Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ… ΚΑΙ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ…

ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ… ΚΑΙ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ…

1. Πολιτικὴ ὀνοματοδοσία εἶναι νὰ πάει κάποιος νὰ δηλώσει τὸ παιδί του μὲ ὄνομα στὸ Ληξιαρχεῖο πρὶν ἀπὸ τὴ Βάπτιση. Βέβαια ὅλοι σχεδὸν ξέρουμε ὅτι τὸ ὄνομα τὸ δίνει ὁ πατέρας στὸ παιδὶ τὴν ὀγδόη ἡμέρα ἀπὸ τῆς γεννήσεώς του καὶ ὅτι μὲ τὴ Βάπτιση τὸ κάνουμε χριστιανό. Στὸ βάπτισμα ἁπλὰ ἐκφωνεῖται τὸ δοθὲν ὑπὸ τῶν γονέων ὄνομα. Πάει λοιπὸν μία νέα μητέρα στὸ Ληξιαρχεῖο, δηλώνει τὸ παιδί της μὲ ὄνομα καὶ ρωτάει τὸν ὑπάλληλο: -Τώρα μπορῶ νὰ τὸ κοινωνῶ στὴν Ἐκκλησία; Γιὰ νὰ πάρει τὴν ἀπάντηση τοῦ Φωτεινοῦ Παντογνώστη: -Ἀσφαλῶς, κυρία μου!

(ΣΧΟΛΙΟ: Κανένας ποτὲ ἀβάπτιστος δὲν μπορεῖ νὰ κοινωνήσει. Δὲν εἶναι μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας)

2. Ὁ κεκοιμημένος ἔχει ἀφήσει ρητὴ ἐντολὴ γιὰ νὰ ἀποτεφρωθεῖ. Θέλει νὰ χαθοῦν τὰ ἴχνη του, νὰ μὴ τὸν κλάψει κανένας καὶ ἰδίως ἡ γυναίκα του στὸ μνῆμα, καὶ νὰ μὴ τὸν βρεῖ οὔτε ὁ Θεός. Νομίζει ὅτι ἔτσι θὰ ἐκμηδενισθεῖ καὶ δὲν θὰ περάσει τὸ γεφύρι γιὰ τὴν ἀντίπερα ὄχθη. Πιθανὸν ὅμως νὰ θέλει ἢ νὰ θέλουν οἱ δικοί του καὶ νεκρώσιμη ἀκολουθία. Ὅταν ρωτάει ὁ ἱερέας ποὺ θὰ ταφεῖ ὁ νεκρὸς λένε ὅλοι ἐν χορῶ ὅτι θὰ τὸν πᾶμε στὸ χωριό, στὴν Ἄνω Πλατανιὰ Κιλκὶς (λέμε τώρα). Ὑποψιασμένος ὁ παπὰς ἀπὸ τὸ ἐνδεχόμενο τῶν ἀποτεφρωτήρων τῆς Βουλγαρίας, παίρνει τηλέφωνο τὸν ἱερέα στὴν Ἄνω Πλατανιὰ καὶ ἐκεῖ διαπιστώνει ὅτι δὲν περιμένουν κανένα νεκρό.

(ΣΧΟΛΙΟ: Ἂν μᾶς κάψουν ὅπως τοὺς Ἁγίους Τεσσαράκοντα, δὲν ὑφίσταται θέμα. Ἂν ὅμως ἐμεῖς ἐπιλέξουμε τὴν καύση καὶ υἱοθετήσουμε μετὰ μανίας τὸ πῦρ καὶ ὄχι τὴν ταφή, ὅπως λέγει ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ὅπως συνέβη μὲ τὸν Χριστό μας, τὴν Παναγία μας, τότε δὲν χρειάζομαι τὶς εὐχὲς μίας Ἐκκλησίας ποὺ ἀλλοιῶς πρεσβεύει γιὰ τὸν θάνατο καὶ θάπτει τοὺς κεκοιμημένους της).

  1. Στὰ περὶ γάμου καὶ οἰκογενείας ἐκεῖ γίνεται ὁ κακὸς χαμός… Ὁ ὑποψήφιος κουμπάρος ἢ ἀνάδοχος ἔχει κάνει πολιτικὸ γάμο καὶ θέλει νὰ στεφανώσει στὴν Ἐκκλησία τοὺς κολλητούς του, πράγμα ποὺ αὐτὸς δὲν τὸ ἀκολούθησε. Θέλει νὰ ἀναλάβει ἐγγυητὴς τῆς πίστεως καὶ κατηχητὴς τοῦ νεοφωτίστου, νὰ διδάξει δηλαδὴ αὔριο στὸ νήπιο, στὸ παιδὶ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὰ Μυστήρια, ἕνα τῶν ὁποίων περιφρόνησε καὶ ἴσως ἀκόμη συνεχίζει καὶ περιφρονεῖ συμβιώνοντας παράνομα ἀστεφάνωτος, χωρὶς τὸ Μέγα Μυστήριο τοῦ Γάμου. (ΣΧΟΛΙΟ: Τὰ εὐκόλως ἐννοούμενα παραλείπονται)

  2. Λέχτηκε κι αὐτό: – Εἶμαι κι ἐγὼ Χριστιανός, πηγαίνω στὸ Ἅγιο Ὅρος, προσεύχομαι καὶ κοινωνῶ… Ἐγκρίνω ὅμως καὶ ψηφίζω τὴν Ὁμοφυλοφιλία, δὲν συμφωνῶ μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς κανόνες, ἄνθρωποι τὰ ἐφτίαξαν, ζητῶ συγγνώμη ποὺ ἀργήσαμε νὰ ψηφίσουμε τὸ ἐπάρατο σύμφωνο συμβίωσης, ἀλλὰ δὲν τὸ θέλω ἀσφαλῶς γιὰ τὰ παιδιά μου…Τὸ Εὐαγγέλιο ἦταν γιὰ τὸν καιρὸ ἐκεῖνο, σήμερα ἄλλαξαν τὰ πράγματα καὶ ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἐκσυγχρονισθεῖ…(ΣΧΟΛΙΟ: Δὲν εἶμαι Χριστιανὸς χωρὶς τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν Ἱερὴ Παράδοση. Μπορεῖ μερικὰ νὰ μὴ τὰ πολυκαταλαβαίνω τώρα, ἀλλὰ ἀλλοίμονο ἂν κάνω τὴν ἰδιοτροπία μου ἰδεολογία καὶ τὴν ἰδεολογία μου δῆθεν ὀρθόδοξη θεολογία)

  3. Λέχτηκε καὶ τοῦτο…Θὰ ἀποτελεῖ ποινικὸ ἀδίκημα νὰ βαπτίσει κάποιος ὀρθόδοξο τὸ παιδὶ τοῦ πρὶν τὸ ρωτήσει καὶ ἐνηλικιωθεῖ… Ἡ περιτομὴ τῶν παιδιῶν τῆς ἑβραϊκῆς κοινότητος καὶ τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος, καὶ αὐτὴ θὰ ἀποτελεῖ ποινικὸ ἀδίκημα; Τὸ ράντισμα τῶν Παπικῶν στὰ νησιά μας καὶ ἡ Θεία Μετάληψη στὰ 12 χρόνια τῶν καθολικῶν παιδιῶν, ὁ ὁδηγισμὸς καὶ ὁ προσκοπισμός; Ἡ ἀναγκαστικὴ φοίτηση στὴν ὑποχρεωτικὴ ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν, ὁ ἐμβολιασμός, αὐτὴ ἡ γέννησή τους; Ὅλα αὐτὰ θὰ ποινικοποιηθοῦν; Μήπως καὶ ἡ δήλωση τοῦ φύλου; – Ἦρθα νὰ δηλώσω τὸ παιδί μου, ἡ γυναίκα μου γέννησε ἀγόρι…λέγει ὁ νέος πατέρας. Καὶ ἀκούει ἐμβρόντητος ἀπὸ τὸν ὑπάλληλο τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων: – Ἡ γυναίκα σου γέννησε ἕνα μὼβ πιγκουΐνο. Τὸ φύλο θὰ τὸ διαλέξει τὸ παιδὶ ὅταν μεγαλώσει.

ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ: Χρειαζόμαστε ἐπειγόντως διάβασμα. Ξανὰ καὶ ξανὰ τὸ Εὐαγγέλιο. Ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι. Οἱ αἱρετικοί τῆς Εὐρώπης τὸ βλέπουμε ἐγκρίνουν τὴ μία κατόπιν τῆς ἄλλης τὶς διαστροφές… Ἐδῶ χρειάζεται κατήχηση καὶ ἐπανευαγγελισμός, πράγμα τὸ ὁποῖο δὲν θέλει τὸ ἀναδομημένο Ὑπουργεῖο Παιδείας, γιὰ νὰ εἶναι χειραγωγήσιμα καὶ διαχειρίσιμα τὰ ἑλληνόπουλα, πιόνια στὰ κελεύσματα τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ ὄχι ζωντανὰ καὶ φωτισμένα μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου