Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Τυπικόν της 17ης Ἰανουαρίου 2013Πέμπτη: Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.
 Ἀντωνίου τοῦ νέου τοῦ ἐν τῇ Σκήτῃ τῆς Βερροίας 
ἀσκήσαντος καί Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις.
 

Ἡ Ἀκολουθία κατά τήν ἐν τῷ Μηναίῳ τάξιν.
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Καταβασίαι: 
«Χέρσον ἀβυσσοτόκον...».
ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Μετά τήν Εἴσοδον.
Ἀπολυτίκια: 
1. Τοῦ Ὁσίου· «Τόν ζηλωτήν Ἠλίαν...» καί 
2.– Τοῦ Ναοῦ.
Κοντάκιον: 
«Ὁ μήτραν παρθενικήν...».
Τρισάγιον.
Ἀπόστολος:
 Τοῦ Ὁσίου, μετά τοῦ Προκειμένου αὐτοῦ· 
«Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν...» (Ἑβρ. ιγ΄ 17-21),
 ζήτει τοῦτον τῇ 6ῃ Δεκεμβρίου.
Εὐαγγέλιον: 
Ὁμοίως· «Ἔστη ὁ Ἰησοῦς ἐπί τόπου πεδινοῦ...» 
(Λουκ. ς΄ 17-23).
Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...».
Κοινωνικόν: «Εἰς μνημόσυνον...».
«Εἴδομεν τό φῶς...», κτλ.
Ἀπόλυσις.
Τῶν νέων Ἁγίων αἱ Ἀκολουθίαι ψάλλονται ἐκ τῶν ἰδιαιτέρων
 Φυλλάδων αὐτῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου