Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ανενδοίαστα τον ΒΑΤΙΚΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ!


 Μητρόπ. Ιταλιας:

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα βοηθήσει τον Ορθόδοξον πιστόν εις τας σημερινάς δυσκολίας τους

  • Από  Μητρόπολη

Μητρ.Ιταλιας: Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα βοηθήσει τον Ορθόδοξον πιστόν εις τας σημερινάς δυσκολίας του (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Ὤ, τῆς δυστυχίας! Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρχιλύκους τοῦ Οἰκουμενισμοῦ -καὶ οἱ κληρικοί του- αὐτοσυστήνονται ὡς«φύλακες της αμωμήτου πίστεώς μας» ποὺ ἀγωνίζονται διὰ«την στήριξιν των Ορθοδόξων… και τους συμβουλεύουν»καταλλήλως κυρίως μὲ τὶς συμπροσευχὲς καὶ τὴνσυνύπαρξη μὲ αἱρετικούς! Πρόκειται γιὰ τὸν Ἰταλίας Γεννάδιο, ὁ ὁποῖος σὲ νέα δημοσίευση τῶν ...πεπραγμένων του, μᾶςἀνοίγει τὰ μάτια καὶ μᾶς πληροφορεῖ γιὰ τὰ μεστὰ Οἰκουμενισμοῦ ἔργα του! Πλήρης ἐφαρμογὴ τῶν Ἐντολῶν-Ἀποφάσεων τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου, κυρίως ὡς πρὸς τὴνπαραχώρηση παπικῶν ναῶν «ἀπὸ τοὺς ΣεβασμιωτάτουςἈρχιεπισκόπους καὶ Καρδινάλιους τὶς Ρ.καθολικῆςἘκκλησίας»! Μᾶς διδάσκει δέ, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, πόσο καλὴ καὶ σωτήρια θὰ εἶναι γιὰ ὅλο τὸν κόσμο ἡ Πανορθόδοξη ΣύνοδοςὌμορφος κόσμος Οἰκουμενιστικός, Φαναριώτικα οἰκοδομημένος!


 Μητρ. Ιταλιας:

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος

θα βοηθήσει τον Ορθόδοξον πιστόν

εις τας σημερινάς δυσκολίας τους


Στην Διασποράν, στην Ιταλίαν, αγωνίζονται οι κληρικοί, με σθένος και ζήλον, διά την διαφύλαξιν της αμωμήτου πίστεώς μας και την στήριξιν εις αυτήν των Ορθοδόξων, οι οποίοι ενθαρρύνονται και ενδυναμούνται με τα Ποιμαντορικάς Περιοδείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου, ο οποίος επικοινωνεί με τον Κλήρον και τον λαόν του Θεού, ακούει αυτούς και συμβουλεύει αυτούς αναλόγως των περιπτώσεων και των αιτημάτων αυτών.
Ούτως, από του Νέου έτους, και δη από της Κυριακής μετά τα Φώτα μέχρι της Κυριακής της Ορθοδοξίας, περιώδευσε και συνηντήθη με ενορίας, σχολεία, ιδρύματα, κοινότητας, αδελφότητας κι εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εζήτησαν την υποστήριξιν και την προστασίαν του, καθώς και την συμβουλήν του εις ειδικά θέματα, ευρέθη δε πλησίον εκατοντάδων Ορθοδόξων, γενόμενος δεκτός όπως πάντοτε μετ’ εξιδιασμένης τιμής, αγάπης και σεβασμού.

* * *
ΝΕΑΠΟΛΙΣ 15-18 Ιανουαρίου 2016
Την αρχοντικήν Νεάπολιν, αποικίαν των Ροδίων, επεσκέφθην ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης Ιταλίας την 17ην Ιανουαρίου 2016, ημέραν ιερωτάτην της επετείου των 45 χρόνων από της χειροτονίας του εις Επίσκοπον, Βοηθόν του αοιδίμου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ιταλίας, κυρού Χρυσοστόμου…
Εις το σημείον τούτο σημειώνεται ότι η εκλογή ενός Ορθοδόξου Επισκόπου εις την Ιταλίαν, λαμβάνει χώραν διά πρώτην φοράν, μετά από 220 χρόνια, αλλά και η χειροτονία του είναι ιστορική, διότι, ενώ, κατά την παράδοσιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η χειροτονία εγίνετο εις την Κωνσταντινούπολιν, και μετά ταύτα, ως Επίσκοπος, έτοιμος, κατά πάντα, απεστέλλετο εις την Ιταλίαν, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γεννάδιος χειροτονείται εις την Ιταλίαν, και μάλιστα εις την έδραν ένθα διηκόνησε, γεγονός ιστορικόν, διότι συμβαίνει διά πρώτην φοράν, και, μάλιστα, παρουσία του Σεβ. Καρδιναλίου Νεαπόλεως Corrado Ursi, του
εξοχωτάτου Νομάρχου, του Εκπροσώπου του Βατικανού, Βουλευτών, Δικαστικών και Στρατιωτικών Αρχών.
Η πρώτη Ορθόδοξος εκκλησία εις την Διασποράν, ως προς την θεμελίωσιν, αφιερωμένη εις τους Αγίους Πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρον και Παύλον, …ήλθεν η ώρα κατά την οποίαν επλουτίσθηπνευματικά και κατέστη η πρώτη εις την κοινωνικήν δράσιν, εις την Ελληνικήν Παιδείαν (ίδρυσις σχολείων), καθώς και εις τας σχέσειςμεταξύ των Χριστιανικών Ομολογιών και ιδία μετά της Ρ.καθολικήςΕκκλησίας.
…Την Αρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, εκτός των εκατοντάδων Ορθοδόξων μονίμων κατοίκων, παρηκολούθησε και η Στρατιωτική Κοινότης του ΝΑΤΟ.
Μεγίστη είναι και η προσφορά της ευγενεστάτης κας Ελισάβετ Καλαμπούκα Fimiani, η οποία, κατά θαυμαστόν τρόπον, εντολή του Μητροπολίτου, εργάζεται και εκπροσωπεί την Ορθόδοξον Μητρόπολιν Ιταλίας… Τα Μοναστήρια της είναι «Οίκοι φιλανθρωπίας και φιλοξενίας», όπως είναι η Μονή Ηλιού του Νέου και Φιλαρέτου του Κηπουρού, εις Σεμινάραν Καλαβρίας.
Κατά την παραμονήν του Ποιμενάρχου εις την Νεάπολιν, συνηντήθη με τον πρώην Πρόεδρον της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας, κ. Ιωάννην Κορίνθιον, τον νυν Γραμματέα της κ. Ανδρέαν Ανδρέου, τον Πρόεδρον της Κοινότητος Καμπανίας κ. Παύλον Κυπριανού, και ιδιαιτέρως με την επίτιμον Πρόεδρον καν Αθηνά Ζώρα Nicolai, την Πρόεδρον του Διεκκλησιαστικού Συμβουλίου κανΕλισάβετ Καλαμπούκα Fimiani, καθώς και με τα εκλεκτά Μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελληνίδων.
* * *
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 23-25 Ιανουαρίου 2016
Την 23ην του μηνός Ιανουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης Ιταλίας επεσκέφθη την Ελληνικήν Ορθόδοξον ενορίαν Περούτζια, η οποία, μάλιστα, εώρτασε την 10ην επέτειον από της τελέσεως της πρώτης Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, εις τον λαμπρόν ιερόν ναόν του Αγίου Γερασίμου, ο οποίος παρεχωρήθη εις την Ιεράν Μητρόπολιν υπό του τότε Ρ.καθολικού Αρχιεπισκόπου της πόλεως Mons. Giuseppe Chiaretti
Εις την Αρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν της επομένης ημέρας, εις την οποίαν διηκόνησαν ο Πρωτοσύγκελλος Ευάγγελος και ο Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος, Ιερατικώς Προιστάμενος, εκκλησιάσθησαν σχεδόν άπαντες οι Έλληνες, αλλά και δεκάδες Ορθόδοξοι εκ των κατά Τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών... Οι εντιμότατοι Επίτιμοι Πρόξενοι, Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Χριστογιάννης και Κύπρου κ. Γεώργιος Φελλάς παρεκάθησαν εις το επίσημον «Γεύμα Αγάπης», μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, καθώς και ο Σεβασμιώτατος Καρδινάλιος Gualtiero Bassetti, Αρχιεπίσκοπος Περούτζια.
Ο Καρδινάλιος προσεκάλεσε τον Μητροπολίτην Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιον να παραστή εις την «Ημερίδα διά τον Διάλογον» της Ρ.Καθολικής Εκκλησίας, τω εσπέρας της Κυριακής, 24η Ιανουαρίου, και ομιλήση εις το ακροατήριον. Παρακλήσει και προσκλήσει του Ιερατικώς Προισταμένου της Ρουμανικής Εκκλησίας της Περούτζιας, Πρωτοπρεσβυτέρου Radu Ionuț, το εσπέρας της Κυριακής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γεννάδιος προσεκύνησε εις τον Ρουμανικόν ιερόν ναόν του Αγίου Ιωάννου του εκ Buzău.
* * *
ΜΙΛΑΝΟ 30-31 Ιανουαρίου 2016
Προσκληθείς υπό της Ελληνικής Κοινότητος, προσήλθεν ο Σεβ. Μητροπολίτης εις την Εορτήν, επί τω Νέω Έτει, και την κοπήν της Βασιλόπιτας, εις την οποίαν προσήλθον Έλληνες και Ιταλοί, και φίλοι της Κοινότητος. Ο Σεβασμιώτατος εχοροστάτησε κατά τον Εσπερινόν του Σαββάτου καθώς και κατά τον Όρθρον, και ετέλεσε την Θείαν Λειτουργίαν, εις τον μεγαλοπρεπή ελληνορθόδοξον ιερόν Ναόν, του «Ακαθίστου», ο οποίος έχει παραχωρηθή υπό τηςΑρχιεπισκοπικής Κουρίας του Μιλάνου.
Κατά την εορταστικήν εκδήλωσιν ο Μητροπολίτης Γεννάδιος ανεφέρθη, όλως ιδιαιτέρως, εις τον εντιμολογιώτατον κ. Νικόλαον Σάκκαρην Άρχοντα, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον οποίον και ηυχαρίστησε διά την προσφοράν του εις την πρόοδον και ενότητα του Ελληνισμού εις το Μιλάνο.
* * *
ΦΑΝΟ 13–14 Φεβρουαρίου 2016
Ο Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιος εχοροστάτησε εις τον Πανηγυρικόν Εσπερινόν, ηυλόγησε τους Άρτους, εκήρυξε τον Θείον Λόγον και εσταμάτησε επί πολλήν ώραν εις το μέγα και επιφανέστατον γεγονός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον, διά την οποίαν όλοι οφείλομεν να προσευχώμεθα. Συνήντησε τον εντιμότατον Πρόξενον της Ελλάδος κ. Δημήτριον Μπελιγιάννην, εις τον οποίον επληροφόρησε τα σχετικά με την παραχώρησιν εκκλησίας τη Ορθοδόξω Μητροπόλει Ιταλίας και Μελίτης, υπό του Σεβ. Καρδιναλίουκ. Edoardo Menichelli, Αρχιεπισκόπου Αγκώνος.
* * *
ΡΩΜΗ 27–28 Φεβρουαρίου 2016
Ενώπιον εκατοντάδων Ορθοδόξων εωρτάσθη πανηγυρικά και χαρμόσυνα η εορτή της εν Ρώμη ενορίας του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Ο μεγαλοπρεπής και ένδοξος ναός του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος, ο οποίος ευρίσκεται μέσα εις την καρδίαν της αρχαιότητος της Ρώμης, παρεχωρήθη τη Ιερά Μητροπόλει Ιταλίας και Μελίτης υπό της Εκκλησίας Ρώμης, τον Απρίλιον του έτους 2000, κατόπιν επισήμου αιτήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. κ. Γενναδίου προς το Ποντηφικόν Συμβούλιον της Ενότητος των Χριστιανών... Τα εγκαίνια του ναού ετέλεσε την 1ην Ιουλίου 2004 η Α. Θ. Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος Α´.
Ομιλών προς τους Πρέσβεις και το πολυπληθές εκκλησίασμα, ο Σεβασμιώτατος ανεφέρθη εις την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πρόκειται να συγκληθή κατά την ημέραν της Πεντηκοστής, τονίζων ιδιαιτέρως ότι «η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, το ανυπέρβλητον ιστορικόν εκκλησιαστικόν γεγονός, είναι ευλογία και αγάπη του Θεού προς την Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Το μήνυμα της Αγίας και μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας θα στηρίξη τον χειμαζόμενον, ταλαιπωρημένον, απεγνωσμένον και άπελπιν άνθρωπον, τον κτυπημένον υπό των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταβολών. Ο λαός του Θεού έχει καταλάβει, πιστεύσει και εστερνισθεί μέσα εις την ψυχήν του τους λόγους του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, σχετικά με την αναγκαιότητα της συγκλήσεως της Συνόδου, καθώς και την μαρτυρίαν Του περί ενότητος».
* * *
ΚΙΕΤΙ 5-6 Μαρτίου 2016
Ευρισκόμενος πλησίον της Αγκώνος ο Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιος, προκειμένου να συμμετάσχη εις ημερίδαν με θέμα: «Μέρος της κατοικίας της Θεοτόκου εις την ιστορικήν πόλιν Λορέττο», την οποίαν διωργάνωσεν η Ακαδημία των Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών, του Αυτοκρατορικού Οίκου των Κομνηνών, ευρέθη εις την πόλιν του Κιέτι, ένθα η εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, την οποίαν παρεχώρησεν εις την Ιεράν Μητρόπολιν Ιταλίας και Μελίτης ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος της πόλεως, ο οποίος είναι σπουδαίος θεολόγος της Ρ.καθολικής Εκκλησίας Mons. Brunο Forte, εκ Νεαπόλεως καταγόμενος, παλαιός φίλος του Μητροπολίτου μας κ. Γενναδίου. Ο Αρχιεπίσκοπος προσήλθεν εις τον Ναόν μας προ της ενάρξεως της Θείας Λειτουργίας, διά να χαιρετίση τον Μητροπολίτην, ο οποίος απηύθηνεν εις αυτόν λόγους ευχαριστηρίους καθώς και προς την εν Ιταλία Ρ.Καθολικήν Εκκλησίαν. Εν συνεχεία ο Ποιμενάρχης Iταλίας εχοροστάτησε κατά την Θείαν Λειτουργίαν, και με στοργικούς λόγους ευχαρίστησε όλους τους πιστούς διά την παρουσίαν αυτών εις την Θείαν Λειτουργίαν και τηνδιαφύλαξιν της αμωμήτου Πίστεώς μας.
το είδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου