Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, Ιανουαρίου 31, 2013

Εὐχὴ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν ΧριστόνΚαὶ δὸς ἡμῖν, Δέσποτα,
 πρὸς ὕπνον ἀπιοῦσιν, 
ἀνάπαυσιν σώματος 
καὶ ψυχῆς,
 καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς 
ἀπὸ τοῦ ζοφεροῦ ὕπνου 
τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀπὸ πάσης
 σκοτεινῆς καὶ νυκτερινῆς 
ἡδυπαθείας.
Παῦσον τὰς ὁρμὰς τῶν παθῶν,
 σβέσον τὰ πεπυρωμένα βέλη
 τοῦ πονηροῦ, τὰ καθ' ἡμῶν
 δολίως κινούμενα·
τὰς τῆς σαρκὸς ἡμῶν
 ἐπαναστάσεις κατάστειλον
 καὶ πᾶν γεῶδες καὶ ὑλικὸν
 ἡμῶν φρόνημα κοίμισον.
Καὶ δώρησαι ἡμῖν, ὁ Θεός, 
γρήγορον νοῦν, σώφρονα 
λογισμόν, καρδίαν νήφουσαν, ὕπνον ἐλαφρόν, 
καὶ πάσης σατανικῆς φαντασίας ἀπηλλαγμένον.
Διανάστησον δὲ ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς
 ἐστηριγμένους ἐν ταῖς ἐντολαῖς Σου καὶ τὴν μνήμην 
τῶν Σῶν κριμάτων ἐν ἑαυτοῖς ἀπαράθραυστον ἔχοντας.
Παννύχιον ἡμῖν τὴν Σὴν δοξολογίαν χάρισαι,
εἰς τὸ ὑμνεῖν
καὶ εὐλογεῖν
καὶ δοξάζειν
τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά Σου,
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά

  Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός ἀτιμίαν δι' ἡμᾶς ὑπέμεινε τὰς ἀκάνθας ἡ κεφαλή ἡ ὄψις τὰ ἐμπτύσματα αἱ σιαγόνες τὰ ῥαπίσματα τὸ στό...