Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Ότι νάναι... Ο ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ! Ο καθένας διαλέγει ο,τι του ταιριάζει!

Ότι νάναι...

Ο ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ!
 Ο καθένας διαλέγει ο,τι του ταιριάζει! 
Διαβάσαμε στὸ ἱστολόγιο «Κατάνυξις» (ἐδῶ)  τὴν νέα ἐπιστολὴ τοῦ μητροπολίτη Καλαβρύτων Ἀμβρόσιου, πρὸς τὸν Βαρθολομαῖο μὲ τίτλο: «ΛΑΘΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!».

 Ὁ Καλαβρύτων, ἄριστος παίχτης στὸ ἰντερνετικὸ χῶρο τῶν ἱστολογίων, προσπαθεῖ τὸν τελευταῖο καιρὸ νὰ καλλωπίσει τὴν ἠλεκτρονική του εἰκόνα καὶ νὰ παρουσιασθεῖ ὡς Ὀρθόδοξος (γιατὶ ἔχει εἰδικὸ λόγο πρὸς τοῦτο), χωρὶς νὰ δείξει ἔμπρακτη μετάνοια γιὰ τὶς φιλοπαπικὲς καὶ Οἰκουμενιστικές του ἐπιδόσεις. 

 Γι’ αὐτὸ θὰ ἦταν καλό, γιὰ νὰ μὴν ἐκτίθενται τὰ ἱστολόγια καὶ οἱ θρησκευτικὲς ἐφημερίδες ποὺ φιλοξενοῦν τὰ κείμενά του, νὰ τὸν ρωτήσουν κι αὐτὰ μήπως κι ἀπαντήσει: πῶς συμβιβάζεται ἕνας Οἰκουμενιστὴς Ἐπίσκοπος νὰ αἰτιᾶται τὸν Οἰκουμενιστὴ Πατριάρχη γιὰ «ὑπερβάσεις» στὸ χῶρο «τῆς Πίστεως», τὴν στιγμὴ ποὺ «στὸ ἴδιο καζάνι βράζουν», τὴν στιγμὴ δηλ., ποὺ πρεσβεύουν ἐν πολλοῖς τὰ ἴδια πράγματα; Καὶ ἐπειδὴ ἡ παραπάνω τοποθέτηση πρέπει νὰ αἰτιολογηθεῖ μὲ ντοκουμέντα (παρότι ἡ «Κατάνυξις» καὶ ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» εἶναι ἐνήμεροι γιὰ τὸ ὅτι «κάτι σάπιο ὑπάρχει στὸ βασίλειο τῆς Δανιμαρκίας»!), σᾶς παραπέμπουμε στὴν προχθεσινὴ ζεστή, τελευταία ἀπάντηση τοῦ Καλαβρύτων, ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὴν ἐμμονή του στὸ φιλοπαπικὸ καὶ Οἰκουμενιστικό του παρελθόν (ἐδῶ). 

 Ρωτήθηκε, ἄν διατίθεται νὰ ἀποκηρύξει τὶς Οἰκουμενιστικές του θέσεις ποὺ εἶχε διατυπώσει δημόσια (ἐδῶ). 

Νά, ποιές εἶναι αὐτές, καὶ ποιά νέα ἀπάντηση ἔδωσε ὁ Καλαβρύτων: Στὴν τηλεοπτική, λοιπόν, συνέντευξη τοῦ 2001, ἐπίσημα, μετὰ πάθους καὶ ἐπίμονα ὑποστήριξε τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πάπα στὴν Ἑλλάδα, ἐπίσκεψη ποὺ εἶχε καταδικάσει μετ’ ἀγανακτήσεως σύσσωμος ὁ ὀρθόδοξος κόσμος, μὲ πρωτοστατοῦντες Ἁγιορεῖτες καὶ καθηγητὲς Πανεπιστημίου, ἐν οἷς ὁ ἀείμνηστος π. Γεώργιος Καψάνης καὶ ὁ καθηγητὴς π. Γεώργιος Μεταλληνός! [Γιὰ τὸν τελευταῖο μάλιστα εἶχε πεῖ ὅτι περιμένει νὰ ἐπιστρέψει στὴν Ἐκκλησία, ἀπὸ τὴν ὁποία (κατὰ τὴν θεολογική-ἐκκλησιολογικὴ ἀντίληψη τοῦ κ. Ἀμβρόσιου) μὲ τας θέσεις ποὺ ὑποστήριξε περὶ τοῦ Παπισμοῦ εἶχε …ἐξέλθει!!!!].

 Γιὰ τὸν Παπισμὸ καὶ τὸν Οἰκουμενισμό, λοιπόν, εἶχε πεῖ (τό Βίντεο παρακάτω): «Δὲν ὑπάρχει ἀπόφαση ποὺ νὰ ὁμιλεῖ γιὰ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ». (Στὸ Βίντεο 4:00 ἑξ.). 
Ὁ Πάπας δὲν εἶναι αἱρετικός»! «Ὁ παπισμός δὲν εἶναι αἵρεση»! (Στὸ Βίντεο 5:00 ἑξ.). Αὐτὰ «εἶναι τὰ λεγόμενα “θεολογούμενα”… Κάποια στιγμὴ ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀποφασίσει»! «Δὲ θὰ σᾶς διδάξω ποτὲ ὅτι ὁ Πάπας εἶναι αἱρετικός»! (Στὸ Βίντεο 14:00). «Οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ ἔχουν Ἀποστολικὴ διαδοχή, καὶ Μυστήρια, καὶ Βάπτισμα καὶ θαύματα»; «Τὸ Filioque δὲν εἶναι αἵρεσις· …μὰ δὲν εἶναι αἵρεσις… Ἀλλά, ἂν τὸ στέλλει τὸ Ἅγ. Πνεῦμα ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱός, ἐγὼ δὲν ἤμουνα σύμβουλος ἐκεῖ γιὰ νὰ δῶ τί ἔγινε. «Δὲν ὑπάρχει ἀπόφαση ποὺ νὰ ὁμιλεῖ γιὰ τὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ» (Στὸ Βίντεο 20:00 ἑξ) . Αὐτά τότε. Τὴν περασμένη, ὅμως, ἑβδομάδα ὁ κ. Ἀμβρόσιος (μετὰ ἀπὸ 15 χρόνια) ἐπειδὴ τὸν ρωτήσαμε, ἀποφάσισε νὰ ἀπαντήσει. Καὶ τί εἶπε; Μήπως διόρθωσε τὰ ἡμαρτημένα; Δυστυχῶς ΟΧΙ! Ἐπανέλαβε οὐσιαστικὰ τὰ ἴδια!!! Ἰδοὺ τὰ λόγια του: «Τί ἐπί τέλους εἶναι (οἱ Παπικοί); Αἱρετικοί ἤ Σχισματικοί; Ἀμφότεραι αἱ ἀπόψεις ἰσχύουν! Ἀμφότεραι ἔχουν τά ὑπέρ ἑαυτῶν ἐπιχειρήματα! Ἡ ἡμετέρα ταπεινή γνώμη, εἶναι, ὅτι τό ζήτημα τοῦτο εἶναι «θεολογούμενον», δηλ. πολυσυζητούμενον. Ἀποφαίνομαι ὡς Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος! Καί ὡς Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας ΔΕΝ δικαιοῦμαι νά ἔχω ἄλλην -προσωπικήν- γνώμην καί ἄποψιν ἀπό τήν ἐπίσημον ἄποψιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως»! 

 Ἄρα, λοιπόν, ἔχει τὴν ἴδια πίστη μὲ τὸν Πατριάρχη, τὸν ὁποῖον σήμερα, γιὰ κάποιες ἄλλες «ὑπερβάσεις καὶ ἀνομήματα» καταγγέλλει!

 Καὶ οἱ δύο πιστεύουν ὅτι ὑπάρχει καὶ δεύτερη Ἐκκλησία, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν «Μία, Ἁγία» τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως! 

Ὅτι ὁ Πάπας καὶ οἱ ἱερεῖς του ἔχουν ἱερωσύνη!
 Ὅτι οἱ Παπικοὶ ἔχουν Μυστήρια! 

 Ἔρχεται δὲ καὶ σήμερα, στὴ νέα του δημοσίευση νὰ ἐκφράσει τὴν ἑξῆς “βαρυσήμαντη” θεολογικὴ ἀπόφανση: «Κατά την ταπεινήν μας άποψιν εξ όλων των ανωτέρω υπερβάσεων, παραβιάσεων, ανομημάτων κλπ. Υμών 
(σ.σ. ἐννοεῖ τὸν κ. Βαρθολομαῖο), το σοβαρότερον είναι η μετάδοσις των Αχράντων Μυστηρίων εις άνθρωπον, ο οποίος "γυμνή τη κεφαλή" εμπαίζει την χριστιανικήν Ηθικήν!»
 (σ.σ. ἐννοεῖ τὸν Δήμαρχο Μπουτάρι)!!!

 Ποιά παναίρεση καὶ ποιός Οἰκουμενισμός;
 Γιὰ τὸν Καλαβρύτων τὸ χειρότερο εἶναι μιὰ καταδικαστέα μὲν πράξη, (ὡς παράβαση Ἱ. Κανόνων) ἀλλ’ ὄχι αἵρεση! 

 Καὶ κλείνει τὴν Ἐπιστολή του ὁ «Ποιμὴν καὶ φρουρὸς τῆς Πίστεως» κ. Ἀμβρόσιος, ποὺ ἔχει πράξει παρόμοια μὲ τὸν Πατριάρχη: «Επιστεγάζοντες το παρόν σημείωμά μας με όλον τον οφειλόμενον σεβασμόν πρός το σεπτόν Πρόσωπόν Σας, χρεωστικώς Σας πληροφορούμεν, ότι όσον τουλάχιστον εξαρτάται από ημάς τους ευτελείς και αχρείους δούλους του Σωτήρος ημών Χριστού ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΗ η αρχη, την οποίαν Υμείς εφαρμόζετε: δηλ. "εμπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δώστε"!».
Παναγιώτης Σημάτης, καθηγητής θεολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου