Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Σάββατο, Ιουνίου 29, 2013

Κυριακή των Αγίων Πάντων π. Χρήστος Πιτυρίνης

agioi_pantes«Πας όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς»
Αγαπητοί  μου  αδελφοί, Η  Ορθόδοξος  Εκκλησίας  μας εορτάζει σήμερα πανήγυρη ιερά και μεγαλοπρεπή, εορτάζει  την εορτή  των αγίων Πάντων, οι οποίοι ομολόγησαν  την καλή ομολογία, αγωνίστηκαν γενναία κατά της κακίας του κόσμου  τούτου και αγωνίστηκαν με  την χάρη   του  Χριστού  τον αγώνα  τον καλό  και επέτυχαν   δια της  κατά  Χριστό ζωής τους να  γίνου μέτοχοι της  αιωνίου  βασιλείας. Οι άγιοι, που  αγωνίστηκαν  υπέρ  Χριστού  στην ζωή  τους   τα  ονόματά τους  γράφτηκαν  στο  βιβλίο  της  ζωής, είναι  ουρανοπολίτες και  μέτοχοι  της θριαμβευούσης  εκκλησίας και έχουν τα  προνόμοια  της  αιωνίας  μακαριότητα..
Χαίρει, λοιπόν,  σήμερα ο ουρανός ευφραίνεται η γή και η στρατευόμενη ,επί γης  του Χριστού Εκκλησία, ευφραινόμενη   τιμά με  ύμνους  και ωδές  πνευματικές τα πανάξια  τέκνα της, τους  αγίους της και προβάλλει  τούτους  προς  μίμηση. Είναι όντως  αναρίθμητοι οι άγιοι ,οι οποίοι ως εύοσμα άνθη, ως  αστέρες  πολύφωτοι του νοητού  της  Εκκλησίας  στερεώματος έλαμψαν και διαλάμπουν στο διηνεκές εν τη Εκκλησία του Χριστού. Είναι αναρίθμητοι οι άγιοι οι οποίοι  πλήρωσαν την οικουμένη εν λόγοι και έργοις. εν διδαχαίς, εν θαύμασι .και δίκαια σήμερα  τους  τιμά  η  Εκκλησία και γεραίρει  με  άσματα, με  ψαλμούς και ύμνους  την μνήμη  τους.
«Δεύτε πιστοί, σήμερον χορείαν  επικροτήσαντες, ευσεβώς  πανηγυρίσωμεν, και των αγίων Πάντων την ένδοξον  και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως  τιμήσωμεν, λέγοντες, Χαίρετε Απόστολοι ένδοξοι, Προφήται και Μάρτυρες, και Ιεράρχαι,. Χαίρετε οσίων ο δήμος και των δικαίων, Χαίρετε  τιμίων γυναικών ο χορός» Η τιμή τους υπό της  στρατευόμενης του Χριστού  Εκκλησίας είναι δόξα του Θεού, ο οποίος  γνωρίζει και θέλει  να  αμείβει  τους  ενάρετους  και αγίους. Η τιμή των αγίων είναι  δόξα  του Θεού, ο οποίος αγίασε αυτούς με την χάρη του Παναγίου  Πνεύματος αφού και αυτοί ομολόγησαν τον Μονογενή  Υιό και Λόγο του Θεού..
Η  σταθερή  ομολογία  στον  Ιησού  Χριστό  φέρει την  αιώνια  μακαριότητα, φέρει τον κατ εικόνα  Θεού άνθρωπο στις  αυλές του Θεού  Πατρός, εκεί που δεν υπάρχει  ούτε λύπη ,ούτε  στεναγμός αλλά ζωή χαράς και ευλογίας, αυτή  την χαρά και την ευλογία πέτυχαν και οι άγιοι, « και τους  αγίους ο Κύριος τους  εν τη γή εθαυμάστωσε». Πράγματι η σταθερή  ομολογία  στο  Χριστό  φέρει την αιώνια  μακαριότητα, ενώ  απεναντίας η άρνηση στο Χριστό φέρει την αιώνια  καταδίκη, την αιώνια  απομάκρυνση από την αγκαλιά του Θεού Πατέρα εκείνου του  ανθρώπου που  αρνείται τον Θεό και δεν  ομολογεί Πατέρα Υιό και Αγιο Πνεύμα Τριάδα ομοούσιο και αχώριστο.
Η σταθερή  και αληθινή  ομολογία προϋποθέτει σταθερή  και ακλόνητο  γνώση του  σωτηριώδους  έργου του  Κυρίου και πλήρη συναίσθηση της  Αγάπης  Του προς  τον άνθρωπο. Ο Ιησούς  είναι ο Σωτήρας  είναι «  ο άμνος ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου»  Εκτός  αυτού δεν υπάρχει  σωτηρία, αιώνια ζωή και ευτυχία  «ούκ έστιν  εν άλλω ουδενί η σωτηρία», μας λέγει ο των Εθνών Απόστολος Παύλος. Η ομολογία  προς  τον  Ιησού  Χριστό  θερμαίνει την ψυχή, ζωογονεί την πίστη, ενισχύει την θέληση, και αποδίδει δόξα  σ΄ Εκείνο που  με   άκρα  ταπείνωση  και  άφατο  μακροθυμία υπέμεινε  τον Σταυρό δια τις  αμαρτίες  ολοκλήρου  του  ανθρωπίνου  γένους, και  στηρίζει τους ολιγόψυχους, ελέγχει τους  ασεβείς, και συντελεί στον αγώνα  κατά της  θεοστηγούς αμαρτίας.
Η ομολογία  αυτή φέρει την αιώνια  μακαριότητα, διότι ο Κύριος θα αναγνωρίσει  γνήσιους  μαθητές  του και φίλους  του  εκείνους όσοι τον ομολόγησαν ενώπιο των ανθρώπων.,΄ Ετσι  θα  γίνουν και  αυτοί   μέτοχοι της αιωνίου δόξης  και βασιλείας. Η ομολογία όμως  αυτή  προς τον Ιησού Χριστό δεν πρέπει να  στηρίζεται μόνο στους  λόγους,αλλά πρέπει να ομολογείται ο Ιησούς  και δια των έργων.  Τα έργα της  αρετής δοξάζουν τον Θεό  και ωφελούν τους ανθρώπους της  κάθε  εποχής. Δυστυχώς  όμως  υπάρχουν και άνθρωποι πού ομολογούν τις  αλήθειες της  χριστιανικής  θρησκείας όμως  δεν έχουν έργα  αρετής, απεναντίας  έχουν να  επιδείξουν έργα  αμαρτίας.
Οι άνθρωποι  αυτοί  είναι πιστοί  με  το στόμα αλλ΄αρνητές  με  τά  εργά,  «Θεόν ομολογούν ειδέναι, λέγει ο Απόστολος  Παύλος,τοις δε έργοις άρνούνται, βδελυκτοί όντες και απειθείς και προς πάν έργον  αγαθόν  αδόκιμοι»- ομολογούν με  τα  λόγια  ότι  γνωρίζουν τον Θεό με τα  έργα  τους  όμως  τον  αρνούνται. Είναι  δε  έτσι  βδελυροί και αποτρόπαιοι και απειθείς  και  δια κάθε  καλό έργο ανίκανοι και  ανάξιοι» Μπορεί οι  άνθρωποι ,του  κόσμου  τούτου ,να  ομιλούν μεγαλοφώνως  περί  του Θεού και να προσεύχονται  τακτικά  και  να  νηστεύουν και  να  φέρουν  σταυρό στο  στήθος  τους  αλλά  αν δεν έχουν αγάπη  θερμή προς  τον   συνάνθρωπό  τους, και δεν ευεργετούν τον  ασθενή και πάσχοντα,αλλά αν έχουν μίσος  και κακία και εκδίκηση τότε  οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι αληθινοί  χριστιανοί και άξιοι μαθητές του  Κυρίου  Ιησού.
Οι  άνθρωποι  αυτοί  αν  και   λέγονται  χριστιανοί  από μέσα  τους  όμως  λείπει ο Χριστόςκαι το  σπουδαιότερο θα  τους  αρνηθεί  έμπροσθεν  του   Πατρός   Του, του  εν  ουρανοίς.  Αυτός   θα  τους  καταδικάσει και θα τους  ρίψει στο  σκότος το εξώτερο. Οι  ΄Αγιοι  Πάντες, αδελφοί ,των οποίων  σήμερα  την μνήμη εορτάζουμε ωμολόγησαν τον  Ιησούν  Χριστό εν έργοις  και λόγοις  και  έτσι  τιμώνται υπό  του Θεού, του  Πατρός  των φώτων και της στρατευομένης  Αυτού επι γής   Εκκλησίας  .Αυτοί  τον ωμολόγησαν  με  το   θείο  κήρυγμά τους ενώπιο  των ισχυρών  και  των σοφών της  γης. Τον ωμολόγησαν υβριζόμενοι, διωκόμενοι.
Τον ωμολόγησαν στις  αγορές, και δεσμωτήρια, στις πόλεις  και τά χωριά, Τον ωμολόγησαν με  θυσίες με  ταλαιπωρίες, με  δάκρυα, με  νηστείες, με προσευχές, με  ειλικρινή  αγάπη. Ας   ομολογούμε  και  εμείς  εν παντί και πάντοτε, και  μάλιστα ιδιαιτέρως   αυτούς τους  καιρούς που τα  πάντα   αμφισβητούνται στο  βωμό της καλοπέρασης, τον  Κύριο της  δόξης Χριστό  μιμούμενοι το νέφος  τούτο  των  μαρτύρων και των αγίων.
Ας  ομολογούμε και εμείς  τον   Εσφαγμένο   αρνίο της  Αποκαλύψεως, τον  Θεάνθρωπο  Ιησού στις  χαρές  μας  αλλά  και τις  θλίψεις  μας, στην ειρήνη  αλλά και στην τρικυμία, στην ευτυχία αλλά  και στις θύελες της ζωής μας  ΄Ετσι ο  θα  ανακηρύξει  και εμάς αληθινούς  μαθητές  Του και θα μας ομολογήσει έμπροσθεν του ουρανίου Πατέρα Του και θα μας  δώσει την  αιώνιο ζωή και μακαριότητα. «Καθένας, λοιπόν που με πίστη και θάρρος  και χωρίς  να  φοβάται τους  διωγμούς,θα με ομολογήσει σωτήρα  του και Θεό του  εμπρός στους  ανθρώπους,θα τον ομολογήσω  και εγώ έμπροσσθεν του ουρανίου Πατέρα  μου ως ιδικό  μου.» ΑΜΗΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά

τα άλαλα και υα μπάλαλα

  Πολλοί «διαρρηγνύουν τα ιμάτιά» τους, γιατί το κοπάδια του λαού ακολουθούν αδιάκοπα τους πολιτικούς απατεώνες «ως πρόβατα επί σφαγήν». ...