Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

«Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου…»

«Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, 
πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, και αργο λογίας μή μοι δώς.
Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης
 χάρισαί μοι τω σω δούλω.
Ναι, Κύριε Βασιλεύ, 
δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα, 
και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου, 
ότι ευλογητός εί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.»
'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου