΑΤΙ λοιπόν οι δύο αυτοί προφήτες (ο Ηλίας και ο Ενώχ) δεν πέθαναν; Προφανώς γιατί ο Θεός έχει άλλο σχέδιο για αυτούς. Τους έχει φυλάξει ζωντανούς για να έλθουν στις ημέρες του Αντιχρίστου να διδάξουν. Και τότε ο Αντίχριστος θα τους εκτελέσει. Θα γίνουν Μάρτυρες του Χριστού και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ
Ο Προφήτης Ηλίας δεν γνώρισε σωματικό θάνατο ανελήφθη ζωντανός.- «και εγένετο αυτών πορευομένων, επορεύοντο και ελάλουν• και ιδού άρμα πυρός και ίπποι πυρός και διέστειλαν ανά μέσον αμφοτέρων,και ανελήφθη ‘Ηλιού εν συσσεισμω ως εις τον ουρανόν.  και Ελισαιέ εώρα και εβόα• πάτερ, πάτερ, άρμα Ισραήλ και ιππεύς αυτού• και ουκ είδεν αυτόν έτι» Δ Βασιλειών 2:11-12
«‘Ηλίας εν τω ζηλώσαι ζήλον νόμουανελήφθη έως εις τον ουρανόν» Α Μακκαβαίων 2:58
Ο Προφήτης Ηλίας ανελήφθη «ΩΣεις τον ουρανόν», σαν να πήγαινε στον ουρανό. «ΕΩΣεις τον ουρανόν», προς την κατεύθυνση του ουρανού. (παράβαλε την φράση « Εξήγαγε δε αυτούς έξωέως εις Βηθανίαν, και επάρας τας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. και εγένετο εν τω ευλογείν αυτόν αυτούς διέστη απ’ αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανόν» Λουκάς 24:50-51) Ο Χριστός εξήγαγε τους Μαθητές τουέως εις Βηθανίαν= προς την κατεύθυνση της Βηθανίας- όχι στην Βηθανία. Η Ανάληψη του Χριστού έγινε στο όρος των Ελαιών που βρίσκεται έξω από την Ιερουσαλήμ προς την πλευρά της Βηθανίας όχι στην ίδια την Βηθανία —«  και ταύτα ειπών βλεπόντων αυτών επήρθη, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από των οφθαλμών αυτών.  και ως ατενίζοντες ήσαν εις τον ουρανόν πορευομένου αυτού, και ιδού άνδρες δύο παρειστήκεισαν αυτοίς εν εσθήτι λευκή,  οί και είπον• άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν;ούτος ο Ιησούς ο αναληφθείς αφ’ υμών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσεται, ον τρόπον εθεάσασθε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν.Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου ελαιώνος, ό έστιν εγγύς Ιερουσαλήμ, σαββάτου έχον οδόν» Πράξεις 1:9-12.)
Δεν ξερουμε που ακριβώς είναι ο Ηλίας. Ο Θεός ξέρει και θα τον φανερώσει στις έσχατες ημέρες. Τονίζουμε και πάλι την διαφορά των φράσεων «ανελήφθη ‘Ηλιού εν συσσεισμωωςεις τον ουρανόν» / «ανελήφθηέωςεις τον ουρανόν» για τον Προφήτη Ηλία και της φράσης «ο Ιησούς ο αναληφθείς αφ’ υμών εις τον ουρανόν». Ο Χριστός ανελήφθη «εις τον ουρανόν» ενώ ο Ηλίας ανελήφθη «ως εις τον ουρανόν» / « έως εις τον ουρανόν». Διότι όπως λέγει και ο Ιωάννης «ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανόν ει μη ο εκ του ουρανού καταβάς, ο υιος του ανθρώπου» Ιωάννης 3:13. Αυτό το λέγουμε διότι πολλοί αιρετικοί λέγουν ότι αφού «ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανόν ει μη ο εκ του ουρανού καταβάς, ο υιος του ανθρώπου» άρα ο Ηλίας δεν πήγε στον ουρανό και συνεπώς πέθανε !!! ΛΑΘΟΣ ! Ο Ηλίας ανελήφθη ζων ΠΡΟΣ τον ουρανό λέγει η Γραφή. Αυτό λέμε και εμείς οι Ορθόδοξοι. Δεν λέμε ότι είναι στον ουρανό. Δεν ξέρουμε που είναι. Να μην βάζουν οι αιρετικοί στο στόμα μας κάτι που δεν λέμε. Εμείς λέμε ότι λέγει η Αγία Γραφή.
Η Αγία Γραφή προφητεύει ρητώς την έλευση του Προφήτη Ηλία πριν την Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού.
« και καταπατήσετε ανόμους, διότι έσονται σποδός υποκάτω των ποδών υμών εν τη ημέρα, ή εγώ ποιώ, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. καιιδού εγώ αποστελώ υμίν ‘Ηλίαν τον Θεσβίτην, πριν ή ελθείν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή, ος αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, μη ελθών πατάξω την γην άρδην» Μαλαχίας 4:3-5
ΟΠροφήτης Ηλίας είναι ο Πρόδρομος της Δεύτερης Παρουσίας του Χριστού. Μάλιστα σύμφωνα με το χωρίο του Μαλαχία τον Ηλία αποστέλει ο Κύριος (Γιαχβέ) και κατόπιν λέγει την φράση «μη ελθών πατάξω την γην άρδην». Δηλαδή ο Ηλίας έρχεται πριν τον Γιαχβέ τον ίδιο. Ο ίδιος ο Γιαχβέ μας λέγει ότι έρχεται μετά τον Ηλία. Πού είναι οι θεομάχοι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά που λέγουν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Γιαχβέ; Πως επίσης ισχυρίζονται ότι δήθεν το 1914 έγινε αοράτως η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού αφού ο Προφήτης Ηλίας δεν έχει έλθει ακόμη; Θλιβεροί άνθρωποι, θλιβερές απόψεις…
« ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτοίς• Ηλίας μενέρχεταιπρώτον καιαποκαταστήσειπάντα» Ματθαίος 17:11
Ο Χριστός λέγει ότι ο Ηλίας ΕΡΧΕΤΑΙ και ότι ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ (στο μέλλον) τα πάντα. Άρα είναι Πρόδρομος της Δευτέρας παρουσίας του Χριστού και όχι της Πρώτης. Ο Πρόδρομος της Πρώτης Παρουσίας του Χριστού είναι ένας άλλος «Ηλίας» ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τον οποίο «ουκ επέγνωσαν αυτόν, αλλ’ εποίησαν εν αυτω όσα ηθέλησαν» Ματθαίος 17:12.
«ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς•’Ηλίας μεν ελθών πρώτον αποκαθιστά πάντα• και Πως γέγραπται επί τον υιόν του ανθρώπου ίνα πολλά πάθη και εξουδενωθή;» Μάρκος 9:12
ΟΧριστός λέγει ότι ο Ηλίας προηγείται της Παρουσίας του Υιού του ανθρώπου  και«αποκαθιστά  πάντα». Ερωτά όμως με έμφαση :«Πως γέγραπται επί τον υιόν του ανθρώπου ίνα πολλά πάθη και εξουδενωθή;»Γιατί δηλαδή αφού ο Ηλίας έρχεται πρώτα από τον Υιό του ανθρώπου και«αποκαθιστά  πάντα», ο Υιός του ανθρώπου σύμφωνα με την Γραφή πρέπει να«πάθη και εξουδενωθή;» Μετά την αποκατάσταση των πάντων τι χρειάζεται η θυσία του Χριστού;;;Ασφαλώς δεν χρειάζεται !
Άρα ο Ηλίας έρχεται πριν την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και αποκαθιστά πάντα και κατόπιν έρχεται ο Χριστός, όχι για να θυσιαστεί αλλά για να Κρίνει τον Κόσμο. Δεν ήλθε ο Ηλίας πριν την Πρώτη Παρουσία κατά την οποία θυσιάστηκε ο Χριστός. Αν ερχόνταν πριν την Πρώτη Παρουσία και αποκαθιστούσε τα πάντα δεν θα υπήρχε ανάγκη πλέον της θυσίας του Χριστού. Με το ερώτημα αυτό δηλαδή ο Ιησούς αποκαλύπτει ότι ο Ηλίας είναι Πρόδρομος της Δευτέρας παρουσίας του Χριστού και όχι της Πρώτης. Ο Πρόδρομος της Πρώτης Παρουσίας του Χριστού είναι ένας άλλος «Ηλίας» ο Ιωάννης ο Βαπτιστής όπως είπαμε. Η προφητεία του Μαλαχίου δηλαδή περί ελεύσεως του Ηλία πριν τον Κύριο αφορά την ΔΕΥΤΕΡΗ Παρουσία του Κυρίου όχι την Πρώτη.
 Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΝΩΧ
« καὶ εὐηρέστησεν ᾿Ενὼχ τῷ Θεῷ καὶ οὐχ εὑρίσκετο, ὅτιμετέθηκεναὐτὸν ὁ Θεός» Γένεση 5:24
« Πίστει ᾿Ενὼχμετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον, καὶ οὐχ εὑρίσκετο, διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ Θεός· πρὸ γὰρ τῆςμεταθέσεωςαὐτοῦ μεμαρτύρηται εὐηρεστηκέναι τῷ Θεῷ» Εβραίους 11:5
Ο Ενώχ δεν είδε θάνατον, δεν πέθανε σωματικά. Τον μετάθεσε ο Θεός όπως τον Ηλία. Που είναι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και άλλοι αιρετικοί που λέγουν ότι ο Ενώχ πέθανε; Γιατί διαστρέφουν την Γραφή; Θα τιμωρηθούν για την ασέβειά τους αν δεν μετανοήσουν.
«ούτοι εισιν αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι αι ενώπιον του Κυρίου της γηςεστώσαι» Αποκάλυψη 11:4
Οι δύο Προφήτες των εσχάτων ημερών χαρακτηρίζονται «δύο ελαίαι» και « δύο λυχνίαι» οι οποίες είναι «ενώπιον του Κυρίου της γηςεστώσαι».
Τι σημαίνει το «εστώσαι»; Σημαίνει ότι οι δύο «ελαίαι» και οι δύο «λυχνίαι» ΣΤΕΚΟΝΤΑΝ ΟΡΘΙΕΣ; Υπάρχει περίπτωση μία λυχνία ή ελιά να κάθονται και να μην στέκονται; Ασφαλώς όχι…
Το ΕΣΤΩΣΑΙ σημαίνει εδώ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ, όχι ΣΤΕΚΟΝΤΑΙ. Ακουέτωσαν αυτό οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά που παραπλανητικά μεταφράζουν το ίδιο ρήμα στο χωρίο Πράξεις 7:55-56 « υπάρχων δε πλήρης Πνεύματος Αγίου, ατενίσας εις τον ουρανόν είδε δόξαν Θεού και Ιησούνεστώταεκ δεξιών του Θεού, και είπεν• ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών του Θεούεστώτα».
Οι Χιλιαστές  την λέξη ΕΣΤΩΤΑ την αποδίδουν όχι με την λέξη ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ αλλά με την φράση «να στέκεται». Θέλουν τον Ιησού όχι να ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ στα δεξιά του Πατρός αλλά να ΣΤΕΚΕΤΑΙ ( Όρθιος και όχι καθιστός –όρθια στάση=δουλική στάση- σύμφωνη με την κακοδιδασκαλία τους περί Ιησού ως κτίσματος !)
ΠΤΩΜΑ-ΠΤΩΜΑΤΑ
Να έρθουμε τώρα στην βασική δυσκολία του χωρίου που εξετάζουμε.
« και όταν τελέσωσι την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου ποιήσει μετ’ αυτών πόλεμον και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς.  καιτο πτώμα αυτώνεπί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης, ήτις καλείται πνευματικώς Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος αυτών εσταυρώθη.  και βλέπουσιν εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνώντο πτώμα αυτώνημέρας τρεις και ήμισυ, καιτα πτώματα αυτώνουκ αφήσουσι τεθήναι εις μνήμα.  και οι κατοικούντες επί της γης χαίρουσιν επ’ αυτοίς, και ευφρανθήσονται και δώρα πέμψουσιν αλλήλοις, ότι ούτοι οι δύο προφήται εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης.  και μετά τας τρεις ημέρας και ήμισυ, πνεύμα ζωής εκ του Θεού εισήλθεν εις αυτούς, και έστησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας επέπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς» Αποκάλυψη 11:7-11.
Η δυκολία του χωρίου έγκειται στην χρήση της λέξης ΠΤΩΜΑ δύο φορές στον ενικό αριθμό και μία φορά στον πληθυντικό αριθμό (ΠΤΩΜΑΤΑ). Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί η Αγία Γραφή ομιλεί δύο φορές περί ΠΤΩΜΑΤΟΣ και μία φορά περί ΠΤΩΜΑΤΩΝ; Η λέξεις ΠΤΩΜΑ και ΠΤΩΜΑΤΑ, σημαίνουν το ίδιο πράγμα όπως οι πλείστοι των ερμηνευτών πιστεύουν; Και αν ναι γιατί ο Ιωάννης αφού λέγει ότι «βλέπουσιν εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνώντο πτώμα αυτώνημέρας τρεις και ήμισυ» κατόπιν λέγει ότι «καιτα πτώματα αυτώνουκ αφήσουσι τεθήναι εις μνήμα»; Αυτονόητο δεν είναι ότι για να βλέπουν τα πτώματα, αυτά δεν εχουν τεθεί σε μνήμα; Υπήρχε περίπτωση να τα έβλεπαν μέσα στο μνήμα; Είναι περιττός λόγος του Αποστόλου; Κανονικά ο Ιωάννης δεν θα έπρεπε πρώτα να πει «τα πτώματα αυτώνουκ αφήσουσι τεθήναι εις μνήμα» και έπειτα να αναφέρει ότι ««βλέπουσιν εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνώντο πτώμα αυτώνημέρας τρεις και ήμισυ» ;
Αδελφοί. Άλλο πράγμα σημαίνει στο χωρίο η λέξη ΠΤΩΜΑ και άλλο η λέξη ΠΤΩΜΑΤΑ. Η διαφορά ενικού-πληθυντικού και η σειρά αναφοράς του Αποστόλου –« και βλέπουσιν εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνώντο πτώμα αυτώνημέρας τρεις και ήμισυ, καιτα πτώματα αυτώνουκ αφήσουσι τεθήναι εις μνήμα»- δεικνύουν ότι πράγματι υφίσταται διαφορά νοήματος στις λέξεις ΠΤΩΜΑ / ΠΤΩΜΑΤΑ.
Σύμφωνα με τον μεγάλο θεολόγο και φιλόλογο των ημερών μας ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ η ερμηνεία είναι η εξής: ΠΤΩΜΑ σημαίνει ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΘΑΝΑΤΩΣΗ. Λέμε για παράδειγμα «ΕΠΕΣΕ υπέρ Πατρίδος». ΠΤΩΜΑΤΑ, όπως φανερώνει και η φράση «ουκ αφήσουσι τεθήναι εις μνήμα», σημαίνει τα νεκρά σώματα των Προφητών-Μαρτύρων. (Βλέπε το τρίτομο έργο του Ν. Σωτηρόπουλου «ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ»).
«καιτο πτώμα αυτώνεπί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης, ήτις καλείται πνευματικώς Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος αυτών εσταυρώθη».
Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ των δύο Προφητών θα λάβει χώρα στην πλατεία της μεγάλης πόλης η οποία από πνευματική άποψη χαρακτηρίζεται Σόδομα και Αίγυπτος. Είναι η Ιερουσαλήμ «όπου και ο Κύριος αυτών εσταυρώθη». Η Ιερουσαλήμ χαρακτηρίζεται αρνητικώς ως «Σόδομα και Αίγυπτος» λόγω προφανώς του ότι θα αποτελεί κέντρο της θεομάχου δράσης του εξ Εβραίων Αντιχρίστου. Ήδη στην εποχή μας η Ιερουσαλήμ αποτελεί ένα από τα κέντρα δράσης του Αντιχριστιανικού Σιωνισμού. Οι Σιωνιστές ονειρεύονται έναν Κοσμοκράτορα Μεσσία !
«καιβλέπουσινεκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνώντο πτώμα αυτών ημέρας τρεις και ήμισυ»
Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ των δύο Προφητών θα αποτελέσει παγκόσμιο θέαμα !  Αλλά το πλέον παράδοξο είναι ότι την εκτέλεση των δύο Μαρτύρων του Ιησού Χριστού θα την παρακολουθεί ο κόσμος «ημέρας τρεις και ήμισυ» ! Δεν θα κρατήσει η εκτέλεση τρεις ημέρες και μισή. Διότι λέγει παρακάτω ότι «και μετά τας τρεις ημέρας και ήμισυ, πνεύμα ζωής εκ του Θεού εισήλθεν εις αυτούς, και έστησαν επί τους πόδας αυτών»- Αναστήθηκαν μετά από τρεις ημέρες και μισή. Επί τρεις ημέρες και μισή ήταν νεκροί- δεν πέθαιναν επί τρεις και μισή ημέρες.
Ο Ιωάννης γράφει κάτι αδιανόητο για την εποχή του ! Κάτι που δεν θα μπορούσε να έρθει στο μυαλό ενός ανθρώπου της εποχής εκείνης. Ο Ιωάννης γράφει δηλαδή ότι ένα στιγμιαίο γεγονός (εκτέλεση), που λαμβάνει χώρα σε μία πόλη (Ιερουσαλήμ), καθίσταται παγκόσμιο θέαμα για τρεις ημέρες και μισή !!!
Εκείνη την εποχή μόνο λίγοι άνθρωποι και στιγμιαίως μπορούσαν να παρακολουθήσουν μία εκτέλεση! Δεν μπορούσε όλος  κόσμος επί τρεις και πλέον ημέρες να παρακολουθεί ένα στιγμιαίο γεγονός! Σήμερα που υπάρχει η φωτογραφική τέχνη και η τηλεόραση και η βιντεοσκόπιση, αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά όχι την εποχή που γράφτηκε η Αποκάλυψη, ούτε την εποχή των πιο κοντινών στους χρόνους μας χειρογράφων-αντιγράφων της Αγίας Γραφής !
Πού είναι λοιπόν οι Άθεοι Υλιστές που λέγουν ότι δεν υπάρχει Θεός ο Οποίος ενέπνευσε τους Συγγραφείς της Βίβλου;;; Που είναι τα θλιβερά θύματα της Αθεϊας που ονομάζουν την θεόπνευστη Γραφή «παραμύθια των παπάδων»;;; Να μας απαντήσουν ΠΩΣ ήρθε στο μυαλό του Ιωάννου να γράψει τέτοια παράδοξα λόγια! Τέτοια προφητικά λόγια !
Ο Ιωάννης όχι μόνο την εκτέλεση των δύο Αγίων προφήτευσε, αλλά και την τεχνολογική εξέλιξη της εποχής μας. Είναι διπλή η προφητεία του. Το σκέλος της τεχνολογικής εξέλιξης εκπληρώθηκε και μας δίνει σταθερή πεποίθηση  ότι και το άλλο σκέλος θα εκπληρωθεί στον καιρό του όπως και όλες οι προφητείες.
Η λαθεμένη ερμηνεία ή μετάφραση της λέξης «πτώμα» στο χωρίο που εξετάσαμε αποκρύπτει την θαυμαστή προφητεία του Ιωάννου για την τεχνολογία της εποχής μας.πηγή

2 σχόλια:

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά

τα άλαλα και υα μπάλαλα

  Πολλοί «διαρρηγνύουν τα ιμάτιά» τους, γιατί το κοπάδια του λαού ακολουθούν αδιάκοπα τους πολιτικούς απατεώνες «ως πρόβατα επί σφαγήν». ...