Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Η Εκκλησία πολεμούμενη νικά!(Αγ.Ιωαννου Χρυσοστόμου)

Κατά τον Ιερό Χρυσόστομον «ή Εκκλησία πολεμουμένη νικά». Πάντοτε καί τώρα! «Υπό πόσων έπολεμήθη» διερωτάται ό Ιερός Πατήρ «αλλ'ουδέποτε ένικήθη». Καί συνεχίζει: «Πόσοι τύραννοι, πόσοι στρατηγοί, πόσοι βασιλείς... άνθρωποι λόγοις τετιμημένοι, δυνατοί, ισχυροί της γης» πολέμησαν την Εκκλησία, αλλά δεν μπόρεσαν να την ξερριζώσουν. Οι πολέμιοι έλησμονήθησαν, ή Εκκλησία ανυψώθηκε πάνω από τους ουρανούς, δυνατή καί κραταιά. Είναι πάμπολλοι, όντως, εκείνοι οι όποιοι, δια μέσου των αιώνων, με μανία εστράφησαν κατά της Εκκλησίας, την οποίαν ίδρυσε ό Αναστημένος Λυτρωτής. Μάταια προσπάθησαν, μάταια προσπαθούν καί σήμερα.«Μαινέσθω ή θάλασσα, πέτραν διαλύσαι, ου δύνανται. Έγειρέσθω τα κύματα, του Ιησού το πλοίον καταποντήσαι, ουκ ισχύει» πάλι κατά την χρυσοστομική ρήση.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου