Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, Δεκεμβρίου 31, 2013

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2014 Π Α Υ Λ Ο Σ Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ΔράμαςΠ Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2014
Π Α Υ Λ Ο Σ
Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας
πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τούς εὐλογημένους χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εὐχήν καί εὐλογίαν.
     Ἀνάμεικτα συναισθήματα μᾶς προσφέρει ἡ Πρωτοχρονιά. Ἡ ψυχή μας βρίσκεται αἰχμαλωτισμένη ἀπό τά βιώματα τοῦ χθές, πού μᾶς πληγώνει μέ τή σκέψη πώς ἔφυγε ἀνεπανόρθωτα καί τοῦ αὔριο πού μᾶς γεμίζει ἀπορία γιά τό τί μᾶς περιμένει.

    Αἰχμαλωτισμένοι ἀπό τά συναισθήματα αὐτά πού τροφοδοτοῦνται ἀπό θλίψη, νοσταλγία, ἀγωνία, φόβο, καλούμαστε νά σταθοῦμε ὄρθιοι, νά ἀντισταθοῦμε, νά ἀντιδράσουμε. Στῶμεν καλῶς.
    Ἀπό τή στιγμή τῆς γεννήσεώς μας εἴμαστε δέσμιοι τοῦ χρόνου, τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Ὁ πιστός δέν κλείνει τά μάτια. Παρατηρεῖ τήν πραγματικότητα χωρίς τούς μεγενθυτικούς φακούς τῆς ἡττοπάθειας. Δέν ὑπερτονίζει τίς δυσκολίες. Ἀτενίζει τίς δύσκολες ἤ ἀκόμα τίς σοβαρές καταστάσεις μέ τό βλέμμα καί τήν καρδιά ὑψωμένα στόν οὐρανό, ἀπό ὅπου καί θά ἔλθει ἡ βοήθειά μας.
    Ἀπελπιστικές καταστάσεις ὑπάρχουν μόνο γιά τόν ἄνθρωπο πού δέν ἔμαθε νά ἐλπίζει καί νά στηρίζει τήν ἐλπίδα του στόν παντοδύναμο Θεό. Γιά τόν ἄνθρωπο τῆς πίστεως, τίποτα δέν εἶναι ἀπελπιστικό. Ἐλπίζει καί ἐκεῖ πού ὅλα φαίνονται σκοτεινά. Χαμογελάει καί στή θλίψη μέ ἕνα οὐράνιο χαμόγελο. Καί στά πιό μεγάλα ἀδιέξοδα περιμένει τό χέρι τοῦ Θεοῦ νά τοῦ ἀνοίξει μέ τρόπο θαυμαστό πόρτες ἄγνωστες. Ὁ κάθε χριστιανός ὅταν φωτίζεται ἀπό τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, ἑλκύεται ἀπό τή Θεία ἀγάπη καί ἀπαλλάσσεται ἀπό τίς πλάνες, τίς προλήψεις καί τούς χωρίς οὐσία τύπους. Ἀγωνίζεται νά συμμορφώσει τήν ζωή του πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. «Ζῇ ἐν τῷ Χριστῷ καί ὁ Χριστός ἐν αὐτῷ».
    Αὐτή τήν πραγματικότητα καλούμαστε στίς μέρες μας ὄχι μόνο νά τή ζήσουμε μά καί νά τήν ὁμολογήσουμε. Ἡ νέα χρονιά γιά τούς πιστούς πρέπει νά εἶναι χρονιά ὁμολογίας πίστεως. Βλέπετε πώς μέ πρόσχημα τήν οἰκονομική κρίση κάποιοι πουλημένοι πνευματικά, ξεπουλοῦν ὄχι μόνο τά ὑλικά μά καί τίς πνευματικές ἀξίες τοῦ τόπου μας.
    Ἕνα χτυπητό παράδειγμα εἶναι ἡ σταδιακή κατάργηση τῆς Κυριακάτικης ἀργίας. Πλῆγμα στήν πίστη, στήν οἰκογένεια, στούς ἐργαζόμενους, στίς παραδόσεις τοῦ τόπου μας, στούς μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες. Τά συνδικάτα τῶν ἐργαζομένων σθεναρά ἀντέδρασαν στό ἀντιχριστιανικό, ἀντιοικογενειακό, ἀντιεργατικό αὐτό μέτρο. Ἡ ἐθνική συνομοσπονδία Ἑλληνικοῦ ἐμπορίου μέ ἐκτενές ὑπόμνημά της προβάλλει 52 λόγους γιά τούς ὁποίους εἶναι ἀντίθετη στή λειτουργία τῶν καταστημάτων τίς Κυριακές. Τί ἔπαθε ἡ ἐποχή μας καί θεσπίζει «ἀντικοινωνικά ὡράρια» μεταθέτοντας ὅρια καί ὅρους πού ὁ Θεός ὅρισε ;
    Ἡ Κυριακή εἶναι ἡμέρα ἀφιερωμένη στόν Κύριο, διότι τήν ἡμέρα αὐτή ὁ Θεάνθρωπος ἀναστήθηκε. Εἶναι ἡ ἡμέρα πού πανηγυρίζουμε τόν θρίαμβο τῆς Ἀναστάσεως καί δοξάζουμε τόν φιλάνθρωπο Θεό πού μᾶς χάρισε τή δυνατότητα τῆς σωτηρίας μας.
    Ὁ μεγάλος Ἐθναπόστολος, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, πού ἀφορμή γιά τό μαρτύριό του στάθηκε ὁ ἀγῶνας του γιά τήν κατάργηση τῶν Κυριακάτικων παζαριῶν καί ἡ μετάθεσή τους τά Σάββατα, στήν Δ΄ διδαχή του λέγει τά ἑξῆς : «Πρέπει καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, νά χαιρόμαστε πάντοτε, μά περισσότερο τήν Κυριακή, ὅπου εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας. Διότι Κυριακή ἡμέρα ἔγινε ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας. Κυριακή ἡμέρα μέλλει ὁ Κύριος νά ἀναστήσει ὅλο τόν Κόσμο.
    Πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐργαζόμαστε τίς ἕξι ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος γιά αὐτά τά μάταια, γήινα καί ψεύτικα πράγματα, καί τήν Κυριακή νά πηγαίνουμε στήν Ἐκκλησία καί νά στοχαζόμαστε τίς ἁμαρτίας μας, τόν θάνατο, τήν κόλαση, τόν Παράδεισο, τήν ψυχή μας  πού εἶναι τιμιότερη  ἀπό ὅλο τόν κόσμο, καί ὄχι νά πολυτρῶμε καί νά πολυπίνουμε καί νά κάνουμε ἁμαρτίες. Οὔτε νά ἐργαζόμαστε καί νά πραγματευόμαστε τήν Κυριακή.
    Ἐκεῖνο τό κέρδος ὁποῦ γίνεται τήν Κυριακή εἶναι ἀφορισμένο καί καταραμένο, καί βάζετε φωτιά καί κατάρα στό σπίτι σας καί ὄχι εὐλογία.
    Λοιπόν, ἀδελφοί, γιά νά μή πάθετε κανένα κακό, μήτε ψυχικό, μήτε σωματικό, ἐγώ σᾶς συμβουλεύω νά φυλᾶτε τήν Κυριακή, καθώς εἶναι ἀφιερωμένη στόν Θεό. ..... Ἄν εἶστε Χριστιανοί, νά τήν φιλᾶτε τήν Κυριακή. Ἔχετε ἐδῶ πρόβατα; Τό γάλα τῆς Κυριακῆς τί τό κάνετε; Ἄκουσε, παιδί μου. Νά τό σμίγεις  ὅλο καί νά τό κάνεις ἑπτά μερίδια. Καί τά ἕξι μερίδια κράτησε γιά τόν ἑαυτό σου καί τό ἄλλο μερίδιο τῆς Κυριακῆς , ἄν θέλεις, δῶσε το ἐλεημοσύνη στούς πτωχούς ἤ καί στήν Ἐκκλησία, γιά νά εὐλογήσει ὁ Θεός τά πράγματά σου. Καί ἄν τύχει ἀνάγκη καί θέλεις νά πωλήσεις πράγματα φαγώσιμα τήν Κυριακή, ἐκεῖνο τό κέρδος μή τό σμίγεις στήν σακούλα σου, διότι τήν μαγαρίζει ἀλλά δῶσε τα ἐλεημοσύνη, γιά νά σᾶς φυλάει ὁ Θεός».
    Ἡ Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους τονίζει ὅτι : «Ἐκεῖνοι πού σήμερα ἐπίεσαν γιά τήν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας δέν θέλουν τούς χριστιανικούς θεσμούς, ἐπειδή δέν θέλουν τόν Χριστό, ἀλλά τόν ἀντίχριστο, κατά τόν ἀψευδή λόγο τοῦ Κυρίου : «ἐγώ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καί οὐ λαμβάνετέ με· ἐάν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε». (Ἰωάν. 5,43)».
    Ὡς πνευματικός σας πατέρας καί Ἐπίσκοπος σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς προτρέπω ἔμπρακτα νά φανερώσετε τήν ἀγάπη σας γιά τό Χριστό. Ὄχι ἐργασία τήν Κυριακή. Ἀφιερῶστε την στόν Κύριο, στήν οἰκογένειά σας, στή μελέτη τοῦ θείου λόγου, στά ἔργα ἀγάπης. Διαμαρτυρηθεῖτε γιά τή λειτουργία καί μή συμμετέχετε στά Κυριακάτικα παζάρια τοῦ Δοξάτου καί τῆς Δράμας. Εἶναι βλασφημία πρός τό Θεό καί ντροπή γιά τόν μαρτυρικό μας τόπο. 
    Ἀδελφοί μου.
    Οἱ μεγαλύτεροί μας ἔζησαν πολέμους, καταστροφές, στερήσεις καί ὅμως ἔδειξαν ἀξιοθαύμαστη ὑπομονή καί δύναμη καί ἀπό τά συντρίμμια δημιούργησαν μιά μεταπολεμική Ἑλλάδα καλύτερη. Εἶχαν κτίσει τή ζωή τους σέ γερά θεμέλια, τήν πίστη, τήν ἀγάπη, τή δικαιοσύνη, τήν ἐργατικότητα, τήν ἐγκράτεια, τήν ὀλιγάρκεια, τήν ἀλληλοβοήθεια, τήν ὑπομονή.
    Στά χρόνια μας ὅμως πολλοί ξέχασαν, περιφρόνησαν ἤ ἀπαξίωσαν αὐτές τίς ἀρετές καί τό μόνο πού τούς ἐνδιαφέρει εἶναι τό εὔκολο κέρδος, ἡ διασκέδαση, ἡ ἐπίδειξη, ἡ προβολή. Δέ διστάζουν νά ἁρπάξουν, νά ἀδικήσουν, νά ἐκμεταλλευθοῦν τούς πιό ἀδύνατους, νά κολακέψουν τούς πιό ἰσχυρούς γιά νά ἱκανοποιήσουν τίς ἀχόρταγες ἐπιθυμίες τους. Ἔχουν γίνει ἄπληστοι, ἐγωιστές. Ὁ διπλανός τους δέν τούς ἐνδιαφέρει. Ἔτσι φτάσαμε νά θεωροῦμε τήν ἀλήθεια καί τήν ἀρετή ἀνοησία καί τό ψεῦδος καί τήν ἀπάτη κατόρθωμα καί ἐξυπνάδα.
    Ἡ κατάργηση τῆς Κυριακάτικης ἀργίας στόχο ἔχει τό κέρδος καί τήν ὑποταγή μας ὥστε ὅπως ἔλεγε ὁ Φώτης Κόντογλου : «νά μᾶς ἀφήσουνε χωρίς πίστη, χωρίς παράδοση, χωρίς οἰκογένεια, χωρίς τίποτε δικό μας». Οἱ πολιτικοί μας ταγοί πρέπει νά γνωρίζουν πώς παρά τοῦ ὅτι στή συντριπτική τους πλειοψηφία δηλώνουν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, οἱ πράξεις τους πόρρω ἀπέχουν ἀπό τίς ἐπιταγές τῆς πίστεώς μας καί ὑπηρετοῦν τά σχέδια καί τά προγράμματα τῆς νέας ἐποχῆς. Τούς ὑπενθυμίζουμε ὅτι στούς χαλεπούς καιρούς πού ζοῦμε ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας πρέπει νά διαφυλαχθεῖ ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ, διότι εἶναι τό μόνο μετερίζι πού μᾶς ἀπομένει καί τό ὁποῖο ἐγγυᾶται τό μέλλον τοῦ ταλαιπωρημένου λαοῦ μας. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἐκεινοῦ πού δωρίζει σ’ αὐτή ἔργα τιμημένα, καμωμένα μέ αἷμα καί μέ ὑπομονή, ἔργα πού τά κάνει μονάχα ἡ ἀγάπη.
    Ἄς εἶναι λοιπόν τό νέον ἔτος, ἔτος ἀντιστάσεως. «Ὅσοι πιστοί» ἄς προσέξουμε νά μήν παρασυρθοῦμε ἀπό τό ρεῦμα τῆς ἀποστασίας. Ὁ μόνος τρόπος γιά νά ἀνακάμψουμε, εἶναι ἡ μετάνοια. Ἡ μόνη ἐλπίδα γιά ἀνόρθωση εἶναι ἡ συμμόρφωσή μας μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἄν τιμοῦμε τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς, ὁ Κύριος δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει. Θά μᾶς ἀναγνωρίσει ὡς πιστούς μαθητές Του καί θά μᾶς χαρίσει μέ θαυμαστό τρόπο πλούσια τήν εὐλογία Του.  ΑΜΗΝ.    
Διάπυρος εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός Κύριον.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά

  Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός ἀτιμίαν δι' ἡμᾶς ὑπέμεινε τὰς ἀκάνθας ἡ κεφαλή ἡ ὄψις τὰ ἐμπτύσματα αἱ σιαγόνες τὰ ῥαπίσματα τὸ στό...