Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, Ιανουαρίου 30, 2013

Πρότυπα καὶ ἀξίες γιὰ τοὺς ἀγῶνες τῆς νεολαίας Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας


Πρότυπα καὶ ἀξίες γιὰ τοὺς ἀγῶνες τῆς νεολαίας

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 29.01.2013

.          Ἡ αὐριανὴ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν φέρνει στὴν ἐπικαιρότητα τὸ αἴτημα νὰ συνδυάσουμε τὰ κείμενα καὶ τὰ διδάγματα τῶν μεγάλων αὐτῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὶς σύγχρονες ἀνάγκες τῆς παιδείας καὶ μὲ τὴν κρίση ποὺ βιώνουμε. Πιστεύω ὅτι σὲ μία δύσκολη ἐποχή, ὅπως εἶναι ἡ σημερινή, ἡ ἑλληνορθόδοξη παιδεία μπορεῖ νὰ καλλιεργήσει μηνύματα αἰσιοδοξίας καὶ νὰ δώσει πρότυπα ζωῆς στὰ παιδιά μας.
.          Ὅταν διαβάζει κάποιος τὰ βιβλία διάφορων τάξεων καὶ ἐπιπέδων του σχολείου διερωτᾶται γιατί ταλαιπωροῦμε τοὺς νέους μας χωρὶς ἀξίες καὶ πρότυπα. Ἔχει ἐπικρατήσει μία δῆθεν προοδευτικὴ ἀντίληψη ποὺ θεωρεῖ ξεπερασμένες τὶς παραδοσιακὲς ἀξίες, οἱ ὁποῖες κράτησαν ὄρθιο τὸ ἔθνος μας ἐπὶ αἰῶνες. Ἐπικρατεῖ ἡ τάση νὰ ὑποτιμῶνται οἱ μάρτυρες, οἱ ἥρωες καὶ οἱ ἀγωνιστὲς τῶν ἐθνικῶν ἰδεωδῶν καὶ νὰ προβάλλονται ὑλιστικὲς ἀξίες ποὺ δὲν ἐμπνέουν. Ἐπιπλέον ἡ πολυδιαφημισμένη πολυπολιτισμικότητα ἀναφέρεται ὡς κύριος στόχος τῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων, ἐνῶ ἔχει ἀποτύχει σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, ὅπως ὁμολογοῦν οἱ ἡγέτες της. Ἄλλωστε, σὲ ἐποχὲς κρίσης ἕνας λαὸς συσπειρώνεται καὶ ἀποκτᾶ αὐτοπεποίθηση περισσότερο μὲ τὴν προβολὴ τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας καὶ τῆς ἐθνικῆς συνείδησης καὶ ὄχι μὲ πολυπολιτισμικοὺς χυλοὺς καὶ μὲ διεθνιστικά, δῆθεν ἀνθρωπιστικά, μηνύματα.
.          Ἡ δύσκολη περίοδος ποὺ διανύουμε ἀπαιτεῖ τὴν ἀναπροσαρμογὴ τῶν στόχων τῆς παιδείας ἐπάνω σὲ βάσεις ἑλληνορθόδοξες καὶ μακριὰ ἀπὸ συμπλέγματα ἠττοπάθειας καὶ θολοκουλτούραςἩ γλώσσα μας πρέπει νὰ διδάσκεται ὡς ἑνιαία, ἀπὸ τὶς ἀρχαῖες μέχρι τὶς νεότερες μορφές της. κατάργηση το πολυτονικο πρέπει ν πανεξεταστε, διότι πέφερενορθογραφία κα αξησε τς δυσλεξίες κα μαθησιακς δυσχέρειες. Τὰ κείμενα Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας πρέπει νὰ βασιστοῦν σὲ νέα σχολικὰ ἐγχειρίδια, τὰ ὁποῖα θὰ ἐπαναφέρουν τοὺς μεγάλους λογοτέχνες καὶ ποιητὲς καὶ δὲν θὰ καλλιεργοῦν τὴν ἀπαισιοδοξία ποὺ παρατηρῶ σήμερα σὲ διδασκόμενα κείμενα. Ἡ Ἱστορία πρέπει νὰ καλλιεργεῖ τὸν ὑγιῆ πατριωτισμὸ μακριὰ ἀπὸ λογικὲς «συνωστισμοῦ», τουρκολαγνείας καὶ μαρξίζοντος ὑλισμοῦ. Οἱ νέοι μας ἀναζητοῦν ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια καὶ ἡρωικὰ πρότυπα. Γιατί τοὺς τὰ στερήσαμε κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια;
.          Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νὰ παραμείνει ὀρθόδοξο χριστιανικὸ καὶ νὰ ἀπορριφθοῦν οἱ προτάσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. γιὰ θρησκειολογικὸ μάθημα. Ἕνα μάθημα ἀποχριστιανοποιημένο ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ στοιχειώδεις παιδαγωγικὲς ἀρχὲς καί, σὺν τοῖς ἄλλοις, εἶναι ἀντισυνταγματικό, ὅπως κατέδειξε μὲ ἐννέα σχετικὲς ἐπισημάνσεις της ἡ πρόσφατη ἀπόφαση γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων. Σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως -πλὴν τῆς Γαλλίας- τὸ μάθημα ὑπάρχει ὡς βασικὸ μέσο διαπλάσεως ἤθους καὶ ἀλλοῦ περισσότερο, ἀλλοῦ λιγότερο τὸ περιεχόμενο βασίζεται στὴν ἐπικρατοῦσα θρησκεία κάθε λαοῦ. Ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία εἶναι ἀκόμη πιὸ ἀναγκαία σήμερα ποὺ ἡ ἀλληλεγγύη πρὸς τὸν συνάνθρωπο εἶναι τὸ ζητούμενο ἐν μέσῳ οἰκονομικῆς κρίσης. Χρήσιμη θὰ ἦταν καὶ μία ἐγκύκλιος τοῦ ὑπουργείου, μὲ τὴν ὁποία θὰ καλοῦνται ὅλα τὰ σχολεῖα καὶ οἱ ἁρμόδιοι διοικητικοὶ παράγοντες νὰ ἐφαρμόζουν τὴν ὡς ἄνω ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου Χανίων, ὅτι δηλαδὴ οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ μαθητὲς δὲν δικαιοῦνται νὰ ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
.          Χρωστοῦμε πολλὰ στοὺς νέους μας. Τοὺς ἔχουμε πληγώσει μὲ τὶς συνέπειες τῆς κρίσης, γιὰ τὴν ὁποία οἱ ἴδιοι δὲν εὐθύνονται. Τουλάχιστον ἂς τοὺς ἐφοδιάσουμε μὲ ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ ἐφόδια γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν ὡς ἄνθρωποι καὶ ὡς Ἕλληνες. Νὰ τοὺς μεταδώσουμε μέσῳ τῆς παιδείας τὶς προαιώνιες ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπως εἶναι ἡ φιλοπατρία, ἡ δημοκρατία, ἡ θρησκευτικὴ εὐλάβεια, ἡ κοινωνικὴ δικαιοσύνη, ἡ παλικαριὰ καὶ ὁ ἡρωισμός, ἡ ἀγάπη πρὸς τὰ γράμματα, ὁ σεβασμὸς πρὸς τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά μας. Οἱ νέοι διψοῦν γιὰ ἀγῶνες. Ἂς τοὺς δώσουμε ἀξίες καὶ πρότυπα ὥστε οἱ ἀγῶνες τους νὰ εἶναι ὠφέλιμοι γιὰ τὴν κοινωνία καὶ τὴν πατρίδα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά

  Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός ἀτιμίαν δι' ἡμᾶς ὑπέμεινε τὰς ἀκάνθας ἡ κεφαλή ἡ ὄψις τὰ ἐμπτύσματα αἱ σιαγόνες τὰ ῥαπίσματα τὸ στό...